Blog dla nauczycieli
Nauka i dydaktyka oraz pomoce…

Posts Tagged ‘klimatyzacja precyzyjna’

Decyzje dlugookresowe dotyczace calej gospodarki

Posted in Uncategorized  by admin
November 14th, 2018

Decyzje długookresowe dotyczące całej gospodarki powinny być podejmowane centralnie, natomiast znaczna większość decyzji bieżących dotyczących rozmiarów produkcji, asortyment6w, jakości, itp. może być podejmo- wana na szczeblu średnim i najniższym w zjednoczeniach i przedsiębiorstwach. Centralne Niezależnie od stopnia centralizacji decyzji co najmniej trzy decyzje ekonomiczne sprawy muszą być zawsze rozstrzygane centralnie: 1) podział dochodu narodowego na konsumpcję i akumulację; 2) podział inwestycji między poszczególne działy gospodarki narodowej; 3) ustalenie struktury wykorzystania istniejących sił wy twór- I czych. W centralnie planowanej gospodarce socjalistycznej istnie-. i je możliwość ustalenia optymalnego stosunku pomiędzy fun- duszem spożycia l akumulacji, tj. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘klimatyzacja precyzyjna’

Decyzje dlugookresowe dotyczace calej gospodarki

Posted in Uncategorized  by admin
November 14th, 2018

Przy rozmieszczaniu sił wytwórczych w, gospodarce socja- listycznej należy kierować się następującymi zasadami: wytwórczych 1) kompleksowym rozwojem regionów gospodarczych kraju; 2) ‘zapewnieniem rozwoju terenów _ zacofanych; 3) zasadą specjalizacji i ‘współpracy regionów; 4) zasadą obniżki kosz- tów produkcji’ drogą prawidłowej lokalizacji. Reguły te dotyczą lokalizacji ogólnej, tzn. wyboru regionu i ‘miejSCOWości. W praktyce jednak zasady te mogą niekiedy być sprzeczne ze sobą; np. rozwój terenów zacofanych’ może być sprzeczny z dążeniem do osiągnięcia obniżki kosztów produkcji i wzrostu wydajności pracy. Jak wiadomo, naj- niższe koszty’ produkcji występują zwykle w regionach uprzemysłowionych, a więc koszty wytworzenia ‘tych samych produktów w regionach nieuprzemysłowionych – mogą być I wyższe. Gdyby więc kierować się wyłącznie zasadą minima- lizacji bezpośrednich kosztów produkcji jako jedynym kry- terium lokalizacji, dałoby to nadmierne zgromadzenie pro- dukcji w istniejących regionach, nadmierne skupienie prze- mysłu na niewielkich obszarach. Równocześnie prowadziłoby to do pogłębiania zacofania regionów niedostatecznie rozwi- niętych, co nie byłoby korzystne z punktu widzenia gospo- darki i społeczeństwa jako całości, gdyż powodowałoby nie- wykorzystanie znacznej części zasobów naturalnych i siły roboczej. Konieczna jest zatem integracja zasad Iokalizacji i rachunku efektywności inwestycji. Inaczej należy jednak oceniać efektywność ekonomiczną inwestycji na terenach już uprzemysłowionych, a inaczej w regionach nierozwiniętych gospodarczo, choć w jednym i drugim przypadku należy ten rachunek przeprowadzać jednolicie i porównywać jego wyniki. Przy podejmowaniu decyzji lokalizacyjnych należy pamiętać, że rozwój regio- nów zacofanych gospodarczo jest niezbędnym warunkiem szybkiego tempa wzrostu, gospodarczego. Lokalizowanie in- westycji na terenach zacofanych, ich uprzemysłowienie, po- zwala wciągać do procesir reprodukcji rozszerzonej nowe zasoby naturalne oraz wykorzystać w sposób racjonalny za- soby sBy roboczej oraz poprawia sytuację ekonomiczną i kul- turalną ludności tych regionów. [hasła pokrewne: , pomoc drogowa, klimatyzacja precyzyjna, sala konferencyjna warszawa ]

Comments Off