Blog dla nauczycieli
Nauka i dydaktyka oraz pomoce…

Posts Tagged ‘felgi stalowe’

Do drugiej grupy funkcji zaliczamy

Posted in Uncategorized  by admin
November 13th, 2018

Do drugiej grupy funkcji zaliczamy decyzje co do alokacji posiadanych aktualnie zasobów (majątku narodowego, mocy produkcyjnych, siły roboczej), ko- ‘ ordynacji bieżącej działalności jednostek gospodarki naro- dowej, kształtowania poziomu i struktury podaży dóbr i usług konsumpcyjnych. Funkcję koncepcyjno-strategiczną realizuje się w długich okresach za pomocą planów wieloletnich i perspektywicz- nych. W tym przypadku można się posługiwać jedynie me- chanizmem centralnego planowania. Tylko ten mechanizm . nadaje się do dokonywania celowego i racjonalnego wyboru ekonomicznego w skali ogólnospołecznej. Planowahie central- ne jest też jedynym mechanizmem zapewniającym zgodność interesów rozwoju sił wytwórczych i potrzeb konsumpcji in- dywidualnej i zbiorowej. Funkcja dyspozycyjno-koordynacyjna może być realizo- wana w oparciu o wykorzystanie obu mechanizmów funkcjo- nowania gospodarki socjalistycznej: planowania centralnego i rynku. Alokacja aktualnie posiadanych zasobów oraz ko- ordynacja działalności jednostek gospodarki narodowej od- bywa się przez planowanie krótkookresowe (roczne, kwar- talne) oraz wykorzystanie kategorii gospodarki towarowo- -pieniężnej. Kategorie rynkowe (ceny, procenty, zysk, koszty, kredyty itp.) używane są w celu wyznaczenia ram działania jednostek gospodarczych oraz postępowania indywidualnych konsumentów. Z istoty i celów ustrojowych socjalizmu wynika nadrzęd- ność planowania centralnego nad mechanizmem rynkowym. Taką relację obu mechanizmów określają też warunki okre- su industrializacji socjalistycznej będącej główną formą wzro- stu gospodarki. W miarę osiągania coraz wyższego poziomu rozwoju go- spodarczego, zwiększania się możliwości konsumpcyjnych społeczeństwa, postępów w rewolucji naukowo-technicznej, rośnie złożoność procesów ekonomicznych. W tych warun- kac h konieczne jest wykorzystywanie, obok mechanizmu pla- nowania centralnego opartego na dyrektywach bezpośrednich, zalet mecha’niźmu rynkowego. Wynika to również ze zmian w hierarchii czynników roz- woju społeczno-ekonormicznego w fazie intensywnego wzro- stu gospodarczego. Na pierwsze miejsce wysuwają się czyn-. niki związane z postępem nauki i techniki (osiągnięcia na- uki, rozwój systemu oświaty, zarządzanie gospodarką ‘naro- dową, poziom i struktura konsumpcji indywidualnej, świa- domie dokonywane przemiany strukturze społeczno-eko- nornicznej). [przypisy: , felgi stalowe, przydomowe oczyszczalnie ścieków, hale przemysłowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘felgi stalowe’

Do drugiej grupy funkcji zaliczamy

Posted in Uncategorized  by admin
November 13th, 2018

W krajach socjalistycznych obserwu- jemy stały postęp w rozwoju społecznego podziału pracy. Ten ogólny warunek istnienia’ produkcji towarowej jest więc spełniony również .w socjalizmie. Natomiast odosobnienie producentów w socjalizmie nie występuje, gdyż więź pro- dukcyjna między wytwórcami organizowana jęst świadomie przez państwo. Podstawowe proporcje produkcyjne ustalane są W gospodarce socjalistycznej w sposób ŚWiadomy i ce- lowy w procesie planowania i już na tym etapie określa się wzajemne stosunki między producentami, realizowane póź- niej w trakcie wykonywania planów poszczególnych jed- nostek gospodarczych. Producenci nie wytwarzają tu w od- osobnieniu, na własny rachunek, lecz świadomie realizują przypadającą . na nich. cząstkę ogólnego zadania gospodarcze- go, wynikającą z narodowego planu gospodarczego. Tak jest przy silnej centralizacji decyzji oraz w systemie para- metrycznym. . To, że w ustroju socjalistycznym o gospodarce planowanej centralnie nie występuje odosobnienie producentów, nie oznacza wcale, że, istnieje jedno wielkie super przedsiębior- stwo. Społeczny podział pracy i oparta na nim specjalizacja producentów wymaga powołania do realizacji konkretnych zadań gospodarczych jednostek wyodrębnionych majątkowo i organizacyjnie oraz posiadających osobowość prawną (przedsiębiorstwa, kombinaty, zjednoczenia, wielkie organi- zacje gospodarcze) i mających prawo podejmowania decyzji ekonomicznych. Niemożność zorganizowania gospodarki w postaci jednego superprzedsiębiorstwa zarządzanego centralnie w sposób bez- pośredni wynika z istniejącego poziomu rozwoju sił wytwór- czych. Na razie istnieją tysiące wyodrębnionych jednostek gospodarczych, między którymi więzi można efektywnie or- ganizować pośrednio, tzn. za pośrednictwem cynku. Tak więc wyodrębnienie ekonomiczno-prawne jako wynik aktu- alnie istniejącego poziomu sił wytwórczych jest istotną prze- słanką występowania produkcji towarowej w sOcjalizmie. Podział i wymiana wytworzonych dóbr ekonomicznych odbywają się w gospodarce socjalistycznej za pośrednictwem kategorii towarowo-pieniężnych. [przypisy: , blacha trapezowa, producent maszyn budowlanych, felgi stalowe ]

Comments Off