Blog dla nauczycieli
Nauka i dydaktyka oraz pomoce…

Posts Tagged ‘bezpieczeństwo rzeczy’

Planowanie w gospodarce socjallstycznej ‘Obecnie

Posted in Uncategorized  by admin
November 14th, 2018

Planowanie w gospodarce socjallstycznej ‘Obecnie poszczególne jednostki równocześnie opracowują swoje plany roczne, przy czym wytycznymi dla zjednoczeń i przedsię- biorstw są wskaźniki resortów oparte na założeniach planu 5-letniego tych jednostek. Wytycznymi dla ministerstw i prezydiów woje- wódzkich rad narodowych są’ wskaźniki planu’ 5-letniego przewi- dziane do realizacji w danym roku. Ministerstwa muszą więc opie- rać się na własnych prognozach i ocenach oraz ściśle ze sobą współ- pracować, Prace planistyczne prowadzone w tym samym czasie przez zjed- noczenia i. przedsiębiorstwa służą głównie ich własnym celom. ‘In- for.macje od przedsiębiorstw i zjednoczeń nie mogą być jedyną PQd- stawą projektu planów resortowych. Res-orty powinny bowiem dążyć do wykorzystywania możliwości rozwoju szybszego niż założony w planie 5-letnim. Plany resortowe nie mogą więc być ani po prostu wycinkiem planu 5-letniego, ani zwykłym podsumo.waniem propozycji planów produkcji niższych szczebli. Tryb planowania wyznacza fazy gromadzenia i przetwarzania informacji. Technika planowania w istocie polega na przetwarzaniu informacji w decyzje wynikające z rachunku ekonomicznego lub wyboru, jakiego dokonuje planujący na podstawie przesłanek’ poli- tyki ekonomiczne]. Plariowanie oznacza wreszcie przekazanie decyzji wykonawcom. Sposób przekazywania decyzji planistycznych wyko- nawcom, organizacja całego procesu realizacji planów oraz kontrola ich wykonania należy do sfery działalności zwanej zarządzaniem. Teoretycznie możemy wyróżnić trzy typy zarządzania go- spodarczego: 1) bezpośrednie zarządzanie za pomocą obowią- zujących dyrektyw, 2) pośrednie kierowanie za pomocą dy- rektyw, 3) zarządzanie bez stosowania dyrektyw. Zarządzanie za pomocą dyrektyw polega na bezpośrednim wydawaniu poleceń kierowanej jednostce. Pośrednie zarzą- dzanie za pomocą dyrektyw polega natomiast na wykorzy- staniu własnych interesów jednostek kierowanych (podmio- tów gospodarczych) i na większym wykorzystaniu procesów przebiegających automatycznie. [przypisy: , kawa do ekspresów, bezpieczeństwo rzeczy, szamba ekologiczne ]

Comments Off