Blog dla nauczycieli
Nauka i dydaktyka oraz pomoce…

Posts Tagged ‘blacha trapezowa’

Zapewnienie prawidlowej, niezaklóconej realizacji takich

Posted in Uncategorized  by admin
September 21st, 2018

Zapewnienie prawidłowej, niezakłóconej realizacji takich programów wy- maga koordynacji i zbilansowania zamierzeń z możliwościami w planach wieloletnich (5-letnich). Podstawowe znaczenie w procesie planowania mają w Pol- sce i w innych krajach RWPG pla1ty S-letnie. Plan wielolet- ni obejmuje, podobnie jak plan perspektywiczny, główne kie- runki działania, tzn. te, które decydują o dynamice i struktu- rze rozwoju społeczno-ekonomicznego. Plan taki ma jednak I charakter obligatoryjny, obowiązuje poszczególne jednostki gospodarcze, do których adresowane są zawarte w nim zada- nia (wskaźniki). Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘blacha trapezowa’

Zapewnienie prawidlowej, niezaklóconej realizacji takich

Posted in Uncategorized  by admin
September 21st, 2018

Mechanizm rynkowy odgrywa szczególną rolę w zaspoka- janiu potrzeb konsumpcyjnych ‘społeczeństwa. We wszyst- kich europejskich krajach socjalistycznych obowiązuje zasa- da swobody wyboru w dziedzinie-konsumpcji indywidualnej, Wobec tego jednak konieczne jest istnienie mechanizmu ‘ryn- kówego umożliwiającego sprawne realizowanie ‘zasady okre- ślonej swobody tego wyboru. Wzajemny stosunek obu me- chanizmów, zakres. i formy ich działania są różne w poszcze- gólnych krajach socjalistycznych. Wspólnymi cechami wszystkich gospodarek krajów socja- listycznych są założenia społeczne socjalłizmu. We wszyst- kich krajach socjalistycznych w analogiczny sposób doko- nuje się podziału dochodu narodowego oraz ustala główne kierunki- wzrostu gospodarczego, podstawę gospodarowania stanowi społeczna własność środków produkcji, obowiązuje podział według pracy, gospodarowanie ma charakter publicz- ny, państwo jest generalńym dysporientem wszystkich’ zaso- bów, istnieje centralny organ planowania ustalający narodo- wy plan rozwoju społeczno-gospodarczego . Decyzje określające kierunki L tempo rozwoju gospodarki socjalistycznej oraz ogólny poziom stopy życiowej są zawsze podejmowane centralnie. Natomiast decyzje w sprawie wy- boru zawodu, miejsca i intensywności pracy należą (poza wy- jątkowymi sytuacjami) do indywidualnych właścicieli siły, roboczej. Przy danych dochodach i danej strukturze produk- cji struktura konsumpcji zależy od preferencji indywidual- nych konsumentów. Decyzje w sprawie struktury asortymen- towej popytu należą w socjalizmie również do poszczególnych konsumentów. Takie rozwiązanie, w którym wybór dokony- wany przez konsumentów jest indywidualną sprawą poszcze- gólnych członków społeczeństwa, a decyzje makroekonomicz- ne podejmuje szczebel centralny, uważa się za ogólną cechę gospodarki socjalistycznej. Różnice dotyczą głównie mecha- nizmów funkcjonowania gospodarek poszczególnych krajów. Poszczególne systemy planowania socjalistycznego odróż- nia od siebie: 1) stopień centralizacji decyzji oraz 2) sposób przekazywania zadań planu centralnego do niższych ogniw i wiązania zadań różnych szczebli. Jeżeli wszystkie lub ogromną większość. bieżących decyzji produkcyjnych podej- muje się na szczeblu centr-alnym, mamy do czynienia z silnie scentralizowanym systemem funkcjonowania gospodarki na- rodowej; jeżeli wszystkie lub” ogromną większość decyzji po- dejmują przedsiębiorstwa, mamy do czynienia z systemem zdecentralizowanym. [patrz też: , blacha trapezowa, switche światłowodowe, biuro detektywistyczne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘blacha trapezowa’

Zapewnienie prawidlowej, niezaklóconej realizacji takich

Posted in Uncategorized  by admin
September 21st, 2018

W krajach socjalistycznych obserwu- jemy stały postęp w rozwoju społecznego podziału pracy. Ten ogólny warunek istnienia’ produkcji towarowej jest więc spełniony również .w socjalizmie. Natomiast odosobnienie producentów w socjalizmie nie występuje, gdyż więź pro- dukcyjna między wytwórcami organizowana jęst świadomie przez państwo. Podstawowe proporcje produkcyjne ustalane są W gospodarce socjalistycznej w sposób ŚWiadomy i ce- lowy w procesie planowania i już na tym etapie określa się wzajemne stosunki między producentami, realizowane póź- niej w trakcie wykonywania planów poszczególnych jed- nostek gospodarczych. Producenci nie wytwarzają tu w od- osobnieniu, na własny rachunek, lecz świadomie realizują przypadającą . na nich. cząstkę ogólnego zadania gospodarcze- go, wynikającą z narodowego planu gospodarczego. Tak jest przy silnej centralizacji decyzji oraz w systemie para- metrycznym. . To, że w ustroju socjalistycznym o gospodarce planowanej centralnie nie występuje odosobnienie producentów, nie oznacza wcale, że, istnieje jedno wielkie super przedsiębior- stwo. Społeczny podział pracy i oparta na nim specjalizacja producentów wymaga powołania do realizacji konkretnych zadań gospodarczych jednostek wyodrębnionych majątkowo i organizacyjnie oraz posiadających osobowość prawną (przedsiębiorstwa, kombinaty, zjednoczenia, wielkie organi- zacje gospodarcze) i mających prawo podejmowania decyzji ekonomicznych. Niemożność zorganizowania gospodarki w postaci jednego superprzedsiębiorstwa zarządzanego centralnie w sposób bez- pośredni wynika z istniejącego poziomu rozwoju sił wytwór- czych. Na razie istnieją tysiące wyodrębnionych jednostek gospodarczych, między którymi więzi można efektywnie or- ganizować pośrednio, tzn. za pośrednictwem cynku. Tak więc wyodrębnienie ekonomiczno-prawne jako wynik aktu- alnie istniejącego poziomu sił wytwórczych jest istotną prze- słanką występowania produkcji towarowej w sOcjalizmie. Podział i wymiana wytworzonych dóbr ekonomicznych odbywają się w gospodarce socjalistycznej za pośrednictwem kategorii towarowo-pieniężnych. [przypisy: , blacha trapezowa, producent maszyn budowlanych, felgi stalowe ]

Comments Off