Blog dla nauczycieli
Nauka i dydaktyka oraz pomoce…

Mechanizm rynkowy odgrywa szczególna role

Posted in Uncategorized  by admin
November 13th, 2018

Mechanizm rynkowy odgrywa szczególną rolę w zaspoka- janiu potrzeb konsumpcyjnych ‘społeczeństwa. We wszyst- kich europejskich krajach socjalistycznych obowiązuje zasa- da swobody wyboru w dziedzinie-konsumpcji indywidualnej, Wobec tego jednak konieczne jest istnienie mechanizmu ‘ryn- kówego umożliwiającego sprawne realizowanie ‘zasady okre- ślonej swobody tego wyboru. Wzajemny stosunek obu me- chanizmów, zakres. i formy ich działania są różne w poszcze- gólnych krajach socjalistycznych. Wspólnymi cechami wszystkich gospodarek krajów socja- listycznych są założenia społeczne socjalłizmu. We wszyst- kich krajach socjalistycznych w analogiczny sposób doko- nuje się podziału dochodu narodowego oraz ustala główne kierunki- wzrostu gospodarczego, podstawę gospodarowania stanowi społeczna własność środków produkcji, obowiązuje podział według pracy, gospodarowanie ma charakter publicz- ny, państwo jest generalńym dysporientem wszystkich’ zaso- bów, istnieje centralny organ planowania ustalający narodo- wy plan rozwoju społeczno-gospodarczego . Decyzje określające kierunki L tempo rozwoju gospodarki socjalistycznej oraz ogólny poziom stopy życiowej są zawsze podejmowane centralnie. Natomiast decyzje w sprawie wy- boru zawodu, miejsca i intensywności pracy należą (poza wy- jątkowymi sytuacjami) do indywidualnych właścicieli siły, roboczej. Przy danych dochodach i danej strukturze produk- cji struktura konsumpcji zależy od preferencji indywidual- nych konsumentów. Decyzje w sprawie struktury asortymen- towej popytu należą w socjalizmie również do poszczególnych konsumentów. Takie rozwiązanie, w którym wybór dokony- wany przez konsumentów jest indywidualną sprawą poszcze- gólnych członków społeczeństwa, a decyzje makroekonomicz- ne podejmuje szczebel centralny, uważa się za ogólną cechę gospodarki socjalistycznej. Różnice dotyczą głównie mecha- nizmów funkcjonowania gospodarek poszczególnych krajów. Poszczególne systemy planowania socjalistycznego odróż- nia od siebie: 1) stopień centralizacji decyzji oraz 2) sposób przekazywania zadań planu centralnego do niższych ogniw i wiązania zadań różnych szczebli. Jeżeli wszystkie lub ogromną większość. bieżących decyzji produkcyjnych podej- muje się na szczeblu centr-alnym, mamy do czynienia z silnie scentralizowanym systemem funkcjonowania gospodarki na- rodowej; jeżeli wszystkie lub” ogromną większość decyzji po- dejmują przedsiębiorstwa, mamy do czynienia z systemem zdecentralizowanym. [patrz też: , blacha trapezowa, switche światłowodowe, biuro detektywistyczne ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: biuro detektywistyczne blacha trapezowa switche światłowodowe