Blog dla nauczycieli
Nauka i dydaktyka oraz pomoce…

Posts Tagged ‘nagrzewnice powietrza’

Podstawowym narzedziem planowania gospodarki sa

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2018

Podstawowym narzędziem planowania gospodarki są bi- lanse materiałowe. Bilanse te sporządza się w postaci ra- chunku, w którym jedna strona reprezentuje zasoby (przy- chód) danego materiału, druga zapotrzebowanie (rozchód). Bilanse materiałowe ukazują zależności między poszczegól- nymi działami gospodarki, np. między produkcją a wywozem za granicę, między produkcją a przywozem, między produk- cją a konsumpcją. Rozróżnia się bilanse środków produkcji i środków spożycia. Bilanse, środków produkcji obejmują, bilans surowców i materiałów podstawowych (np. rudy, su- rówka, kwas siarkowy), bilans paliw i energii elektrycznej, bilans materiałów budowlanych, surowców rolnych, maszyn i urządzeń. Bilansę środków konsumpcji obejmują artykuły konsumpcyjne pochodzenia przemysłowego i rolniczego. Bilanse materiałowe opracowuje się dla całej gospodarki narodowej. Sporządzają je ministerstwa, organizacje zbytu lub w pewnych przypadkach centralne składnice. Niektóre bilanse, np. materiałów budowlanych, sporządza się w prze- kroju terenowym. Metodę bilansową stosuje się również przy opracowywaniu planów zaopatrzenia przedsiębiorstw, zjed- noczeń, ministerstw i innych organizacji. Sporządzanie bilan- sów materiałowych jest szczególnie przydatne, gdy w przed- siębiorstwie lub zjednoczeniu występuje produkcja i zużycie tego samego materiału (np. bilans surówki i stali w hucie żelaza). Do metod najchętniej stosowanych w naszej praktyce pla- nowania wieloletniego (perspektywicznego) zalicza się meto- dę. ekstrapolacji. Jest to jeden ze sposobów postępowania , w procesie planowania perspektywicznego przy wykorzysta- niu metody proporcji. Metoda ta obejmuje dwa sposoby po- stępowania w procesie planowania: pierwszy polega na sto- sowaniu proporcji zmiennych, drugi na wykorzystaniu pro- porcji stałych. Metodo. Metoda ekstrapolacji polega na tym, że dotychczasowy eksteapotacjt : trend rozwoju danej wielkości uznaje się za właściwy do utrzymania w następnym okresie. Metodę tę można stosować do wstępnych ustaleń procesów rozwoju społeczno-ekono- micznego, jeżeli dysponuje się informacjami co do punktu wyjścia tendencji rozwojowych w przeszłości i zarysowują- cych ‘się linii trendu: [podobne: , wyposażenie łazienki, nagrzewnice powietrza, dezynsekcja warszawa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘nagrzewnice powietrza’

Podstawowym narzedziem planowania gospodarki sa

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2018

Program wewnętrznie zgodny ma na ogół n stopni swo- body. Jeżeli przyjmiemy np. jako zmienne niezależne war- tości produkcji globalnej wszystkich gałęzi produkcji X. X2,… , Xn, wówczas przy znajomości macierzy współczyn- ników kosztów rzeczowych (alj) 18 produkcja końcowa wszy- stkich gałęzi Xl! X2, …. , Xn jest już określona. Jeżeli ułożymy program produkcji końcowej, wówczas przy danych współ- czynnikach kosztów łatwo określić niezbędną produkcję glo- balną. Część wielkości w planach produkcji wewnętrznie zgod- nych można w określonych granicach ustalić dowolnie. W związku z tym powstaje pytanie, jak je dobrać, aby osiągnąć najlepszy rezultat. Powiedziano już, że kryteria optymalności mogą być różne w zależności od celu, jaki chcemy osiągnąć. Plan gospodarki narodowej może być np. uznany za najlepszy, jeżeli dochód narodowy będzie naj- większy, tj. jeżeli I; XI = max. Oznacza to, że należy dążyć do osiągnięcia jak największej produkcji czystej. Poza tym muszą być spełnione warur’;ki dodatkowe wyznaczające ob- szar (granice) dopuszczalnych rozwiązań, a mianowicienie- równości: XI>O (i = 1, 2, … , n). Wielkości x są przy tym linio- wymi równaniami bilansowymi, gdyż plan musi być wy- konalny (tzn. musi być wewnętrznie zgodny). PRODUKCJA TOWAROWA W SOCJALIZMIE 1. Towarowy charakter gospodarki socjalistycznej Niezbędne przesłanki istnienia produkcji towarowej w so- cjalizmie wiążą się z poziomem rozwoju sił wytwórczych i charakterem stosunków ekonomicznych. Pamiętamy (z roz- działu 2), że ogólnymi przesłankami istnienia produkcji to- warowej w formacjach przedsocjalistycznych są: społeczny podział pracy oraz odosobnienie producentów w oparciu o prywatną własność środków produkcji. Społeczny podział pracy jest procesem związanym przede wszystkim z: rozwo- jem sił wytwórczych. W socjalizmie podział pracy kształtowany jest w sposób świadomy i celowy przez zorganizowane społeczeństwo, za- leży więc również od stosunków ekonomicznych oraz od specyfiki form organizacyjnych nadbudowy politycznej, w szczególności zaś od systemu planowania i zarządzania gospodarką narodową. [patrz też: , nagrzewnice powietrza, wycieraczki samochodowe, klimatyzatory przenośne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘nagrzewnice powietrza’

Podstawowym narzedziem planowania gospodarki sa

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2018

W socjalizmie spełniony jest tylko pierwszy warunek, Członkowie ‘społeczeństwa socjalistycznego nie są natomiast pozbawieni prawa własności posiadania środków produkcji, gdyż są współwłaścicielami społecznych środków produkcji. Nie jest spełniony też trzeci warunek, w socjalizmie nie ma bowiem klasy ani grupy społecznej, która miałaby monopol prywatnej własności środków produkcji. Również najem pracy w socjalizmie co do swej istoty różni się w sposób zasadniczy od aktu kupna-sprzedaży siły roboczej ‘W k~- pitalizmie. W ustroju socjalistycznym w ekonomii politycznej socjaliz- w socjallzmle mu nie ma pełriej zgodności poglądów. Część teoretyków uważa, że produkcja towarowa będzie stopniowo zanikać w miarę postępu rozwoju sił wytwórczych. Wydaje się, że pogląd ten jest uzasadniony. Kiedy siły wytwórcze osiągną . taki poziom. że będzie można wytworzyć ilość produktów niezbędną do zaspokojenia wszystkich społecznie normal- nych potrzeb, wówczas można będzie przejść do podziału bezpośredniego. Tymczasem współistnieją dwie zasady po- działu: według pracy oraz według potrzeb. Realizacja za- łożeń zasady podziału funduszu spożycia według potrzeb nie wymaga podziału pośredniego. Podział funduszu sp’o- życia wyłącznie według tej zasady wymaga jednak takiego poziomu rozwoju sił wytwórczych i wydajności pracy, który zapewni wytworzenie dowolnej ilości dóbr i usług material- nych. Wówczas zbędna stanie się również miara pracy jako podstawa podziału według pracy. Zachowana zostanie nato- miast zasada mierzenia pracy jako podstawa dokonywania racjonalnego wyboru i alokacji zasobów pracy społecznej 2. Bezpośredni podział zasobów pracy i funduszu spożycia za- stąpi podział pośredni. Przestanie więc istnieć produkcja to- warowa. 3. Rola i zakres działania prawa. wartości Prawo wartości wyraża trwałe i konieczne związki i zależ- ności między ceną i wartością towarów. Wymaga ono, aby ceny były proporcjonalne do wartości towarów. Oznacza to, że sprzedaż towarów zakłada ekwiwalentność, tj. wymianę produktów według relacji nakładów pracy społecznie nie- zbędnej wydatkowanej na ich wytworzenie. [więcej w: , nagrzewnice powietrza, apartamenty wynajem nieruchomości, Usługi brukarskie Warszawa ]

Comments Off