Blog dla nauczycieli
Nauka i dydaktyka oraz pomoce…

Posts Tagged ‘klimatyzatory przenośne’

Najwyrazniej system zdecentralizo- wany uksztaltowal

Posted in Uncategorized  by admin
November 12th, 2018

Najwyraźniej system zdecentralizo- wany ukształtował się w latach pięćdziesiątych. w Jugosławii oraz pod koniec lat sześćdziesiątych na Węgrzech. W obu kra- jach, abstrahując -od istotnych różnic w systemie funkcjono- wania ich gospodarek, jedynie założenia strategiczne doty- czące rozwoju sił wytwórczych oraz poziomu i struktury konsumpcji ustalane są na szczeblu centralnym i realizację ich gwarantują nakazy administracyjne. Większość bieżących proporcji produkcji i podaży ustalana jest przez szczeble niż- sze przy aktywnym wykorzystaniu mechanizmu rynkowego. Zbyt wolne tempo unowocześniania systemu planowania i zarządzania gospodarką narodową, przy dużej dynamice zmian W rozwoju społeczno-ekonomicznym europejskich krajów w planowaniu socjal.istycznych pod koniec lat pięćdziesiątych oraz w latach sześćdziesiątych. Wyrazem tego był spadek dynamiki wzros- tu gospodarczego oraz niezadowalająca efektywność produk- cji społecznej. VI związku z tym: oczywista stała się koniecz- ność przyspieszenia zmian w systemach planowania i zarzą- dzania,. tzn. konieczność stałego doskonalenia i dostosowywa- nia struktur organizacyjnych poszczególnych gospodarek narodowych do poziomu sił’ wytV(órczych. -Ogólny kierunek’ zmian polegał na decentralizacji decyzji ekonomicznych, na zwiększaniu uprawnień. zjednoczeń i przedsiębiorstw i wy- dłużaniu horyzontu czasowego planowania. W praktyce ozna- czało to m.in. zwiększenie zakresu samodzielności jednostek niższych I szczebli i wzrost roli planów pięcioletnich W Polsce (oraz w innych. krajach RWPG) 5-letni narodowy plan gospodarczy uznano za podstawowy instrument planowej polityki rozwojowe]. ‘W Polsce plan ten (po uchwaleniu przez Sejm) stanowi dyrektywę obowiązującą gospodarkę jako całość oraz jej poszczególne ogniwa w zakresie’ celów działalności ekonomicznej i środków jej osiągania. Zmiana charakteru planu 5-letniego pociąga za sobą konieczność ściślejszej niż dotychczas integracji planów inwestycyjnych, płac, cen oraz obrotów w handlu zagranicznym. [hasła pokrewne: , klimatyzatory przenośne, deska tarasowa, sala szkoleniowa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘klimatyzatory przenośne’

Najwyrazniej system zdecentralizo- wany uksztaltowal

Posted in Uncategorized  by admin
November 12th, 2018

Program wewnętrznie zgodny ma na ogół n stopni swo- body. Jeżeli przyjmiemy np. jako zmienne niezależne war- tości produkcji globalnej wszystkich gałęzi produkcji X. X2,… , Xn, wówczas przy znajomości macierzy współczyn- ników kosztów rzeczowych (alj) 18 produkcja końcowa wszy- stkich gałęzi Xl! X2, …. , Xn jest już określona. Jeżeli ułożymy program produkcji końcowej, wówczas przy danych współ- czynnikach kosztów łatwo określić niezbędną produkcję glo- balną. Część wielkości w planach produkcji wewnętrznie zgod- nych można w określonych granicach ustalić dowolnie. W związku z tym powstaje pytanie, jak je dobrać, aby osiągnąć najlepszy rezultat. Powiedziano już, że kryteria optymalności mogą być różne w zależności od celu, jaki chcemy osiągnąć. Plan gospodarki narodowej może być np. uznany za najlepszy, jeżeli dochód narodowy będzie naj- większy, tj. jeżeli I; XI = max. Oznacza to, że należy dążyć do osiągnięcia jak największej produkcji czystej. Poza tym muszą być spełnione warur’;ki dodatkowe wyznaczające ob- szar (granice) dopuszczalnych rozwiązań, a mianowicienie- równości: XI>O (i = 1, 2, … , n). Wielkości x są przy tym linio- wymi równaniami bilansowymi, gdyż plan musi być wy- konalny (tzn. musi być wewnętrznie zgodny). PRODUKCJA TOWAROWA W SOCJALIZMIE 1. Towarowy charakter gospodarki socjalistycznej Niezbędne przesłanki istnienia produkcji towarowej w so- cjalizmie wiążą się z poziomem rozwoju sił wytwórczych i charakterem stosunków ekonomicznych. Pamiętamy (z roz- działu 2), że ogólnymi przesłankami istnienia produkcji to- warowej w formacjach przedsocjalistycznych są: społeczny podział pracy oraz odosobnienie producentów w oparciu o prywatną własność środków produkcji. Społeczny podział pracy jest procesem związanym przede wszystkim z: rozwo- jem sił wytwórczych. W socjalizmie podział pracy kształtowany jest w sposób świadomy i celowy przez zorganizowane społeczeństwo, za- leży więc również od stosunków ekonomicznych oraz od specyfiki form organizacyjnych nadbudowy politycznej, w szczególności zaś od systemu planowania i zarządzania gospodarką narodową. [patrz też: , nagrzewnice powietrza, wycieraczki samochodowe, klimatyzatory przenośne ]

Comments Off