Blog dla nauczycieli
Nauka i dydaktyka oraz pomoce…

Posts Tagged ‘maszyny budowlane’

Jej liscioksztaltna plecha wyrastajaca z

Posted in Uncategorized  by admin
September 21st, 2018

Jej liściokształtna plecha wyrastająca z tarczki stanowiącej podstawę ma środkowe i boczne Żebra; w jesieni blaszki obumierają, główne zaś żebra pozostają jako osie, aby następna wiosną wytwarzać nowe „liście” plechy. Również najprostsze Flori— dece są już heterotrichowe (podeszwa i wznoszące się pionowo nici). Z drugiej strony jednak najbardziej rozwinięci przedstawiciele przeciwieństwie do Phaeo— phvceae — nie mają nigdy budowy parenchymatycznej, lecz co najwyżej ple k ten ch y maty czną Plechy ich są zbudowane zupełnie jednolicie z pojedynczej lub wielo— niciowej osi z określonym syste- mem bocznych odgałęzień, chociaż makroskopowo robią one często zupełnie inne wrażenie. Rodzina Coraliinaceae, której rodzaje mają delikatnie rozgałęzioną albo też skorupiastą plechę, odznacza się masowym odkładaniem kwaśnego węglanu wapnia w błonie komórkowej i wokół niej, tak że niektóre z tych glonów robią wrażenie różowo zabarwionych korali. Zwapniałe Fiorideae żyją głównie na wybrzeżach o silnym falowaniu, szczególnie w strefie tropikalnej. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘maszyny budowlane’

Jej liscioksztaltna plecha wyrastajaca z

Posted in Uncategorized  by admin
September 21st, 2018

Na decyzje kierowanych jed- nostek wpływa się regulując warunki (kredyty, ceny, płace, stopę procentową, podatki), na podstawie których jednostki te same podejmą decyzje. Zarządzanie bez stosowania dyrek- tyw polega na wysyłaniu podległym jednostkom informacji nie mających charakteru dyrektyw. W tym przypadku organ kierowniczy nie oddziałuje aktywnie ani na podmioty gospo- darcze, ani na warunki ich działania. Przy bezpośrednim zarządzaniu za pomocą dyrektyw ‘od kierowanych jednostek wymaga się jedynie tego, aby wy- konywały polecenia ośrodka dyspozycji. Przy pośrednim za- rządzaniu podmioty (zjednoczenia, przedsiębiorstwa) muszą same znaleźć optymalne rozwiązanie przy danych warunkach. Przy zarządzaniu bez dyrektyw podmioty gospodarujące mu- . szą być zdolne do samodzielnego wyboru racjonalnego postę- powania, a także wykazywać tendencję do realizacji celów całego układu ekonomicznego’ (gospodarki narodowej), jeżeli są informowane o.istniejącej sytuacji. W praktyce zarządzanie gospodarką socjalistyczną jest zawsze kombinacją trzech omówionych form. Która z tych form przeważa zależy od konkretnych warunków i potrzeb danego kraju. Zarządzanie gospodarką narodową nie jest czymś raz na zawsze danym, podlega ono zmianom wraz z rozwojem sił wytwórczych. Stały rozwój sił wytwórczych oraz złożoność procesów ekonomicznych wymaga ciągłego do- skonalenia planowania i zarządzania Sposób działania gospodarki narodowej w procesie realiźa- CJl za oz en rozwoju spo eczno-gospo arczego nazywamy funkcjonowaniem. W ustroju socjalistycznym, aż do zbudowania społeczeństwa komunistycznego, funkcjonowanie go- spodarki narodowej opiera się. na wykorzystaniu równocześ- nie dwóch mechanizmów. Podstawowym mechanizmem fun- kcjonowania gospodarki socjalistycznej jest nakazowe plano- wanie centralne. Mechanizmem wspomagającym jest me- chanizm rynkowy. W procesie kierowania. gospodarką socjalistyczną organa centralne spełniają funkcje: 1) koncepcyjno-strategiczne oraz 2) dyspozycyjno-koordynacyjne. Do pierwszego ro- dzaju funkcji zaliczarny przede wszystkim: ustalanie strategii rozwoju, społeczno-ekonomicznego, wybór kierunków i tempa rozwoju’ gospodarki narodowej: dynamiki przemian struk- tury produkcji, zatrudnienia, poziomu i struktury konsump-. cji, głównych kierunków rozwoju nauki i techniki, podziału dochodu narodowego. [patrz też: , przydomowe oczyszczalnie ścieków, maszyny budowlane, elewacje drewniane ]

Comments Off

Posts Tagged ‘maszyny budowlane’

Jej liscioksztaltna plecha wyrastajaca z

Posted in Uncategorized  by admin
September 21st, 2018

Planowanie ‘rozwoju społeczno-eko- nomicznego we wstępnej fazie ,to przede wszystkim wizja i modelowanie przyszłości. I tu właśnie trzeba się oprzeć na prognozach naukowych. Prognostyka jest tą częścią planowania, której zadaniem jest ukazanie najbardziej prawdopodobnych kierunków, stru- ktury oraz dynamiki rozwoju społeczno-ekonomicznego. Ce- lem prognostyk.i jest trafne przewidywanie’ procesów roz- wojowych oraz tworzenie opartych na naukowych podsta- wach prognoz prawdopodobnego biegu lub” obrazu zjawisk i procesów rozwojowych 11. Prognoza gospodarcza jest to przewidywanie stanu gospodarki w kolejnych etapach jej rozwoju. Spośród metod używanych w procesie opracowy- wania prognoz stosu.je się przede wszystkim metodę ekstra- polacji, metodę interpolacji oraz metody ankietowe, 10 Dla węgla np. współczynnik ten wynosi O-co oznacza, że na 10 ton wydobytego węgla 9 ton podlega przewiezieniu. Planowanie w gospodarce socjalistycznej Dążenie- do racjonalizacji gospodarowania wymaga stałego usprawniania metod planowania. Jednym z kierunków usprawnień w planowaniu jest opracowywanie alternatyw- nych wersji planu oraz wybór spośród nich wersji optymal- nej. Oprócz preferencji ogólnospołecznych podstawę wybo- ru powinien stanowić rachunek ekonomiczny: Poszukiwanie optymalnych rozwiązań wymaga ścisłego ustalania wielkości ekonomicznych. Dlatego zwiększa się stale konieczność wy- korzystywania metod matematycznych. Jedną z metod, z którą wiąże się duże nadzieje na usprawnienie planowania, jest metoda programowania. Program’owanie gospodarcZe jest w istocie tym samym co planowanie; polega na ustale- niu planu działań dla jednostki gospodarczej lub dla całej gospodarki narodowej. Programowanie stosuje się do usta- lania wewnętrznie zgodnych planów oraz wyboru spośród nich rozwiązania optymalnego. Procedura programowania składa się z dwóch części: Część pierwsza zajmuje się ustalaniem wewnętrznie zgodnych programów, tj. koordynacją poszczególnych, wzajemnie zależnych od siebie dzia- łań, które muszą być uzgodnione, aby program mógł być zrealizo- wany. Narzędziem umożliwiającym ustalenie wewnętrznej zgodności planów (programów) jest rachunek bilansowy; często bardzo skom- plikowany i wymagający stosowania specjalnych metod matematycz- nych. [patrz też: , maszyny budowlane, aranżacje wnętrz, pompy hydrauliczne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘maszyny budowlane’

Jej liscioksztaltna plecha wyrastajaca z

Posted in Uncategorized  by admin
September 21st, 2018

W procesie tego podziału główna część środków konsumpcji staje się własnością in- dywidualnych konsumentów, natomiast środki produkcji zmieniają tylko formalno-prawnych właścicieli pozostając nadal własnością państwa. Z rozdziału 2 wiemy, że towarem jest każdy produkt pracy ludzkiej, który został przeznaczony do wymiany na inny towar, tj. na .sprzedaż, W gospódarce socjalistycznej środki konsumpcji oraz środki produkcji są wytwarzane przez wyspecjalizowany,ch producentów w celu ich wymiany na inne dobra ekonomiczne za pośrednictwem rynku. Mamy tu więc do czynienia z taką formą. organiZacji produkcji i podziału, która nazywa Się produkcją’towarową. Produkcja towarowa w socjalizmie Istniejący poziom rozwoju sił wytwórczych uniemożli- wia wytworzenie dowolnej ilości dóbr i usług materialnych. To zaś wymaga: a), stosowania ‘miary nakładów pracy spo- łecznej, b) podziału funduszu spożycia według wkładu pra- cy. Mierzenie nakładów pracy jest konieczne z dwóch co najmniej powodów. Po pierwsze dlatego, aby dokonać ra- cjonalnej alokacji posiadanych zasobów pracy żywej i u- przedmiotowionej, optymalnej z punktu widzenia spożycia bieżącego i przyszłego łącznie. Po drugie dlatego, aby oce- nić wkład pracy. poszczególnych członków społeczeństwa w tworzenie produktu społecznego. Jest to konieczne w celu dokonania podziału, funduszu spożycia między członków społeczeństwa zgodnie z socjalistyczną zasadą podziału we- dług ilości, jakości i ważności pracy. Racjonalność alokacji zasobów pracy przy danym ograni- czonym I;loziomie wydajności pracy, uwarunkowanym przez istniejący poziom sił wytwórczych, zależy od kryterium okre- ślającego funkcję celu. W długim okresie, gdy celem jest zaspokojenie potrzeb całego społeczeństwa, proporcje reprodukcji społecznej na- leży ustalać świadomie i bezpośrednio w oparciu o wyniki badań prognostycznych. Wymaga to niekiedy ustalania pro- porcji reprodukcji niezgodnych z bieżącymi relacjami mię- dzy popytem i podażą dóbr i usług na rynku. Jest to jednak konieczne, gdyż interes przyszłego wzrostu konsumpcji ma w tym przypadku charakter nadrzędny. [patrz też: , projektowanie ogrodów, budowa stoisk targowych, maszyny budowlane ]

Comments Off