Blog dla nauczycieli
Nauka i dydaktyka oraz pomoce…

Posts Tagged ‘drzwi wejsciowe’

Zakres i skutecznosc planowania rozwoju

Posted in Uncategorized  by admin
November 15th, 2018

Zakres i skuteczność planowania rozwoju poszczególnych elementów całego układu społeczno-ekonomicznego są różne. Zależy to zarówno od charakteru danego elementu (np. pro- dukcji lub konsumpcji), jak i od ogólnego poziomu rozwoju i struktury sił wytwórczych oraz od struktury bazy ekono- micznej i nadbudowy. Socjalizm stawia sobie jako podstawo- we zadanie możność kierowania przebiegiem procesów spo- łeczno-ekonomicznych, które w formacjach przedsocjalistycz- nych rozwijały się żywiołowo. Kierowanie procesami repro- dukcji wymaga uwzględnienia obiektywnie istniejących pro- porcji danej gospodarki. Read the rest of this entry »

Comments Off