Blog dla nauczycieli
Nauka i dydaktyka oraz pomoce…

Posts Tagged ‘drukarnia cyfrowa’

W wyborze ekonomicznym, jak widac,

Posted in Uncategorized  by admin
November 14th, 2018

W wyborze ekonomicznym, jak widać, trzeba wszech- stronnie rozpatrywać skuteczność podejmowanych decyzji. W części wybór może być skuteczniej dokonywany na szcze- blu centralnym i wówczas dotyczy przede wszystkim de- cyzji . makroekonomicznych o. znaczeniu długofalowym w części zaś – przede wszystkim w zakresie decyzji bieżą- cych – wyboru mogą skuteczniej dokonywać szczeble niższe. Rady narodowe są odpowiedzialne za wyko- rzystanie rezerw gospodarczych oraz zagwarantowanie har- monijnego rozwoju społeczno-ekonomicznego przez koordy- nowanie wszelkiej działalności na swoim terenie, powinny więc mieć możliwość skutecznego wpływania na działające na tym terenie podmioty gospodarcze. Wzrost r’oli’ planowania perspektywicznego zapewni wła- ściwą rangę długofalowym planom regionalnym. Wraz z ogólnokrajowym perspektywicznym planem przestrzennym powinny one stwarzać podstawę’ wytyczania kierunków rozwoju ośrodków przemysłowych, obszarów intensywnego rolnictwa, turystyki, infrastruktury, sieci osiedlowej. W planowaniu przestrzennym podstawową rolę powinny spełniać plany 5-letnie określające cele rozwoju społeczno- -ekonomicznego oraz środki iqh realizacji. Natomiast rocz- ne plany przestrzenne powinny; mieć’ charakter operatywny i stanowić wewnetrany dokument rad narodowych. Cechą planów przestrzennych powinna być kompleksowość, co znaczy, że powinny one obejmować w określonym zakresie wszystkie dziedziny i jednostki gospodarcze działające na ich terenie. Sytucja formalno-prawna rad narodowych, odmienna od sytuacji centralnych, ogólnopaństwowych jednostek władzy, wymaga stosowania innych form planowania. Oddziaływa- nie rad narodowych na gospodarkę terytorialną powinno po- legać na stosowaniu takich metod jak: 1) zarządzanie bez- pośrednie w postaci wiążących dyrektyw dla pod perzą d- kowanych im jednostek; 2) zarządzanie _ pośrednie przez ustalanie zespołów środków dla przedsiębiorstw będących na rozrachunku gospodarczym, niezbędne do realizacji za- planowanych’ celów; 3) koordynacja terenowa polegająca na przyjęciu . ustaleń’ koordynujących działalność przedsię- biorstw podporządkowanych [ednostkom centralnym w celu bardziej harmonijnego rozwoju terenu, lepszego zaspokoje- nia potrzeb ludności i efektywniejszego wykorzystania za- sobów. [podobne: , Kabina pod prysznic, drukarnia cyfrowa, klimatyzacja warszawa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘drukarnia cyfrowa’

W wyborze ekonomicznym, jak widac,

Posted in Uncategorized  by admin
November 14th, 2018

Kierunki zmian planowania inwestycji związane są z rolą, jaką ta dziedzina odgrywa w rozwoju społeczno-ekonomicznym. Inw.esty-’ cje są nadal decydującym” czynnikiem wzrostu gospodarczego i roz- woju społecznego .oraz przekształceń strukturalnych. Dlatego koniecz- ne jest zachowanie wysokiego stopnia podporządkowania działalno- ści inwestycyjnej planowaniu centralnemu (ogólnokrajowemu). Pod- stawą planu 5-letniego jest plan inwestycyjny. Plan ten obejmu- je inwestycje kluczowe wynikające z centralnych programów rozwoju, inwestycje decydujące o przemianach strukturalnych (np. nakłady na innowacje techniczne lub rozwój usług) oraz inwes- tycje na cele socjalno-bytowe (na budownictwo mieszkaniowe, służ- bę zdrowia, oświatę itp.), a także limity środków na kredytowanie organizacji gospodarczych (resortów, zjednoczeń, przedsiębiorstw). Umożliwia oto państwu zachowanie pełnego prawa podejmowania decyzji o ustalaniu większości programów inwestycyjnych, o kie- runkach i dynamice rozwoju oraz o strukturze. gospodarki narodo- wej, a także pozwala na zabezpieczenie Interesów socjalno-bytowych społeczeństwa. Inwestycje produkcyjne podlegają rygorom oprocen- towania i zostają włączone do systemu rozrachunku gospodarczego w przedsiębiorstwach. Zapewnia to efektywne wykorzystanie zasobów inwestycyjnych centralnie rozdzielanych między różne dziedziny zastosowania. Prawidłowe kształtowanie poziomu i struktury dochodów realnych wymaga zintegrowania planowania produkcji, obrotów z zagranicą, cen oraz płac, gdyż np. dynamika i struktura produkcji artykułów kon- sumpcyjnych wymaga – prowadzenia określonej polityki w dziedzinie popytu efektywnego i dostosowanej do tego polityki cen oraz obrotów z zagranicą w zakresie dóbr konsumpcyjnych. Planowanie obrotów z zagranicą na początku lat siedemdziesiątych zostało w znacznym stopniu uelastycznione. Zniesiono m.in .. limito- wanie importu maszyn i urządzeń z krajów socjalistycznych. Ułatwi to jednostkom gospodarki narodowej import dóbr inwestycyjnych zgodnie z ich rzeczywistymi Potrzebami. Ministrowie, kierownicy poszczególnych resortów zostali upoważnieni do .zawierania z kra- jami kapitalistycznymi kontraktów na dostawy wyrobów. przemysłu elektromaszynowego. Limity dewiz przyznawane resortom, a nie wy- korzystane. w ciągu danego’ roku nie przepadają (jak było do- tychczas), lecz. mogą być- realizowane w roku następnym. [podobne: , kawa do ekspresów, drukarnia cyfrowa, elewacje drewniane ]

Comments Off