Blog dla nauczycieli
Nauka i dydaktyka oraz pomoce…

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

K o p a In

Posted in Uncategorized  by admin
November 21st, 2018

K o p a In e bakterie znane są już z ery paleozoicznej, a prawdopodobnie już nawet z prekambrium (bakterie nitkowate w rudach Żelaza). Przegląd rzędów bakterii: E u b a c t e i a I e s. Jednokomórkowe, nierozgałęzione. Ch lam ud O bacte ria l es. Komórki połączone w nierozgałęzione lub pozornie rozgałęzione nici. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

K o p a In

Posted in Uncategorized  by admin
November 21st, 2018

Tworzy się u nich w zielonym Świetle przeważnie barwik czerwony, a w czerwonym Świetle — głównie barwik zielony i niebieski; dzięki temu jeden i ten sam gatunek może wystę— pować jako forma czerwona lub zielona z barwą dopełniającą w stosunku do barwy działającego na nie światła. Pośrodku komórki leży bezbarwna „s u b s tan c j a ce n trał n a”, zawierająca kwas dezoksyrybonukleinowy i rybonukleinowy; występuje tu wyższy stopień zróżnicowania niż u bakterii, gdyż są połączone funkcje obu typów kwasów nukleinowych prawdziwych jąder. Jednak chromosomy nie występują. Substancja centralna ma zdolność silnego pęcznienia i w znacznym stopniu warunkuje turgor komórek; W starych komórkach występują jednak też wakuole z sokiem komÓrkowym. Jako produkty asymilacji i materiały zapasowe odkładane są, zwykle w po— wierzchniowych częściach, oprócz glikogenu ziarenka cyj a n o fi e y n y (przeważnie lipoproteidy), nie zaś skrobia, a poza tym wolutyna, której znaczenie jest jeszcze kwestią sporną. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

K o p a In

Posted in Uncategorized  by admin
November 21st, 2018

Podobne do Oscillatoria gatunki Beggiatoc, zaliczane dawniej do bakterii nitkowatych, nie mają barwików. Ich delikatne nici tworzą białawe, zawierające siarkę naloty na dnie wód zawierających H2S (część tzw. bakterii siarkowych); są one samożywne dzięki zdolności do chemosyntezy (s. 287). Również niektóre inne rodzaje Cyanophyceae stały się bezbarwne. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

K o p a In

Posted in Uncategorized  by admin
November 21st, 2018

Typ drugi Thallophyta Plechowce (1, 2) Plechowce, niezwykle rozmaite pod względem ‘form, obejmujące glony, grzyby i porosty, są roślinami niższymi. Mają one normalne ko— mórki z jądrami i najprościej dają się scharakteryzować za pomocą cech negatywnych. Nie posiadają one ani naczyń, ani korzeni, ani też organów płciowych w postaci archegoniów, typowych dla Bryophyta i Pteridophyta (ryc. 513; 522 i odnośny tekst). Ich zbiorniki tworzące spory i gałnety (sporangia, gametangia) prawie nigdy nić są otoczone własną osłonką z płonnych komórek. I. Klasa Flagellatae Wiciowce Obfitujące w formy wiciowce są to drobne, j ed nokomórkowe organizmy planktonowe (s. 87) z praw dzi wym j ą dr em, Tylko nieliczne, wyraźne formy pochodne są wielokomórkowe. Jako organ ruchu mają one jedną lub kilka wici (flagelli), które wyrastają z jednego miejsca, U najniższych form (np. ryc. 347; 358; 360) protoplast jest n a g i i na zewnątrz otoczony tylko gęstszą błonką plazmatyczną; dlatego jest on często zdolny do ameboidalnych przekształceń postaci i ruchów pełzających (ryc. 347). Pewne rodzaje wiciowców (np. Rhizochloris) żyją nawet stale jako ameby. Komórki wyżej uorganizowanych form są jednak otoczone błoną zbudowaną z celulozy, pektyn i innych ciał; błona ta jest gładka lub opatrzona wyrostkami, co ułatwia unoszenie się w wodzie (ryc. 357). U niektórych gatunków protoplast po wytworzeniu błony kurczy się, tak że powstaje otoczka (ryc. 350).Zarówno nagie, jak i obłonione gatunki mogą żyć swobodnie lub w rozmaicie wykształconych kol o n i a c h (s. 48; ryc. 349; 350; 366; 368). [podobne: , prace dekarskie, łóżka drewniane, przydomowe oczyszczalnie ]

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »