Blog dla nauczycieli
Nauka i dydaktyka oraz pomoce…

Posts Tagged ‘budowa stoisk targowych’

W procesie tego podzialu glówna

Posted in Uncategorized  by admin
November 9th, 2018

W procesie tego podziału główna część środków konsumpcji staje się własnością in- dywidualnych konsumentów, natomiast środki produkcji zmieniają tylko formalno-prawnych właścicieli pozostając nadal własnością państwa. Z rozdziału 2 wiemy, że towarem jest każdy produkt pracy ludzkiej, który został przeznaczony do wymiany na inny towar, tj. na .sprzedaż, W gospódarce socjalistycznej środki konsumpcji oraz środki produkcji są wytwarzane przez wyspecjalizowany,ch producentów w celu ich wymiany na inne dobra ekonomiczne za pośrednictwem rynku. Mamy tu więc do czynienia z taką formą. organiZacji produkcji i podziału, która nazywa Się produkcją’towarową. Produkcja towarowa w socjalizmie Istniejący poziom rozwoju sił wytwórczych uniemożli- wia wytworzenie dowolnej ilości dóbr i usług materialnych. To zaś wymaga: a), stosowania ‘miary nakładów pracy spo- łecznej, b) podziału funduszu spożycia według wkładu pra- cy. Mierzenie nakładów pracy jest konieczne z dwóch co najmniej powodów. Po pierwsze dlatego, aby dokonać ra- cjonalnej alokacji posiadanych zasobów pracy żywej i u- przedmiotowionej, optymalnej z punktu widzenia spożycia bieżącego i przyszłego łącznie. Po drugie dlatego, aby oce- nić wkład pracy. poszczególnych członków społeczeństwa w tworzenie produktu społecznego. Jest to konieczne w celu dokonania podziału, funduszu spożycia między członków społeczeństwa zgodnie z socjalistyczną zasadą podziału we- dług ilości, jakości i ważności pracy. Racjonalność alokacji zasobów pracy przy danym ograni- czonym I;loziomie wydajności pracy, uwarunkowanym przez istniejący poziom sił wytwórczych, zależy od kryterium okre- ślającego funkcję celu. W długim okresie, gdy celem jest zaspokojenie potrzeb całego społeczeństwa, proporcje reprodukcji społecznej na- leży ustalać świadomie i bezpośrednio w oparciu o wyniki badań prognostycznych. Wymaga to niekiedy ustalania pro- porcji reprodukcji niezgodnych z bieżącymi relacjami mię- dzy popytem i podażą dóbr i usług na rynku. Jest to jednak konieczne, gdyż interes przyszłego wzrostu konsumpcji ma w tym przypadku charakter nadrzędny. [patrz też: , projektowanie ogrodów, budowa stoisk targowych, maszyny budowlane ]

Comments Off