Blog dla nauczycieli
Nauka i dydaktyka oraz pomoce…

Posts Tagged ‘meble na zamówienie’

W krótkim okresie racjonalnosc alokacji

Posted in Uncategorized  by admin
November 9th, 2018

W krótkim okresie racjonalność alokacji zasobów, ja- kimi aktualnie rozporządza gospodarka, zależy głównie od zdolności zapewnienia zgodności struktury podaży i popytu, tj. ogólnej równowagi. Zapewnienie takiej równowagi wy- maga uwzględnienia intensywności popytu na poszczególne dobra i usługi. Jedynie podział zasobów zgodny z inten- sywnością popytu może zapewnić efektywne wykorzystanie ograniczonych zasobów pracy. To zaś wymaga, aby wymia- na dóbr i usług materialnych odbywała się zgodnie z za- sadą ekwiwalentności, a jest tak wtedy, gdy rozdział pracy społecznej odpowiada strukturze istniejącego popytu. Read the rest of this entry »

Comments Off