Blog dla nauczycieli
Nauka i dydaktyka oraz pomoce…

Najwyrazniej system zdecentralizo- wany uksztaltowal

Posted in Uncategorized  by admin
November 12th, 2018

Najwyraźniej system zdecentralizo- wany ukształtował się w latach pięćdziesiątych. w Jugosławii oraz pod koniec lat sześćdziesiątych na Węgrzech. W obu kra- jach, abstrahując -od istotnych różnic w systemie funkcjono- wania ich gospodarek, jedynie założenia strategiczne doty- czące rozwoju sił wytwórczych oraz poziomu i struktury konsumpcji ustalane są na szczeblu centralnym i realizację ich gwarantują nakazy administracyjne. Większość bieżących proporcji produkcji i podaży ustalana jest przez szczeble niż- sze przy aktywnym wykorzystaniu mechanizmu rynkowego. Zbyt wolne tempo unowocześniania systemu planowania i zarządzania gospodarką narodową, przy dużej dynamice zmian W rozwoju społeczno-ekonomicznym europejskich krajów w planowaniu socjal.istycznych pod koniec lat pięćdziesiątych oraz w latach sześćdziesiątych. Wyrazem tego był spadek dynamiki wzros- tu gospodarczego oraz niezadowalająca efektywność produk- cji społecznej. VI związku z tym: oczywista stała się koniecz- ność przyspieszenia zmian w systemach planowania i zarzą- dzania,. tzn. konieczność stałego doskonalenia i dostosowywa- nia struktur organizacyjnych poszczególnych gospodarek narodowych do poziomu sił’ wytV(órczych. -Ogólny kierunek’ zmian polegał na decentralizacji decyzji ekonomicznych, na zwiększaniu uprawnień. zjednoczeń i przedsiębiorstw i wy- dłużaniu horyzontu czasowego planowania. W praktyce ozna- czało to m.in. zwiększenie zakresu samodzielności jednostek niższych I szczebli i wzrost roli planów pięcioletnich W Polsce (oraz w innych. krajach RWPG) 5-letni narodowy plan gospodarczy uznano za podstawowy instrument planowej polityki rozwojowe]. ‘W Polsce plan ten (po uchwaleniu przez Sejm) stanowi dyrektywę obowiązującą gospodarkę jako całość oraz jej poszczególne ogniwa w zakresie’ celów działalności ekonomicznej i środków jej osiągania. Zmiana charakteru planu 5-letniego pociąga za sobą konieczność ściślejszej niż dotychczas integracji planów inwestycyjnych, płac, cen oraz obrotów w handlu zagranicznym. [hasła pokrewne: , klimatyzatory przenośne, deska tarasowa, sala szkoleniowa ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: deska tarasowa klimatyzatory przenośne sala szkoleniowa