Blog dla nauczycieli
Nauka i dydaktyka oraz pomoce…

Posts Tagged ‘konstrukcje stalowe’

Tworzy sie u nich w

Posted in Uncategorized  by admin
September 26th, 2018

Tworzy się u nich w zielonym Świetle przeważnie barwik czerwony, a w czerwonym Świetle — głównie barwik zielony i niebieski; dzięki temu jeden i ten sam gatunek może wystę— pować jako forma czerwona lub zielona z barwą dopełniającą w stosunku do barwy działającego na nie światła. Pośrodku komórki leży bezbarwna „s u b s tan c j a ce n trał n a”, zawierająca kwas dezoksyrybonukleinowy i rybonukleinowy; występuje tu wyższy stopień zróżnicowania niż u bakterii, gdyż są połączone funkcje obu typów kwasów nukleinowych prawdziwych jąder. Jednak chromosomy nie występują. Substancja centralna ma zdolność silnego pęcznienia i w znacznym stopniu warunkuje turgor komórek; W starych komórkach występują jednak też wakuole z sokiem komÓrkowym. Jako produkty asymilacji i materiały zapasowe odkładane są, zwykle w po— wierzchniowych częściach, oprócz glikogenu ziarenka cyj a n o fi e y n y (przeważnie lipoproteidy), nie zaś skrobia, a poza tym wolutyna, której znaczenie jest jeszcze kwestią sporną. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘konstrukcje stalowe’

Tworzy sie u nich w

Posted in Uncategorized  by admin
September 26th, 2018

U pewnych podobnych do Ulva gatunków Monostroma sporofit pozostaje mikroskopowo drobny; zygota pływa miesiącami i w tym Okresie rozrasta się 10—20-krotnie w stosunku do swej początkowej średnicy; następnie wytwarza przez podziały mejotyczne 32 4-wiciowe zoospory (ryc. 390). Ta sama wiec komórka jest tułaj kolejno zygotą, sporofitem i zoosporangium. 3. Rząd Cladophorales. Komórki krzaczkowatej plechy są w i e I o j ą dr owe (ryc. 8). Liczne, słodkowodne (przeważnie w wodach płynących) i w morzu częste na stałym podłożu, rozgałęzione, krzaczkowate nici (ryc. 94) gatunków Cladophora (ryc. 291; Cl. glomerata tworzy w rzekach często krzaczki przekraczające go cm długości) przymocowane są do podłoża. Rozpowszechniony drobny glon słodkowodny Stigeocłonium wytwarza prócz 4-wiciowych zoospor 2-wiciowe izogamety. Natomiast Coleochaete (przeważnie epifit na innych glonach i wyŻszych słodkowodnych roślinach) z tarczkowato wykształconą podeszwą (ryc. 392) i 2-wiciowymi zoosporami jest oogamiczny; posiada on wśród zielenic w ogóle najwyżej rozwinięte rozrodcze organy płciowe. Jego butelkowate oogonium ma be zb ar wną szyjkę (ryc. 393, 1), która otwiera sie na szczycie dla przy ję ci a bezbarwnego spe r mato zoidu, Po zapłodnieniu kulista zygota powiększa się, a równocześnie wokół niej z komórki dźwigającej ją i z komórek sąsiednich wyrastają nici, tak że zostaje ona otulona jednowarstwową, plektenchymatyczną tkanką i staje się „zy go t ą – owoce m’ (ryc. 393, 3). Podczas kiełkowania nie powstają bezpośrednio zoospory, lecz najpierw wewqątrz zygoty 16—32-komórkowy twór; z każdej jego komórki rozwija się 1 haploidalna pływka. Trentepohlia (z 2-wiciowymî zoosporami i izogametami) przeszła zupełnie do ży c i a na I ądzie (na skałach, pniach drzew, w okolicach tropikalnych na skórza- stych liściach). Są to glony przeważnie zabarwione czerwono hematochromem: zrzucają one najczęściej w całości z oospora ng i a, które następnie są roznoszone przez wia t r. [podobne: , kurs prawa jazdy Lublin, konstrukcje stalowe, Obwody drukowane ]

Comments Off

Posts Tagged ‘konstrukcje stalowe’

Tworzy sie u nich w

Posted in Uncategorized  by admin
September 26th, 2018

Rozpowszechnione w Morzu Północnym, osiągające do 5 m długości, gatunki Laminaria dźwigają na grubym jak przedramię, trwałym trzonku liściowate, proste (ryc. 423) albo dło— niasto rozczłonkowane płaty plechy (ryc. 416), które co roku odnawiają się w ten sposób, że pod koniec zimy leżąca u podstawy „liścia”. interkalarna strefa wzrostu wytwarza nowy „liść”. Stary liść zostaje przesunięty ku górze i powoli zamiera (ryc. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘konstrukcje stalowe’

Tworzy sie u nich w

Posted in Uncategorized  by admin
September 26th, 2018

Kolejnym problemem jest wybór działów oraz gałęzi, w których należy lokować inwestycje, i podjęcie decyzji co do rozmiarów tych inwestycji. Jest to zagadnienie bardzo ważne, gdyż od tego zależy przyszła struktura gałęziowa go- spodarki narodowej. Konieczne jest więc ustalenie, ile środ- ków inwestycyjnych przeznaczy się na rozwój przemysłu, rolnictwa, budownictwa, komunikacji itp. oraz .jakie gałęzie danego działu rozwijać i w jakim tempie. Ważne znaczenie ma również prawidłowe ustalenie proporcji rozwoju pro- dukcji środków produkcji i środków konsumpcji. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries