Blog dla nauczycieli
Nauka i dydaktyka oraz pomoce…

Posts Tagged ‘animacja z logo’

Wazna role w tym zakresie

Posted in Uncategorized  by admin
November 11th, 2018

Ważną rolę w tym zakresie może odegrać wzrost upraw- nień dyrektorów do przeznaczania zaoszczędzonych środków z funduszu płac na podwyżkę płac pracowników przedsię- biorstwa. Skłoni to kierownictwo i załogi przedsiębiorstw do dokonywania racjonalniejszego wyboru w zakresie metod technologicznych stosowanych w danym zakładzie, może się stać bodźcem do zastępowania, pracy żywej uprzedmiotowio- ną, a tym samym pobudzić popyt na postęp techniczny. Poza brakiem zainteresowania innowacjami do głównych wad systemu planowania istniejącego na początku lat sie- demdżiesiątych należały: nadmierny centralizm, sztywność planowania, biurokratyzacja stosunków gospodarczych” nie- prawidłowości systemów informacyjnych, braki systemu fi- nansowo-cenowo-bodźcowego. Zgodnie z ustaleniami VI Zjazdu PZPR podjęto działania rnające na celu likwidację istniejących barier rozwoju spo- łeczno-ekonomicznego. Dotyczy to przede wszystkim plano- wania i zarządzania gospodarką .natodówą. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘animacja z logo’

Wazna role w tym zakresie

Posted in Uncategorized  by admin
November 11th, 2018

Druga część procedury programowania obejmuje zagadnienia związane z ustalaniem i wyborem planu optymalnego. Plan optymal- ny, tj. najlepszy, wybiera się spośród programów alternatywnych wewnętrznie zgodnych. Jest to szczególnie ważny problem w gospo darce planowanej centralnie, gdzie celem planowania jest ustalenie takiego planu, który w sposób maksymalnie najpełniejszy, a więc optymalny, zaspokoi potrzeby społeczeństwa. Optymalność programu jest pojęciem względnym, zdeterminowa- nym przez cel przyjęty przy opracowywaniu i wyborze programu, Według określenia Oskara Langego problem polega w tym przypad- ku na zastosowaniu w procesie programowania znanej zasady gos– podarności. Read the rest of this entry »

Comments Off