Blog dla nauczycieli
Nauka i dydaktyka oraz pomoce…

Posts Tagged ‘hale przemysłowe’

Sa to proporcje podzia- lu

Posted in Uncategorized  by admin
November 15th, 2018

Są to proporcje podzia- łu dochodu narodowego na akumulację i spożycie, proporcje równowagi .między różnymi działami, gałęziami i grupami produkcyjnymi, proporcje podziału pracy i kooperacji pra- cy. Jak wiadomo, proporcje te z reguły nie są dowolne. Je- żeli wyrażają trwałe i konieczne związki zależności mię- dzy wielkościami ekonomicznymi, mają charakter obiektyw- nych praw ekonomicznych. Dysproporcje gospodarcze natomiast to taki układ stosun- ków między elementami układu ekonomicznego (np. gospo- darki narodowej), który uniemożliwia lub co najmniej po- ważnie utrudnia realizację zamierzeń rozwoju społeczno-eko- nomicznego w sposób optymalny. Dysproporcje, podobnie jak proporcje, mogą mieć charakter, społeczno-ekonomiczny i techniczno-ekonomiczny. Rozpatrując dysproporcje z pun- ktu widzenia zasięgu ich działania możemy je podzielić na przejściowe i względnie stałe. Dysproporcje przejściowe mo- gą występować w danej fazie wzrostu gospodarczego jako zakłócenia o charakterze przemijającym. Jedynie w szcze- gólnych przypadkach przez cały wieloletni okres rozwoju może się utrzymywać proporcjonalny układ gospodarczy, tj. układ zgodny z zamierzonymi proporcjami rozwoju. Z reguły w dłuższych okresach mamy do czynienia z wy- stępowaniem przejściowych dysproporcji, Dysproporcje tego typu obniżają efekty rozwoju społeczno-ekonomicznego w da- nym okresie, niekoniecznie jednak zagrażają realizacji doce- lowego poziomu i, struktury układu społeczno-ekonomicznego. Dysproporcje względnie stałe występują głównie w krajach słabo rozwiniętych gospodarczo i dotyczą wadliwej struktury .społeczno-ekonomicznej (nadmierne zatrudnienie w rolnict- wie i niedostateczne w przemyśle, niska’ stopa akumulacji itp.). Wadliwy układ proporcji hamuje rozwój społeczno-eko- nomiczny. Przezwyciężanie względnie stałych dysproporcji I istniejących w momencie startu do wzrostu gospodarczego stanowi zarazem istotne źródło przyspieszenia tempa rozwoju społeczno-ekonomicznego. ł Likwidacja dysproporcji struktu- ralnych wymaga z reguły długiego czasu i wielkich nakładów pracy oraz innych czynników produkcji. [podobne: , wyposażenie gastronomii, hale przemysłowe, kawa do ekspresów ]

Comments Off

Posts Tagged ‘hale przemysłowe’

Sa to proporcje podzia- lu

Posted in Uncategorized  by admin
November 15th, 2018

Do drugiej grupy funkcji zaliczamy decyzje co do alokacji posiadanych aktualnie zasobów (majątku narodowego, mocy produkcyjnych, siły roboczej), ko- ‘ ordynacji bieżącej działalności jednostek gospodarki naro- dowej, kształtowania poziomu i struktury podaży dóbr i usług konsumpcyjnych. Funkcję koncepcyjno-strategiczną realizuje się w długich okresach za pomocą planów wieloletnich i perspektywicz- nych. W tym przypadku można się posługiwać jedynie me- chanizmem centralnego planowania. Tylko ten mechanizm . nadaje się do dokonywania celowego i racjonalnego wyboru ekonomicznego w skali ogólnospołecznej. Planowahie central- ne jest też jedynym mechanizmem zapewniającym zgodność interesów rozwoju sił wytwórczych i potrzeb konsumpcji in- dywidualnej i zbiorowej. Funkcja dyspozycyjno-koordynacyjna może być realizo- wana w oparciu o wykorzystanie obu mechanizmów funkcjo- nowania gospodarki socjalistycznej: planowania centralnego i rynku. Alokacja aktualnie posiadanych zasobów oraz ko- ordynacja działalności jednostek gospodarki narodowej od- bywa się przez planowanie krótkookresowe (roczne, kwar- talne) oraz wykorzystanie kategorii gospodarki towarowo- -pieniężnej. Kategorie rynkowe (ceny, procenty, zysk, koszty, kredyty itp.) używane są w celu wyznaczenia ram działania jednostek gospodarczych oraz postępowania indywidualnych konsumentów. Z istoty i celów ustrojowych socjalizmu wynika nadrzęd- ność planowania centralnego nad mechanizmem rynkowym. Taką relację obu mechanizmów określają też warunki okre- su industrializacji socjalistycznej będącej główną formą wzro- stu gospodarki. W miarę osiągania coraz wyższego poziomu rozwoju go- spodarczego, zwiększania się możliwości konsumpcyjnych społeczeństwa, postępów w rewolucji naukowo-technicznej, rośnie złożoność procesów ekonomicznych. W tych warun- kac h konieczne jest wykorzystywanie, obok mechanizmu pla- nowania centralnego opartego na dyrektywach bezpośrednich, zalet mecha’niźmu rynkowego. Wynika to również ze zmian w hierarchii czynników roz- woju społeczno-ekonormicznego w fazie intensywnego wzro- stu gospodarczego. Na pierwsze miejsce wysuwają się czyn-. niki związane z postępem nauki i techniki (osiągnięcia na- uki, rozwój systemu oświaty, zarządzanie gospodarką ‘naro- dową, poziom i struktura konsumpcji indywidualnej, świa- domie dokonywane przemiany strukturze społeczno-eko- nornicznej). [przypisy: , felgi stalowe, przydomowe oczyszczalnie ścieków, hale przemysłowe ]

Comments Off