Blog dla nauczycieli
Nauka i dydaktyka oraz pomoce…

Posts Tagged ‘meble pracowniczne’

Kilkuletnie gatunki Fucus maja wstegowate,

Posted in Uncategorized  by admin
September 22nd, 2018

Kilkuletnie gatunki Fucus mają wstęgowate, usztywnione Żebrem Środkowym, skórzaste, dichotomicznie rozgałęzione plechy, osadzone na kamieniach za pomocą tarczki (ryc. 420). W północnych morzach europejskich występują one w płytkich wodach w skupieniach podobnych do łąk, odsłanianych okresowo w czasie od— pływu, lecz i wtedy fotosyntetycznie czynnych (należą tu: Fucus serratus z ząb— kowaną plechą; F. vesiculosus morszczyn pęcherzykowaty z okrągłymi, wy— pełnionymi gazami pęcherzami pławnymi w plesze; również Ascophyllum nndo— sum występujące na tych samych stanowiskach ma pęcherze pławne). Obfitsze rozczłonkowanie plechy wykazuje tropikalne amerykańskie Sargassum; niektóre z jego gatunków unoszą się swobodnie za pomocą pęcherzy pławnych w bardzo licznych pęczkach, wyłącznie wegetatywnych, w Morzu Sargassowym Oceanu Atlantyckiego (między Tndiami Zachodnimi a Azorami). Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘meble pracowniczne’

Kilkuletnie gatunki Fucus maja wstegowate,

Posted in Uncategorized  by admin
September 22nd, 2018

Wzrosły też upraw- nienia dyrektorów przedsiębiorstw w zakresie ustalania wy- sokości funduszu premiowego pracowników umysłowych, wykorzystania oszczędności osobowego funduszu płac podwyższania płac robotników w ramach obowiązują- kach wielkość produkcji (w jednostkach naturalnych lub w pieniądzu); 4) limit lub normatyw funduszu płac; 5) zadania i środki na inwesty- cje branżowe; 6) wskaźnik wyniku finansowego; 7) zadania dotyczące wartości importu oraz 8) normy finansowe wynikające z systemu fi- nansowego. Zwiększe- nie uprawnień dyrektorów zjednoczeń i przedsiębiorstw zwiększa zakres samodzielności tych jednostek oraz ich ope- ratywność. Stwarza to lepsze warunki wykorzystania ini- cjatywy załóg w zakresie postępu technicznego i ekonomicz- nego, a również zwiększa odpowiedzialność kierowników przedsiębiorstw i zjednoczeń. za prawidłowe działanie podle- głych im jednostek. Wzrost roli zjednoczeń w procesie planowania i zarządza- nia gospodarką narodową jest charakterystyczną cechą funk- cjonowania gospodarki’ narodowej w Polsce na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. Zwiększenie. upraw- nień dyrektorów przedsiębiorstw i zjednoczeń, wzrost samo- dzielności ogniw pośrednich i najniższych zwalnia szczebel centralny od drobiazgowego operatywnego kierowania pro- dukcją. Pozwala to organom centralnym .na bliźsze zajęcie się problematyką strategiczno-koncepcyjną. Znajduje to wy- raz we wzroście roli planowania wieloletniego i perspekty- wicznego, co jest powszechną cechą wyższego stadium roz- woju gospodarek socjalistycznych. System planowania istniejący’ w Polsce na początku lat siedemdziesiątych odznaczał się tym, że nie zapewniał rozwią- zania problemów’ postępu technicznego oraz optymalnego wykorzystania czynników produkcji. Dotyczy to zwłaszcza substytucji siły roboczej przez czynniki rzeczowe, tj. zastę- powania pracy żywej uprzedmiotowioną, oraz zbyt wolnego tempa wdrażania postępu technicznego. Prawidłowe kształto- wanie proporcji między nakładami pracy żywej i uprzedmio- towionej wymaga stworzenia warunków szybkiego postępu technicznego. Problemy te częściowo. rozwiązuje wspomnia- ny wzrost uprawnień dyrektorów zjednoczeń i przedsię- biorstw. [więcej w: , nieruchomości na wynajem, meble pracowniczne, wypożyczalnia samochodów Warszawa ]

Comments Off