Blog dla nauczycieli
Nauka i dydaktyka oraz pomoce…

Posts Tagged ‘Obwody drukowane’

U pewnych podobnych do Ulva

Posted in Uncategorized  by admin
September 23rd, 2018

U pewnych podobnych do Ulva gatunków Monostroma sporofit pozostaje mikroskopowo drobny; zygota pływa miesiącami i w tym Okresie rozrasta się 10—20-krotnie w stosunku do swej początkowej średnicy; następnie wytwarza przez podziały mejotyczne 32 4-wiciowe zoospory (ryc. 390). Ta sama wiec komórka jest tułaj kolejno zygotą, sporofitem i zoosporangium. 3. Rząd Cladophorales. Komórki krzaczkowatej plechy są w i e I o j ą dr owe (ryc. 8). Liczne, słodkowodne (przeważnie w wodach płynących) i w morzu częste na stałym podłożu, rozgałęzione, krzaczkowate nici (ryc. 94) gatunków Cladophora (ryc. 291; Cl. glomerata tworzy w rzekach często krzaczki przekraczające go cm długości) przymocowane są do podłoża. Rozpowszechniony drobny glon słodkowodny Stigeocłonium wytwarza prócz 4-wiciowych zoospor 2-wiciowe izogamety. Natomiast Coleochaete (przeważnie epifit na innych glonach i wyŻszych słodkowodnych roślinach) z tarczkowato wykształconą podeszwą (ryc. 392) i 2-wiciowymi zoosporami jest oogamiczny; posiada on wśród zielenic w ogóle najwyżej rozwinięte rozrodcze organy płciowe. Jego butelkowate oogonium ma be zb ar wną szyjkę (ryc. 393, 1), która otwiera sie na szczycie dla przy ję ci a bezbarwnego spe r mato zoidu, Po zapłodnieniu kulista zygota powiększa się, a równocześnie wokół niej z komórki dźwigającej ją i z komórek sąsiednich wyrastają nici, tak że zostaje ona otulona jednowarstwową, plektenchymatyczną tkanką i staje się „zy go t ą – owoce m’ (ryc. 393, 3). Podczas kiełkowania nie powstają bezpośrednio zoospory, lecz najpierw wewqątrz zygoty 16—32-komórkowy twór; z każdej jego komórki rozwija się 1 haploidalna pływka. Trentepohlia (z 2-wiciowymî zoosporami i izogametami) przeszła zupełnie do ży c i a na I ądzie (na skałach, pniach drzew, w okolicach tropikalnych na skórza- stych liściach). Są to glony przeważnie zabarwione czerwono hematochromem: zrzucają one najczęściej w całości z oospora ng i a, które następnie są roznoszone przez wia t r. [podobne: , kurs prawa jazdy Lublin, konstrukcje stalowe, Obwody drukowane ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Obwody drukowane’

U pewnych podobnych do Ulva

Posted in Uncategorized  by admin
September 23rd, 2018

Jednakże w so-: cjalizmie istnieje również możliwość, a nieraz konieczność, naruszania praw reprodukcji i podziału pracy po to, aby być w zgodzie z wymaganiami podstawowego prawa socjalizmu. W celu zapewnienia szybkiego wzrostu gospodarki socja- listycznej w okresie startu do’ forsownej industrializacji (w Polsce był to począ-tek lat pięćdziesiątych) niektóre dzia- ły, gałęzie i dziedziny gospodarki narodowej rozwijano szyb- ciej, a inne wolniej. Najszybciej rozwijano wówczas te ga- łęzie przemysłu, które Wytwarzały dobra inwestycyjne, sto- sunkowo wolno’ natomiast przemysł lekki i spożywczy, Przy- jęto takie proporcje wzrostu produkcji .przemysłowej licząc się z ograniczonością środków na inwestycje. Jeżeli tego ro- dzaju dysproporcje mają charakter przejściowy, są koniecz- nym warunkiem wzrostu gospodarki i spożycia, niezbędnym do dokonania pozytywnych przemian strukturalnych. Jeżeli natomiast trwają zbyt długo, nabierają cech dysproporcji ab- solutnych o charakterze’ strukturalnym, a te są sprzeczne z za- sadami socjalistycznego planowania . Są też pozytywne przykłady zgodności interesów bieżą- cych i perspektywicznych. Na przykład przyrost liczby lud- ności zawodowo czynnej prowadzi do wzrostu bieżącego spo- życia i do jego wzrostu w przyszłości; zwiększenie liczby stu- dentów jest wyrazem wzrostu konsumpcji. bieżącej w zakresie spożycia zbiorowego oraz ważnym -czynnikiem wzrostu spoży-: cia w przyszłości. Kierunki zmian w istniejącej strukturze gospodarczej mu- szą być podporządkowane.-wymaganiom podstawowego pra- wa ekonomicznego socjalizmu, a więc nowo kształtowane proporcje muszą służyć perspektywom wzrostu spożycia dóbr materialnych i duchowych całego społeczeństwa. W okresie budowy społeczeństwa socjalistycznego w pro- cesie kształtowania nowej struktury danego układu spo- łeczno-ekonomicznego należy uwzględnić również wymaga- . nia innych praw ekonomicznyćh. Zalicza się -do nich przede wszystkim prawo wartości, prawo popytu i podaży, prawo podziału według ilości i jakości pracy świadczonej na rzecz społeczeństwa. [patrz też: , Obwody drukowane, tanie odbitki, skoki spadochronowe ]

Comments Off