Blog dla nauczycieli
Nauka i dydaktyka oraz pomoce…

Posts Tagged ‘kurs prawa jazdy Lublin’

U pewnych podobnych do Ulva

Posted in Uncategorized  by admin
September 23rd, 2018

U pewnych podobnych do Ulva gatunków Monostroma sporofit pozostaje mikroskopowo drobny; zygota pływa miesiącami i w tym Okresie rozrasta się 10—20-krotnie w stosunku do swej początkowej średnicy; następnie wytwarza przez podziały mejotyczne 32 4-wiciowe zoospory (ryc. 390). Ta sama wiec komórka jest tułaj kolejno zygotą, sporofitem i zoosporangium. 3. Rząd Cladophorales. Komórki krzaczkowatej plechy są w i e I o j ą dr owe (ryc. 8). Liczne, słodkowodne (przeważnie w wodach płynących) i w morzu częste na stałym podłożu, rozgałęzione, krzaczkowate nici (ryc. 94) gatunków Cladophora (ryc. 291; Cl. glomerata tworzy w rzekach często krzaczki przekraczające go cm długości) przymocowane są do podłoża. Rozpowszechniony drobny glon słodkowodny Stigeocłonium wytwarza prócz 4-wiciowych zoospor 2-wiciowe izogamety. Natomiast Coleochaete (przeważnie epifit na innych glonach i wyŻszych słodkowodnych roślinach) z tarczkowato wykształconą podeszwą (ryc. 392) i 2-wiciowymi zoosporami jest oogamiczny; posiada on wśród zielenic w ogóle najwyżej rozwinięte rozrodcze organy płciowe. Jego butelkowate oogonium ma be zb ar wną szyjkę (ryc. 393, 1), która otwiera sie na szczycie dla przy ję ci a bezbarwnego spe r mato zoidu, Po zapłodnieniu kulista zygota powiększa się, a równocześnie wokół niej z komórki dźwigającej ją i z komórek sąsiednich wyrastają nici, tak że zostaje ona otulona jednowarstwową, plektenchymatyczną tkanką i staje się „zy go t ą – owoce m’ (ryc. 393, 3). Podczas kiełkowania nie powstają bezpośrednio zoospory, lecz najpierw wewqątrz zygoty 16—32-komórkowy twór; z każdej jego komórki rozwija się 1 haploidalna pływka. Trentepohlia (z 2-wiciowymî zoosporami i izogametami) przeszła zupełnie do ży c i a na I ądzie (na skałach, pniach drzew, w okolicach tropikalnych na skórza- stych liściach). Są to glony przeważnie zabarwione czerwono hematochromem: zrzucają one najczęściej w całości z oospora ng i a, które następnie są roznoszone przez wia t r. [podobne: , kurs prawa jazdy Lublin, konstrukcje stalowe, Obwody drukowane ]

Comments Off

Posts Tagged ‘kurs prawa jazdy Lublin’

U pewnych podobnych do Ulva

Posted in Uncategorized  by admin
September 23rd, 2018

Decyzje długookresowe dotyczące całej gospodarki powinny być podejmowane centralnie, natomiast znaczna większość decyzji bieżących dotyczących rozmiarów produkcji, asortyment6w, jakości, itp. może być podejmo- wana na szczeblu średnim i najniższym w zjednoczeniach i przedsiębiorstwach. Centralne Niezależnie od stopnia centralizacji decyzji co najmniej trzy decyzje ekonomiczne sprawy muszą być zawsze rozstrzygane centralnie: 1) podział dochodu narodowego na konsumpcję i akumulację; 2) podział inwestycji między poszczególne działy gospodarki narodowej; 3) ustalenie struktury wykorzystania istniejących sił wy twór- I czych. W centralnie planowanej gospodarce socjalistycznej istnie-. i je możliwość ustalenia optymalnego stosunku pomiędzy fun- duszem spożycia l akumulacji, tj. Read the rest of this entry »

Comments Off