Blog dla nauczycieli
Nauka i dydaktyka oraz pomoce…

Posts Tagged ‘indywidualne kalendarze trójdzielne’

Dinoflagellatae zyja przewaznie w morzu,

Posted in Uncategorized  by admin
September 25th, 2018

Dinoflagellatae żyją przeważnie w morzu, gdzie wraz z Coccolithinae i Diatomecze tworzą ważny składnik fitoplanktonu. Liczne Peridiniaceae mają płytki z charakterystycznymi skrzydełkowatymi tworami lub wyrostkami w postaci rogów; to urządzenia ułatwiające unoszenie się w wodzie (ryc. 357), Pewne morskie Dinoflagellatae mają zdolność świeceni a (należą tu np. Ceratium tripos, Peridinium divergens oraz osiągająca 1,5 mm średnicy bezbarwna i odżywiająca się wyłącznie w sposób zwierzęcy Noctiluca miliaris, zaliczana do tej grupy ze względu na pływki podobne do Gumnodinium). gwiecenie moPZa jest dużej mievze wywołane ich obecnościa (s. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘indywidualne kalendarze trójdzielne’

Dinoflagellatae zyja przewaznie w morzu,

Posted in Uncategorized  by admin
September 25th, 2018

Rząd Cryptomonadales, Różnią się od Chrysomonadales brunatnym zabarwieniem, brakiem cyst, w s łęgowa ty mi wiciami, gromadzeniem sk ro bi poza chromatoforami oraz innymi cechami. Pewne gatunki są zabarwione czerwono i prawdopodobnie zawierają fikocyjan i fikoerytrynę. 4. Rząd Dinoflagellatae (ryc. 353—357). Mają liczne, żółtobrunatne chromatofory, zawierające kilka barwików (przeważnie karotenoidy oraz chlorofil a i c). Produktem asymilacji jest skrobia lub Oleje. Wiciowce te mają 2 d ł u gi e, AV s te go wate wici, wyrastające pośrodku strony brzusznej w bruździe p odłużne j, Jedna z wici wyciągnięta jest ku tyłowi, druga zaś leży jak powyginana Śruba w br uź dzie poprzecznej (ryc. 353) opasującej ciało. U prymitywnych Gymnodiniaceae (A) komórki są nagie (jednakże nie mają zdolności zmiany kształtów) lub też pokryte są bardzo delikatną błoną celulozową, natomiast u Peridiniaceae występuje gruby pancerz celulozowy. Jest on złożony z wielobocznych p y t e k ozdobnie wzorzystych mających zdolność powiększania się przez ‘wzrost interkalarny. Bruzda poprzeczna zajęta jest przez szereg płytek ułożonych w postaci pasa. Płytki są zaopatrzone w otworki, przez które może wysuwać się plazma (czy w celu nakładania listewkowatego wzoru?). Rozmn aż anie bezpłci owe odbywa się przez podział zachodzący w stadiurn ruchliwym komórek, a u form opancerzonych następuje przy tym rozsadzanie osłonki. Brakujące połówki osłonki są uzupełniane przez obie komórki potomne. Po podłużnym podziale protoplastu mogą też wypływać 2, początkowo nagie, pływki potomne (ryc. 354), które w ciągu jednego dnia okrywaja gie pancerzem. Podczas rozm nażani a płciowego powstają w komórce 4 podobne do Gymnodinium izogamety, które zlewają się z takimi samymi gametami innej płci (ryc. 355). Obłoniona zygota po pewnym okresie spoczynkowym kiełkuje, odbywając podział redukcyjny (s. 27), który prowadzi do genotypowej determinacji płci (s. 368); nagie pływki wyrastają wkrótce w normalnie opancerzone komórki. W niekorzystnych warunkach komórki mogą kurczyć się wewnątrz pancerza i tworzyć obłonione cy s ty (rys. 356). Cysty te kiełkują następnie w postaci pływek. [podobne: , wywóz śmieci, indywidualne kalendarze trójdzielne, taśma samoprzylepna ]

Comments Off

Posts Tagged ‘indywidualne kalendarze trójdzielne’

Dinoflagellatae zyja przewaznie w morzu,

Posted in Uncategorized  by admin
September 25th, 2018

Desmidiales (występujące zwłaszcza w bagniskach torfowych z wodą o odczynie kwaśnym) należą do najpiękniejszych glonów i odznaczają się wielką różnorodnością kształtów. Komórki ich są np. półksiężycowate (Closterium, ryc. 402 A) albo bardzo często w połowie przewężone oraz biszkoptowatego (Cosmariunw ryc. 403 B) lub gwiaździstego kształtu (Micrasterias, D). Wnętrze komórki zawiera Conjugatae cyjnym. Przez ten kanał protoplast stanowiący’ gametę przedostaje się z każdej komórki do odpowiedniej 9; zespalając się z jej zawartością tworzy zaokrąglającą się zy gołę zawiera ona skrobię i tłuszcze oraz pokryta jest wielowarstwową, grubą, brunatną błoną. Procesowi kopulacji towarzyszy wydalanie wody i kurczenie się komórki. Chloroplasty komórek cî degenerują. Podczas kiełkowania zygoty powstają 4 haploidalne jądra, z których jednak tylko jedno staje się jądrem organizmu potomnego, ą 3 pozostałe, mniejsze, degenerują (ryc. 405). W ten sposób powstaje tylko j edna roślinka, która kiełkując wydłuża się i dzieląc się wyrasta w nić. U niektórych gatunków Spirogvra gamety dwóch sąsiednich nici przechodzą z jednej komórki do drugiej przez boc z n y mostek kopulacyjny. Poza tym Pod względem budowy komórek i sposobu rozmnażania się sprzężnice są ostro odgraniczoną, przypuszczalnie pochodną grupą, którą prawdopodobnie należy Z niższymi zielenicami. Kopulacja przedstawiona na ryc. 404 WYściennych (tarczek), w których fałdy błony tworzą niekompletne przegrody. Głębiej leży 8 środkowych komórek (komórki trzonka, ma n u br i a), później wydłużających się w kierunku promienistym, i 8 wewnętrznych komórek (pierwotne komorki główkowate), przybierających W końcu kształt zaokrąglony. W następstwie intensywnego wzrostu powierzchniowego ośmiu tarczkowatych komórek ściennych powstaje wewnątrz organu pusta przestrzeń, w którą wrastają komórki trzonka, zakończone siedzącymi na ich szczycie główkowatymi komórkami. Komórki te tworzą 3—6 wtórnych komórek główkowatych; z nich wrasta następnie w pustą korowymi i wieńcem (50 X). B — ‘komórka trzonka z główkami i nićmi spermatogenicznymi. C — komórki nici s permatogenicznej, każda z 1 spermatozoidem. D — spermatozoid; w wici, j — Śrubowato skręcone długie jądro, p — plazma z zapasową skrobią (540 X). E — podłużny przekrój przez młody anterydiostan; kg — komórka główkowa, kt — komórka trzonka, bł — błona komóFkowa. (A, D [więcej w: , paralotnie kurs, indywidualne kalendarze trójdzielne, wycieraczki samochodowe ]

Comments Off