Blog dla nauczycieli
Nauka i dydaktyka oraz pomoce…

Posts Tagged ‘dmuchańce’

Punktem wyj- scia bylo ulozenie

Posted in Uncategorized  by admin
November 10th, 2018

Punktem wyj- ścia było ułożenie bilansu gospodarki narodowej, w którym podano ilości produkcji i jej przydział do poszczególnych działów gospodarki narodowej. Programowanie liniowe jest jednym z modeli zastosowań ma- tematyki do zagadnień wymagających podejmowania decyzji opty- malnych .Podstawę programowania liniowego stanowią dwa zasad- nicze .założenia: a) wyniki (outputs) są proporcjonalne do nakładów (inputs), b) skuteczność decyzji może być scharakteryzowana war- tościami funkcji f(X),X2, ..,Xn) zmiennych X),X2, .. ,Xn określonej wzo- rem f(X)X2, … ,Xn) = PIX2+P,x2+ … +Pnxn i mającej w każdym przy- padku naturalną interpretację, np. ekonomiczną. Oznacza to, że pro- gramowanie liniowe może być zastosowane zawsze wtedy, gdy wa- runki działania dają się opisać układem nierówności liniowych, a właściwe decyzje dadzą się scharakteryzować wartościami funkcji liniowej (por. T. Czechowski Programowanie, w Mała Encllklopedia Ekonomiczna, Warszawa 1961, s. 539 i 540). Planowanie w gospodarce socjalistycznej Wstępnym warunkiem opracowania dobrego planu jest spełnienie warunków zbilansowania. Do ustalenia wewnę- trznie zgodnego bilansu możliwości i potrzeb .można dojść w sposób następujący. Załóżmy, że chcemy opracować bilans, w którym będą podane ilości produkcji i ich przydział do poszczególnych działów gospodarki. Wówczas należy podzie- lić całą gospodarkę narodową na szereg działów i gałęzi (np. górnictwo, hutnictwo, przemysł chemiczny, energety- ka, rolnictwo). Szczegółowość podziału zależy’ od potrzeb analizy. Zakładamy, że gospodarka narodowa została podzielona mi n dział6w. Produkcję globalną każdego z tych działów w jednostce czasu, np. w ciągu roku o;znaczamy odpowied- nio X” X… , X” (XI może oznaczać górnictwo, X2 hutnictwo, X~ przemysł chemiczny itd.). Część produkcji każdego działu czy gałęzi produkcji może być i jest z reguły zużywana w da- nym dziale na zaspokojenie własnych potrzeb (np. część wę- gla w górnictwie, część stali w hutnictwie; energii elektrycz– nej w gospodarce energetycznej). [hasła pokrewne: , dmuchańce, okapy kuchenne, serwis niszczarek ]

Comments Off