Blog dla nauczycieli
Nauka i dydaktyka oraz pomoce…

Do drugiej grupy funkcji zaliczamy

Posted in Uncategorized  by admin
November 13th, 2018

Do drugiej grupy funkcji zaliczamy decyzje co do alokacji posiadanych aktualnie zasobów (majątku narodowego, mocy produkcyjnych, siły roboczej), ko- ‘ ordynacji bieżącej działalności jednostek gospodarki naro- dowej, kształtowania poziomu i struktury podaży dóbr i usług konsumpcyjnych. Funkcję koncepcyjno-strategiczną realizuje się w długich okresach za pomocą planów wieloletnich i perspektywicz- nych. W tym przypadku można się posługiwać jedynie me- chanizmem centralnego planowania. Tylko ten mechanizm . nadaje się do dokonywania celowego i racjonalnego wyboru ekonomicznego w skali ogólnospołecznej. Planowahie central- ne jest też jedynym mechanizmem zapewniającym zgodność interesów rozwoju sił wytwórczych i potrzeb konsumpcji in- dywidualnej i zbiorowej. Funkcja dyspozycyjno-koordynacyjna może być realizo- wana w oparciu o wykorzystanie obu mechanizmów funkcjo- nowania gospodarki socjalistycznej: planowania centralnego i rynku. Alokacja aktualnie posiadanych zasobów oraz ko- ordynacja działalności jednostek gospodarki narodowej od- bywa się przez planowanie krótkookresowe (roczne, kwar- talne) oraz wykorzystanie kategorii gospodarki towarowo- -pieniężnej. Kategorie rynkowe (ceny, procenty, zysk, koszty, kredyty itp.) używane są w celu wyznaczenia ram działania jednostek gospodarczych oraz postępowania indywidualnych konsumentów. Z istoty i celów ustrojowych socjalizmu wynika nadrzęd- ność planowania centralnego nad mechanizmem rynkowym. Taką relację obu mechanizmów określają też warunki okre- su industrializacji socjalistycznej będącej główną formą wzro- stu gospodarki. W miarę osiągania coraz wyższego poziomu rozwoju go- spodarczego, zwiększania się możliwości konsumpcyjnych społeczeństwa, postępów w rewolucji naukowo-technicznej, rośnie złożoność procesów ekonomicznych. W tych warun- kac h konieczne jest wykorzystywanie, obok mechanizmu pla- nowania centralnego opartego na dyrektywach bezpośrednich, zalet mecha’niźmu rynkowego. Wynika to również ze zmian w hierarchii czynników roz- woju społeczno-ekonormicznego w fazie intensywnego wzro- stu gospodarczego. Na pierwsze miejsce wysuwają się czyn-. niki związane z postępem nauki i techniki (osiągnięcia na- uki, rozwój systemu oświaty, zarządzanie gospodarką ‘naro- dową, poziom i struktura konsumpcji indywidualnej, świa- domie dokonywane przemiany strukturze społeczno-eko- nornicznej). [przypisy: , felgi stalowe, przydomowe oczyszczalnie ścieków, hale przemysłowe ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: felgi stalowe hale przemysłowe przydomowe oczyszczalnie ścieków