Blog dla nauczycieli
Nauka i dydaktyka oraz pomoce…

Posts Tagged ‘kamery monitoring’

Zaxniast oogamii i Wytwarzania gamet

Posted in Uncategorized  by admin
September 24th, 2018

Zaxniast oogamii i Wytwarzania gamet w różnych komórkach opisano u innych gatunków Mebosira kopulację nie – Ryc. 378. Biddulphia. A — C r uch l i wy c h, nie wydostających Się na zewnątrz izogamet (autogamia) odbywającą się we w n ą trz k om Ó r k i ma cierzy s te j po podziale redukcyj- rzenie auksospor; górna część pancerza została zrzucona. W B i C dookoła protoplastu resztki rozsadzonej błony pektynowej. (Wg Schreibera) nym; po tym prccesie następuje otwieranie się komórki i pęcznie— nie jej zawartości w auksosporę. Może tu również zachodzić rozwój czysto partenogenetyczny. U różnych Centrales widziano już dawniej w komórkach li c zne pływki z 1 lub 2 wiciami i nazwano je m i k r o — s p o r a m i. Były to zapewne gamety d, nie zostało jeszcze wyjaśnione, czy przedstawiały one też częściowo zoospory. 2. Rząd Pennales. Po- wierzchnia denka i wieczka jest wydłużona, pałeczkowata, łódecz- kowata albo też klinowata; układ rzeźby ściennej jest pierza sty (ryc. 374). U niektórych Penncles środkiem denka i wieczka biegnie szczelina p h e”, przeważnie 0 specjał nej strukturze (ryc. 374 A r). Takie gatunki odznaczają się osobliwym nieco szarpiąco pe ł za j ą c y m r u c h e m, który najprawdopo— Ryc. 379. Gołphonema parvuLum, kcpulacja i tworzenie auksospor, półschematycznie. A 2 kornórki macierzyste, każda z dwiema gametami; każda gameta z 1 chromatoforem (1, 1′, 2, 2′) oraz z 1 dużym i 1 degenerującym jądrem. B — D — tworzenie zygoty. E — wy— kształcone auksospory pod pustymi pancerzami komórek macierzystych, Struktura pancerza narysowana tylko w A i w E. (1500 X; wg Geitleră) dobniej powstaje dzięki temu, Że w szczelinie plazma płynie poza obrębem komórki i przez tarcie o vodloże lub otaczającą wodę popycha komórkę w przód. Komórki mogą się posuwać naprzód i w tył. Pennales żyją przeważnie na dnie wód lub na roślinach wodnych, rzadziej na wilgotnej ziemi; w planktonie są one stosunkowo nielicznie reprezentowane. [przypisy: , druk kalendarzy, odzież bhp, kamery monitoring ]

Comments Off

Posts Tagged ‘kamery monitoring’

Zaxniast oogamii i Wytwarzania gamet

Posted in Uncategorized  by admin
September 24th, 2018

Oznaczamy tę część przez xl1, x22, … , Xnn Pozostała część produkcji danego działu prze-: kazana zostaje z reguły do innych działów, np. węgiel do hutnictwa czy przemysłu chemicznego, energia elektryczna do górnictwa, hutnictwa, chemii itd. Tę część produkcji, któ- ra przechodzi do innych działów i stanowi tzw. przepływy między działowe, oznaczymy odpowiednio X12′ X13, … , Xln Pozostała część produkcji (poza własnym zużyciem i prze- pływami mlędzydziałowymi) stanowi nadwyżkę przeznaczo- ną na zaspokojenie potrzeb konsumpcji, inwestycji, eksportu lub służy zwiększeniu zapasów i rezerw. Nadwyżka ta sta- riowi dochód narodowy i przeznaczona jest dla tzw. odbiorców końcowych. W poszczególnych działach oznaczymy tę nadwyżkę odpowiednio Xli xz, … , X. Ogólnie Xlj oznacza część produkcji działu i, która przechodzi do działu j, natomiast XII oznacza produkcję działu i, która zużywana jest w tymże dziale. Przez XI oznaczymy produkcję końcową, czyli nad- wyżkę ponad potrzeby własne oraz przepływy międzydzia- łowe; ZI oznacza więc ilość dobra nabywaną przez końcowych odbiorców. Używając omówionych oznaczeń -możemy bUans gospodarki narodowej schematycznie przedstawić tak jak w tablicy 15. Z punktu widzenia potrzeb gospodarki centralnie plano- wanej szczególnie ważny.m problemem jest ustalenie optymalnych warunków rozwoju gospodarki. Zasadniczym kry- terium optymalności rozwoju gospodarki narodowej jesf re- alizacja wymagań podstawowego prawa socjalizmu. Jak do- tychczas. zasadę wyboru rozwiązań optymalnych za pomocą analizy nakładów” i wyników oraz programowania linio- wego stosuje się głównie do rozwiązań szczegółowych, np. do ustalania optymalnych tras przewozu. Programowanie li- niowe może być- też zastosowane do ułożenia optymalnego planu produkcji różnego rodzaju artykułów i optymaln-ego wykorzystania zdolności produkcyjnej poszczególnych za- kładów danego przedsiębiorstwa itp. Stosując metody pro- gramowania w oparciu o analizę nakładów i wyników pro- dukcji możemy dążyć do ustalenia optymalnych kierunków inwestycji, ‘optymalnego podziału dochodu narodowego na konsumpcję i akumulację. Sposób postępowania polega za- wsze na: a) ustaleniu wewnętrznie z-godnych programów i b) wyborze rozwiązania optymalnego. [hasła pokrewne: , Ogrzewanie podłogowe, kamery monitoring, płyta warstwowa ]

Comments Off