Blog dla nauczycieli
Nauka i dydaktyka oraz pomoce…

Na decyzje kierowanych jed- nostek

Posted in Uncategorized  by admin
November 12th, 2018

Na decyzje kierowanych jed- nostek wpływa się regulując warunki (kredyty, ceny, płace, stopę procentową, podatki), na podstawie których jednostki te same podejmą decyzje. Zarządzanie bez stosowania dyrek- tyw polega na wysyłaniu podległym jednostkom informacji nie mających charakteru dyrektyw. W tym przypadku organ kierowniczy nie oddziałuje aktywnie ani na podmioty gospo- darcze, ani na warunki ich działania. Przy bezpośrednim zarządzaniu za pomocą dyrektyw ‘od kierowanych jednostek wymaga się jedynie tego, aby wy- konywały polecenia ośrodka dyspozycji. Przy pośrednim za- rządzaniu podmioty (zjednoczenia, przedsiębiorstwa) muszą same znaleźć optymalne rozwiązanie przy danych warunkach. Przy zarządzaniu bez dyrektyw podmioty gospodarujące mu- . szą być zdolne do samodzielnego wyboru racjonalnego postę- powania, a także wykazywać tendencję do realizacji celów całego układu ekonomicznego’ (gospodarki narodowej), jeżeli są informowane o.istniejącej sytuacji. W praktyce zarządzanie gospodarką socjalistyczną jest zawsze kombinacją trzech omówionych form. Która z tych form przeważa zależy od konkretnych warunków i potrzeb danego kraju. Zarządzanie gospodarką narodową nie jest czymś raz na zawsze danym, podlega ono zmianom wraz z rozwojem sił wytwórczych. Stały rozwój sił wytwórczych oraz złożoność procesów ekonomicznych wymaga ciągłego do- skonalenia planowania i zarządzania Sposób działania gospodarki narodowej w procesie realiźa- CJl za oz en rozwoju spo eczno-gospo arczego nazywamy funkcjonowaniem. W ustroju socjalistycznym, aż do zbudowania społeczeństwa komunistycznego, funkcjonowanie go- spodarki narodowej opiera się. na wykorzystaniu równocześ- nie dwóch mechanizmów. Podstawowym mechanizmem fun- kcjonowania gospodarki socjalistycznej jest nakazowe plano- wanie centralne. Mechanizmem wspomagającym jest me- chanizm rynkowy. W procesie kierowania. gospodarką socjalistyczną organa centralne spełniają funkcje: 1) koncepcyjno-strategiczne oraz 2) dyspozycyjno-koordynacyjne. Do pierwszego ro- dzaju funkcji zaliczarny przede wszystkim: ustalanie strategii rozwoju, społeczno-ekonomicznego, wybór kierunków i tempa rozwoju’ gospodarki narodowej: dynamiki przemian struk- tury produkcji, zatrudnienia, poziomu i struktury konsump-. cji, głównych kierunków rozwoju nauki i techniki, podziału dochodu narodowego. [patrz też: , przydomowe oczyszczalnie ścieków, maszyny budowlane, elewacje drewniane ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: elewacje drewniane maszyny budowlane przydomowe oczyszczalnie ścieków