Blog dla nauczycieli
Nauka i dydaktyka oraz pomoce…

Posts Tagged ‘elewacje drewniane’

Na decyzje kierowanych jed- nostek

Posted in Uncategorized  by admin
November 12th, 2018

Na decyzje kierowanych jed- nostek wpływa się regulując warunki (kredyty, ceny, płace, stopę procentową, podatki), na podstawie których jednostki te same podejmą decyzje. Zarządzanie bez stosowania dyrek- tyw polega na wysyłaniu podległym jednostkom informacji nie mających charakteru dyrektyw. W tym przypadku organ kierowniczy nie oddziałuje aktywnie ani na podmioty gospo- darcze, ani na warunki ich działania. Przy bezpośrednim zarządzaniu za pomocą dyrektyw ‘od kierowanych jednostek wymaga się jedynie tego, aby wy- konywały polecenia ośrodka dyspozycji. Przy pośrednim za- rządzaniu podmioty (zjednoczenia, przedsiębiorstwa) muszą same znaleźć optymalne rozwiązanie przy danych warunkach. Przy zarządzaniu bez dyrektyw podmioty gospodarujące mu- . szą być zdolne do samodzielnego wyboru racjonalnego postę- powania, a także wykazywać tendencję do realizacji celów całego układu ekonomicznego’ (gospodarki narodowej), jeżeli są informowane o.istniejącej sytuacji. W praktyce zarządzanie gospodarką socjalistyczną jest zawsze kombinacją trzech omówionych form. Która z tych form przeważa zależy od konkretnych warunków i potrzeb danego kraju. Zarządzanie gospodarką narodową nie jest czymś raz na zawsze danym, podlega ono zmianom wraz z rozwojem sił wytwórczych. Stały rozwój sił wytwórczych oraz złożoność procesów ekonomicznych wymaga ciągłego do- skonalenia planowania i zarządzania Sposób działania gospodarki narodowej w procesie realiźa- CJl za oz en rozwoju spo eczno-gospo arczego nazywamy funkcjonowaniem. W ustroju socjalistycznym, aż do zbudowania społeczeństwa komunistycznego, funkcjonowanie go- spodarki narodowej opiera się. na wykorzystaniu równocześ- nie dwóch mechanizmów. Podstawowym mechanizmem fun- kcjonowania gospodarki socjalistycznej jest nakazowe plano- wanie centralne. Mechanizmem wspomagającym jest me- chanizm rynkowy. W procesie kierowania. gospodarką socjalistyczną organa centralne spełniają funkcje: 1) koncepcyjno-strategiczne oraz 2) dyspozycyjno-koordynacyjne. Do pierwszego ro- dzaju funkcji zaliczarny przede wszystkim: ustalanie strategii rozwoju, społeczno-ekonomicznego, wybór kierunków i tempa rozwoju’ gospodarki narodowej: dynamiki przemian struk- tury produkcji, zatrudnienia, poziomu i struktury konsump-. cji, głównych kierunków rozwoju nauki i techniki, podziału dochodu narodowego. [patrz też: , przydomowe oczyszczalnie ścieków, maszyny budowlane, elewacje drewniane ]

Comments Off

Posts Tagged ‘elewacje drewniane’

Na decyzje kierowanych jed- nostek

Posted in Uncategorized  by admin
November 12th, 2018

Kierunki zmian planowania inwestycji związane są z rolą, jaką ta dziedzina odgrywa w rozwoju społeczno-ekonomicznym. Inw.esty-’ cje są nadal decydującym” czynnikiem wzrostu gospodarczego i roz- woju społecznego .oraz przekształceń strukturalnych. Dlatego koniecz- ne jest zachowanie wysokiego stopnia podporządkowania działalno- ści inwestycyjnej planowaniu centralnemu (ogólnokrajowemu). Pod- stawą planu 5-letniego jest plan inwestycyjny. Plan ten obejmu- je inwestycje kluczowe wynikające z centralnych programów rozwoju, inwestycje decydujące o przemianach strukturalnych (np. nakłady na innowacje techniczne lub rozwój usług) oraz inwes- tycje na cele socjalno-bytowe (na budownictwo mieszkaniowe, służ- bę zdrowia, oświatę itp.), a także limity środków na kredytowanie organizacji gospodarczych (resortów, zjednoczeń, przedsiębiorstw). Umożliwia oto państwu zachowanie pełnego prawa podejmowania decyzji o ustalaniu większości programów inwestycyjnych, o kie- runkach i dynamice rozwoju oraz o strukturze. gospodarki narodo- wej, a także pozwala na zabezpieczenie Interesów socjalno-bytowych społeczeństwa. Inwestycje produkcyjne podlegają rygorom oprocen- towania i zostają włączone do systemu rozrachunku gospodarczego w przedsiębiorstwach. Zapewnia to efektywne wykorzystanie zasobów inwestycyjnych centralnie rozdzielanych między różne dziedziny zastosowania. Prawidłowe kształtowanie poziomu i struktury dochodów realnych wymaga zintegrowania planowania produkcji, obrotów z zagranicą, cen oraz płac, gdyż np. dynamika i struktura produkcji artykułów kon- sumpcyjnych wymaga – prowadzenia określonej polityki w dziedzinie popytu efektywnego i dostosowanej do tego polityki cen oraz obrotów z zagranicą w zakresie dóbr konsumpcyjnych. Planowanie obrotów z zagranicą na początku lat siedemdziesiątych zostało w znacznym stopniu uelastycznione. Zniesiono m.in .. limito- wanie importu maszyn i urządzeń z krajów socjalistycznych. Ułatwi to jednostkom gospodarki narodowej import dóbr inwestycyjnych zgodnie z ich rzeczywistymi Potrzebami. Ministrowie, kierownicy poszczególnych resortów zostali upoważnieni do .zawierania z kra- jami kapitalistycznymi kontraktów na dostawy wyrobów. przemysłu elektromaszynowego. Limity dewiz przyznawane resortom, a nie wy- korzystane. w ciągu danego’ roku nie przepadają (jak było do- tychczas), lecz. mogą być- realizowane w roku następnym. [podobne: , kawa do ekspresów, drukarnia cyfrowa, elewacje drewniane ]

Comments Off