Blog dla nauczycieli
Nauka i dydaktyka oraz pomoce…

Moga to byc programy bardzo

Posted in Uncategorized  by admin
November 16th, 2018

Mogą to być programy bardzo ogólne (np. program industrializacji) lub szczegółowe, doty- .czące planowego rozwiązywania głównych celów społecz- nych oraz zadań produkcyjnych. -W latach siedemdziesiątych będą m.iń, realizowane następujące programy: poprawy sy- tuacji mieszkaniowej, poprawy wyżywienia ludności oraz kształtowanla struktury produkcji rynkowej i usług w celu unowocześnienia spożycia,- program skracania czasu pracy, program regulacji Wisły. Programy te wyluacz;ają poza za- kres poszczególnych resortów i regionów, mają charakter problemowy, służą realizacji celu nadrzędnego, jakim jest systematyczny wzrost poziomu życia ludności. Plany powinny też określać warunki, w jakich mają być zrealizowane cele działalności gospodarczej oraz kryteria wyboru rozwiązań optymalnych spośród możliwych dróg realizacji danego zadania gospodarczego. Zatwierdzone – przez odpowiednie organa plany stanowią dyrektywę dla jednostek wykonawczych. Narodowy Plan Społeczno-Gospo- darczy (NPSG) jest programem społeczno-ekonomicznego roz- woju danego kraju vi warunkach ogólnej równowagi ekono- micznej. NPSG określa więc cele społe,czne i ekonomiczne oraz środki ich realizacji w pewnym okresie w danym kraju i wytycza zadania dla poszczególnych jednostek gospodar- czych. Jest on kompleksowym, sformalizowanym wyrazem założeń polityki społecznej i ekonomicznej państwa socjali- Z punktu widzenia horyzontu czasowego wyróżniamy trzy rodzaje centralnych planów rozwoju społeczno-ekonomicz-. nego: plany perspektywiczne (15 -letnie), plany wielolet- nie (z reguły 5-letnie) oraz plany bieżące (najczęściej rocz- ne). Do połowy lat sześćdziesiątych głównymi instrumenta-: mi planowania centralnego były w Polsce oraz innych kra- jach socjalistycznych plany bieżące, obecnie natomiast na- cisk kładzie się na planowanie perspektywiczne i wieloletnie. Plany perspektywiczne to hipotezy dotyc,ce głównych ce- lów i kierunków rozwoju społeczno-ekonomicznego w długich okresach. Plany te nie mają charakteru obowiązującego, są to wytyczne kierunkowe, umożliwiające elastyczne reagowanie na zmianę warunków działania. Treścią planu perspektywicz- nego, jego elementami składowymi, są kompleksowe progra- my problemowe o różnych okresach realizacji, wykraczające. poza dany resort lub region (np. program rozwoju usług oraz ochrony środowiska naturalnego człowieka). [podobne: , blachy trapezowe, Ogrzewanie podłogowe, torby papierowe z nadrukiem ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: blachy trapezowe Ogrzewanie podłogowe torby papierowe z nadrukiem