Blog dla nauczycieli
Nauka i dydaktyka oraz pomoce…

Posts Tagged ‘dezynsekcja warszawa’

Podstawowym narzedziem planowania gospodarki sa

Posted in Uncategorized  by admin
November 11th, 2018

Podstawowym narzędziem planowania gospodarki są bi- lanse materiałowe. Bilanse te sporządza się w postaci ra- chunku, w którym jedna strona reprezentuje zasoby (przy- chód) danego materiału, druga zapotrzebowanie (rozchód). Bilanse materiałowe ukazują zależności między poszczegól- nymi działami gospodarki, np. między produkcją a wywozem za granicę, między produkcją a przywozem, między produk- cją a konsumpcją. Rozróżnia się bilanse środków produkcji i środków spożycia. Bilanse, środków produkcji obejmują, bilans surowców i materiałów podstawowych (np. rudy, su- rówka, kwas siarkowy), bilans paliw i energii elektrycznej, bilans materiałów budowlanych, surowców rolnych, maszyn i urządzeń. Bilansę środków konsumpcji obejmują artykuły konsumpcyjne pochodzenia przemysłowego i rolniczego. Bilanse materiałowe opracowuje się dla całej gospodarki narodowej. Sporządzają je ministerstwa, organizacje zbytu lub w pewnych przypadkach centralne składnice. Niektóre bilanse, np. materiałów budowlanych, sporządza się w prze- kroju terenowym. Metodę bilansową stosuje się również przy opracowywaniu planów zaopatrzenia przedsiębiorstw, zjed- noczeń, ministerstw i innych organizacji. Sporządzanie bilan- sów materiałowych jest szczególnie przydatne, gdy w przed- siębiorstwie lub zjednoczeniu występuje produkcja i zużycie tego samego materiału (np. bilans surówki i stali w hucie żelaza). Do metod najchętniej stosowanych w naszej praktyce pla- nowania wieloletniego (perspektywicznego) zalicza się meto- dę. ekstrapolacji. Jest to jeden ze sposobów postępowania , w procesie planowania perspektywicznego przy wykorzysta- niu metody proporcji. Metoda ta obejmuje dwa sposoby po- stępowania w procesie planowania: pierwszy polega na sto- sowaniu proporcji zmiennych, drugi na wykorzystaniu pro- porcji stałych. Metodo. Metoda ekstrapolacji polega na tym, że dotychczasowy eksteapotacjt : trend rozwoju danej wielkości uznaje się za właściwy do utrzymania w następnym okresie. Metodę tę można stosować do wstępnych ustaleń procesów rozwoju społeczno-ekono- micznego, jeżeli dysponuje się informacjami co do punktu wyjścia tendencji rozwojowych w przeszłości i zarysowują- cych ‘się linii trendu: [podobne: , wyposażenie łazienki, nagrzewnice powietrza, dezynsekcja warszawa ]

Comments Off