Blog dla nauczycieli
Nauka i dydaktyka oraz pomoce…

Posts Tagged ‘Kabina pod prysznic’

W pewnych warunkach srodowiskowych nici

Posted in Uncategorized  by admin
September 27th, 2018

W pewnych warunkach środowiskowych nici te rozpadają się na pałeczki (zwłaszcza części wzniesione w powietrze), niezwykle podobne do bakterii właściwych, lub też tworzą zarodniki powietrzne (ryc- 343). Actinomyces bovis wywołuje jątrzące się wrzody w ciele zwierząt i ludzi (aktinomykoza); A. alni żyje w symbiozie z olszą w brodawkach korzeniowych i asymiluje wolny azot. Aetino mycetes dostarczają ważnych antybiotyków (np. Streptomyces griseus streptomy cyny). Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘Kabina pod prysznic’

W pewnych warunkach srodowiskowych nici

Posted in Uncategorized  by admin
September 27th, 2018

W wyborze ekonomicznym, jak widać, trzeba wszech- stronnie rozpatrywać skuteczność podejmowanych decyzji. W części wybór może być skuteczniej dokonywany na szcze- blu centralnym i wówczas dotyczy przede wszystkim de- cyzji . makroekonomicznych o. znaczeniu długofalowym w części zaś – przede wszystkim w zakresie decyzji bieżą- cych – wyboru mogą skuteczniej dokonywać szczeble niższe. Rady narodowe są odpowiedzialne za wyko- rzystanie rezerw gospodarczych oraz zagwarantowanie har- monijnego rozwoju społeczno-ekonomicznego przez koordy- nowanie wszelkiej działalności na swoim terenie, powinny więc mieć możliwość skutecznego wpływania na działające na tym terenie podmioty gospodarcze. Wzrost r’oli’ planowania perspektywicznego zapewni wła- ściwą rangę długofalowym planom regionalnym. Wraz z ogólnokrajowym perspektywicznym planem przestrzennym powinny one stwarzać podstawę’ wytyczania kierunków rozwoju ośrodków przemysłowych, obszarów intensywnego rolnictwa, turystyki, infrastruktury, sieci osiedlowej. W planowaniu przestrzennym podstawową rolę powinny spełniać plany 5-letnie określające cele rozwoju społeczno- -ekonomicznego oraz środki iqh realizacji. Natomiast rocz- ne plany przestrzenne powinny; mieć’ charakter operatywny i stanowić wewnetrany dokument rad narodowych. Cechą planów przestrzennych powinna być kompleksowość, co znaczy, że powinny one obejmować w określonym zakresie wszystkie dziedziny i jednostki gospodarcze działające na ich terenie. Sytucja formalno-prawna rad narodowych, odmienna od sytuacji centralnych, ogólnopaństwowych jednostek władzy, wymaga stosowania innych form planowania. Oddziaływa- nie rad narodowych na gospodarkę terytorialną powinno po- legać na stosowaniu takich metod jak: 1) zarządzanie bez- pośrednie w postaci wiążących dyrektyw dla pod perzą d- kowanych im jednostek; 2) zarządzanie _ pośrednie przez ustalanie zespołów środków dla przedsiębiorstw będących na rozrachunku gospodarczym, niezbędne do realizacji za- planowanych’ celów; 3) koordynacja terenowa polegająca na przyjęciu . ustaleń’ koordynujących działalność przedsię- biorstw podporządkowanych [ednostkom centralnym w celu bardziej harmonijnego rozwoju terenu, lepszego zaspokoje- nia potrzeb ludności i efektywniejszego wykorzystania za- sobów. [podobne: , Kabina pod prysznic, drukarnia cyfrowa, klimatyzacja warszawa ]

Comments Off