Blog dla nauczycieli
Nauka i dydaktyka oraz pomoce…

Kolejnym problemem jest wybór dzialów

Posted in Uncategorized  by admin
November 14th, 2018

Kolejnym problemem jest wybór działów oraz gałęzi, w których należy lokować inwestycje, i podjęcie decyzji co do rozmiarów tych inwestycji. Jest to zagadnienie bardzo ważne, gdyż od tego zależy przyszła struktura gałęziowa go- spodarki narodowej. Konieczne jest więc ustalenie, ile środ- ków inwestycyjnych przeznaczy się na rozwój przemysłu, rolnictwa, budownictwa, komunikacji itp. oraz .jakie gałęzie danego działu rozwijać i w jakim tempie. Ważne znaczenie ma również prawidłowe ustalenie proporcji rozwoju pro- dukcji środków produkcji i środków konsumpcji. Należy przy tym pamiętać, że dysponuje się ograniczoną ilością środków i że konieczny jest proporcjonalny rozwój wszystkich dzie- dzin gospodarki; Następnie należy wybrać sposób realizacji zadań inwesty- cyjnych, W praktyce oznacza to, że trzeba wybierać między różnymi wariantami. inwestycyjnymi, tj. projektami rozwią- zań techniczno-ekonomicznych. Siły wytwórcze, jakimi dysponuje dana gospodarka, mogą być wykorzystywane do pewnego stopnia dowolnie. Na przy- kład istniejące moce produkcyjne przemysłu maszynowego można w większym stopniu -wykorzystywać. albo do pro- dukcji środków produkcji, albo do produkcji trwałych dóbr konsumpcji; moce produkcyjne można zastosować w róż- nych dziedzinach gospodarki narodowej oraz w różny spo- sób wykorzystać siłę roboczą. Zadaniem planowania jest ustalenie takiej struktury użycia istniejących sił wytwór- czych, aby bieżące i przyszłe potrzeby społeczeństwa zo- stały zaspokojone jak najpełniej. O tym, ile przeznaczyć na fundusz akumulacji a następ- nie, gdzie i w jaki sposób go zużyć, decyduje wiele czynni- ków zarówno wewnętrznych (sytuacja ekonomiczna i demo- graficzna, potencjał produkcyjny kraju), jak i zewnętrznych, zależnych lub niezależnych od gospodarki danego kraju, któ- re jednak przy planowaniu rozwoju muszą być brane pod uwagę. Możliwość planowego rozmieszczenia sił wytwór- czych jest bardzo, ważnym czynnikiem umożliwiającym – osiągnięcie wysokiego tempa wzrostu w gospodarce socja- listycznej. [hasła pokrewne: , konstrukcje stalowe, kołki sprężyste, wdrożenia magento ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: konstrukcje stalowe kołki sprężyste wdrożenia magento