Blog dla nauczycieli
Nauka i dydaktyka oraz pomoce…

Oznaczamy te czesc przez xl1,

Posted in Uncategorized  by admin
November 9th, 2018

Oznaczamy tę część przez xl1, x22, … , Xnn Pozostała część produkcji danego działu prze-: kazana zostaje z reguły do innych działów, np. węgiel do hutnictwa czy przemysłu chemicznego, energia elektryczna do górnictwa, hutnictwa, chemii itd. Tę część produkcji, któ- ra przechodzi do innych działów i stanowi tzw. przepływy między działowe, oznaczymy odpowiednio X12′ X13, … , Xln Pozostała część produkcji (poza własnym zużyciem i prze- pływami mlędzydziałowymi) stanowi nadwyżkę przeznaczo- ną na zaspokojenie potrzeb konsumpcji, inwestycji, eksportu lub służy zwiększeniu zapasów i rezerw. Nadwyżka ta sta- riowi dochód narodowy i przeznaczona jest dla tzw. odbiorców końcowych. W poszczególnych działach oznaczymy tę nadwyżkę odpowiednio Xli xz, … , X. Ogólnie Xlj oznacza część produkcji działu i, która przechodzi do działu j, natomiast XII oznacza produkcję działu i, która zużywana jest w tymże dziale. Przez XI oznaczymy produkcję końcową, czyli nad- wyżkę ponad potrzeby własne oraz przepływy międzydzia- łowe; ZI oznacza więc ilość dobra nabywaną przez końcowych odbiorców. Używając omówionych oznaczeń -możemy bUans gospodarki narodowej schematycznie przedstawić tak jak w tablicy 15. Z punktu widzenia potrzeb gospodarki centralnie plano- wanej szczególnie ważny.m problemem jest ustalenie optymalnych warunków rozwoju gospodarki. Zasadniczym kry- terium optymalności rozwoju gospodarki narodowej jesf re- alizacja wymagań podstawowego prawa socjalizmu. Jak do- tychczas. zasadę wyboru rozwiązań optymalnych za pomocą analizy nakładów” i wyników oraz programowania linio- wego stosuje się głównie do rozwiązań szczegółowych, np. do ustalania optymalnych tras przewozu. Programowanie li- niowe może być- też zastosowane do ułożenia optymalnego planu produkcji różnego rodzaju artykułów i optymaln-ego wykorzystania zdolności produkcyjnej poszczególnych za- kładów danego przedsiębiorstwa itp. Stosując metody pro- gramowania w oparciu o analizę nakładów i wyników pro- dukcji możemy dążyć do ustalenia optymalnych kierunków inwestycji, ‘optymalnego podziału dochodu narodowego na konsumpcję i akumulację. Sposób postępowania polega za- wsze na: a) ustaleniu wewnętrznie z-godnych programów i b) wyborze rozwiązania optymalnego. [hasła pokrewne: , Ogrzewanie podłogowe, kamery monitoring, płyta warstwowa ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: kamery monitoring Ogrzewanie podłogowe płyta warstwowa