Blog dla nauczycieli
Nauka i dydaktyka oraz pomoce…

Kierunki zmian planowania inwestycji zwiazane

Posted in Uncategorized  by admin
November 12th, 2018

Kierunki zmian planowania inwestycji związane są z rolą, jaką ta dziedzina odgrywa w rozwoju społeczno-ekonomicznym. Inw.esty-’ cje są nadal decydującym” czynnikiem wzrostu gospodarczego i roz- woju społecznego .oraz przekształceń strukturalnych. Dlatego koniecz- ne jest zachowanie wysokiego stopnia podporządkowania działalno- ści inwestycyjnej planowaniu centralnemu (ogólnokrajowemu). Pod- stawą planu 5-letniego jest plan inwestycyjny. Plan ten obejmu- je inwestycje kluczowe wynikające z centralnych programów rozwoju, inwestycje decydujące o przemianach strukturalnych (np. nakłady na innowacje techniczne lub rozwój usług) oraz inwes- tycje na cele socjalno-bytowe (na budownictwo mieszkaniowe, służ- bę zdrowia, oświatę itp.), a także limity środków na kredytowanie organizacji gospodarczych (resortów, zjednoczeń, przedsiębiorstw). Umożliwia oto państwu zachowanie pełnego prawa podejmowania decyzji o ustalaniu większości programów inwestycyjnych, o kie- runkach i dynamice rozwoju oraz o strukturze. gospodarki narodo- wej, a także pozwala na zabezpieczenie Interesów socjalno-bytowych społeczeństwa. Inwestycje produkcyjne podlegają rygorom oprocen- towania i zostają włączone do systemu rozrachunku gospodarczego w przedsiębiorstwach. Zapewnia to efektywne wykorzystanie zasobów inwestycyjnych centralnie rozdzielanych między różne dziedziny zastosowania. Prawidłowe kształtowanie poziomu i struktury dochodów realnych wymaga zintegrowania planowania produkcji, obrotów z zagranicą, cen oraz płac, gdyż np. dynamika i struktura produkcji artykułów kon- sumpcyjnych wymaga – prowadzenia określonej polityki w dziedzinie popytu efektywnego i dostosowanej do tego polityki cen oraz obrotów z zagranicą w zakresie dóbr konsumpcyjnych. Planowanie obrotów z zagranicą na początku lat siedemdziesiątych zostało w znacznym stopniu uelastycznione. Zniesiono m.in .. limito- wanie importu maszyn i urządzeń z krajów socjalistycznych. Ułatwi to jednostkom gospodarki narodowej import dóbr inwestycyjnych zgodnie z ich rzeczywistymi Potrzebami. Ministrowie, kierownicy poszczególnych resortów zostali upoważnieni do .zawierania z kra- jami kapitalistycznymi kontraktów na dostawy wyrobów. przemysłu elektromaszynowego. Limity dewiz przyznawane resortom, a nie wy- korzystane. w ciągu danego’ roku nie przepadają (jak było do- tychczas), lecz. mogą być- realizowane w roku następnym. [podobne: , kawa do ekspresów, drukarnia cyfrowa, elewacje drewniane ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: drukarnia cyfrowa elewacje drewniane kawa do ekspresów