Blog dla nauczycieli
Nauka i dydaktyka oraz pomoce…

Planowanie ‘rozwoju spoleczno-eko- nomicznego we

Posted in Uncategorized  by admin
November 11th, 2018

Planowanie ‘rozwoju społeczno-eko- nomicznego we wstępnej fazie ,to przede wszystkim wizja i modelowanie przyszłości. I tu właśnie trzeba się oprzeć na prognozach naukowych. Prognostyka jest tą częścią planowania, której zadaniem jest ukazanie najbardziej prawdopodobnych kierunków, stru- ktury oraz dynamiki rozwoju społeczno-ekonomicznego. Ce- lem prognostyk.i jest trafne przewidywanie’ procesów roz- wojowych oraz tworzenie opartych na naukowych podsta- wach prognoz prawdopodobnego biegu lub” obrazu zjawisk i procesów rozwojowych 11. Prognoza gospodarcza jest to przewidywanie stanu gospodarki w kolejnych etapach jej rozwoju. Spośród metod używanych w procesie opracowy- wania prognoz stosu.je się przede wszystkim metodę ekstra- polacji, metodę interpolacji oraz metody ankietowe, 10 Dla węgla np. współczynnik ten wynosi O-co oznacza, że na 10 ton wydobytego węgla 9 ton podlega przewiezieniu. Planowanie w gospodarce socjalistycznej Dążenie- do racjonalizacji gospodarowania wymaga stałego usprawniania metod planowania. Jednym z kierunków usprawnień w planowaniu jest opracowywanie alternatyw- nych wersji planu oraz wybór spośród nich wersji optymal- nej. Oprócz preferencji ogólnospołecznych podstawę wybo- ru powinien stanowić rachunek ekonomiczny: Poszukiwanie optymalnych rozwiązań wymaga ścisłego ustalania wielkości ekonomicznych. Dlatego zwiększa się stale konieczność wy- korzystywania metod matematycznych. Jedną z metod, z którą wiąże się duże nadzieje na usprawnienie planowania, jest metoda programowania. Program’owanie gospodarcZe jest w istocie tym samym co planowanie; polega na ustale- niu planu działań dla jednostki gospodarczej lub dla całej gospodarki narodowej. Programowanie stosuje się do usta- lania wewnętrznie zgodnych planów oraz wyboru spośród nich rozwiązania optymalnego. Procedura programowania składa się z dwóch części: Część pierwsza zajmuje się ustalaniem wewnętrznie zgodnych programów, tj. koordynacją poszczególnych, wzajemnie zależnych od siebie dzia- łań, które muszą być uzgodnione, aby program mógł być zrealizo- wany. Narzędziem umożliwiającym ustalenie wewnętrznej zgodności planów (programów) jest rachunek bilansowy; często bardzo skom- plikowany i wymagający stosowania specjalnych metod matematycz- nych. [patrz też: , maszyny budowlane, aranżacje wnętrz, pompy hydrauliczne ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: aranżacje wnętrz maszyny budowlane pompy hydrauliczne