Blog dla nauczycieli
Nauka i dydaktyka oraz pomoce…

Posts Tagged ‘apartamenty wynajem nieruchomości’

W socjalizmie spelniony jest tylko

Posted in Uncategorized  by admin
November 8th, 2018

W socjalizmie spełniony jest tylko pierwszy warunek, Członkowie ‘społeczeństwa socjalistycznego nie są natomiast pozbawieni prawa własności posiadania środków produkcji, gdyż są współwłaścicielami społecznych środków produkcji. Nie jest spełniony też trzeci warunek, w socjalizmie nie ma bowiem klasy ani grupy społecznej, która miałaby monopol prywatnej własności środków produkcji. Również najem pracy w socjalizmie co do swej istoty różni się w sposób zasadniczy od aktu kupna-sprzedaży siły roboczej ‘W k~- pitalizmie. W ustroju socjalistycznym w ekonomii politycznej socjaliz- w socjallzmle mu nie ma pełriej zgodności poglądów. Część teoretyków uważa, że produkcja towarowa będzie stopniowo zanikać w miarę postępu rozwoju sił wytwórczych. Wydaje się, że pogląd ten jest uzasadniony. Kiedy siły wytwórcze osiągną . taki poziom. że będzie można wytworzyć ilość produktów niezbędną do zaspokojenia wszystkich społecznie normal- nych potrzeb, wówczas można będzie przejść do podziału bezpośredniego. Tymczasem współistnieją dwie zasady po- działu: według pracy oraz według potrzeb. Realizacja za- łożeń zasady podziału funduszu spożycia według potrzeb nie wymaga podziału pośredniego. Podział funduszu sp’o- życia wyłącznie według tej zasady wymaga jednak takiego poziomu rozwoju sił wytwórczych i wydajności pracy, który zapewni wytworzenie dowolnej ilości dóbr i usług material- nych. Wówczas zbędna stanie się również miara pracy jako podstawa podziału według pracy. Zachowana zostanie nato- miast zasada mierzenia pracy jako podstawa dokonywania racjonalnego wyboru i alokacji zasobów pracy społecznej 2. Bezpośredni podział zasobów pracy i funduszu spożycia za- stąpi podział pośredni. Przestanie więc istnieć produkcja to- warowa. 3. Rola i zakres działania prawa. wartości Prawo wartości wyraża trwałe i konieczne związki i zależ- ności między ceną i wartością towarów. Wymaga ono, aby ceny były proporcjonalne do wartości towarów. Oznacza to, że sprzedaż towarów zakłada ekwiwalentność, tj. wymianę produktów według relacji nakładów pracy społecznie nie- zbędnej wydatkowanej na ich wytworzenie. [więcej w: , nagrzewnice powietrza, apartamenty wynajem nieruchomości, Usługi brukarskie Warszawa ]

Comments Off