Blog dla nauczycieli
Nauka i dydaktyka oraz pomoce…

Posts Tagged ‘odzież bhp’

Zaxniast oogamii i Wytwarzania gamet

Posted in Uncategorized  by admin
September 24th, 2018

Zaxniast oogamii i Wytwarzania gamet w różnych komórkach opisano u innych gatunków Mebosira kopulację nie – Ryc. 378. Biddulphia. A — C r uch l i wy c h, nie wydostających Się na zewnątrz izogamet (autogamia) odbywającą się we w n ą trz k om Ó r k i ma cierzy s te j po podziale redukcyj- rzenie auksospor; górna część pancerza została zrzucona. W B i C dookoła protoplastu resztki rozsadzonej błony pektynowej. (Wg Schreibera) nym; po tym prccesie następuje otwieranie się komórki i pęcznie— nie jej zawartości w auksosporę. Może tu również zachodzić rozwój czysto partenogenetyczny. U różnych Centrales widziano już dawniej w komórkach li c zne pływki z 1 lub 2 wiciami i nazwano je m i k r o — s p o r a m i. Były to zapewne gamety d, nie zostało jeszcze wyjaśnione, czy przedstawiały one też częściowo zoospory. 2. Rząd Pennales. Po- wierzchnia denka i wieczka jest wydłużona, pałeczkowata, łódecz- kowata albo też klinowata; układ rzeźby ściennej jest pierza sty (ryc. 374). U niektórych Penncles środkiem denka i wieczka biegnie szczelina p h e”, przeważnie 0 specjał nej strukturze (ryc. 374 A r). Takie gatunki odznaczają się osobliwym nieco szarpiąco pe ł za j ą c y m r u c h e m, który najprawdopo— Ryc. 379. Gołphonema parvuLum, kcpulacja i tworzenie auksospor, półschematycznie. A 2 kornórki macierzyste, każda z dwiema gametami; każda gameta z 1 chromatoforem (1, 1′, 2, 2′) oraz z 1 dużym i 1 degenerującym jądrem. B — D — tworzenie zygoty. E — wy— kształcone auksospory pod pustymi pancerzami komórek macierzystych, Struktura pancerza narysowana tylko w A i w E. (1500 X; wg Geitleră) dobniej powstaje dzięki temu, Że w szczelinie plazma płynie poza obrębem komórki i przez tarcie o vodloże lub otaczającą wodę popycha komórkę w przód. Komórki mogą się posuwać naprzód i w tył. Pennales żyją przeważnie na dnie wód lub na roślinach wodnych, rzadziej na wilgotnej ziemi; w planktonie są one stosunkowo nielicznie reprezentowane. [przypisy: , druk kalendarzy, odzież bhp, kamery monitoring ]

Comments Off

Posts Tagged ‘odzież bhp’

Zaxniast oogamii i Wytwarzania gamet

Posted in Uncategorized  by admin
September 24th, 2018

Zwycięstwo rewolucji socjalistycznej, ustanowienie spo- łecznej własności podstawowych środków produkcji, rozwój socjalistycznych stosunków produkcji, zapewnienie państwu monopolu w handlu zagranicznym oraz utworzenie central- nego ośrodka koordynacji działalności poszczególnych jedno- stek gospodarczych 2, stwarza obiektywne przesłanki umożli-: wiające celowe i świadome kierowanie procesami gospodar- czymi przez zorganizowane społeczeństwo. Koniecznym wa- runkiem skutecznego planowania centralnego jest zgodność interesów rozwoju gospodarczego i potrzeb indywidualnych poszczególnych członków społeczeństwa oraz zbiorowych po- 2 W Polsce pierwszym centralnym organem planowania był Cen- tralny Urząd Planowania, który istniał w latach 1945 – 1950. CUP ode- grał ważną rolę zwłaszcza w ‘przygotowaniu (koo~dynacji krótkookre- sowych planów bieżących oraz trzyletniego planu odbudowy gospodar- czej w latach 1947 – 1949. Rozbieżność między dyna- miką wzrostu i struktur.ą produkcji oraz wzrostem konsump- cji prowadzi do ograniczenia skuteczności planowania central- nego i pojawienia się elementów żywiołowości w rozwoju go- spodarki socjalistycznej. Socjalistyczne stosunki ekonomiczne stwarzają warunki przechodzenia od prywatnej do społecznej racjonalności dzia- łania, co wymaga jednak podporządkowania. celów, do jakich dążą poszczególne przedsiębiorstwa, celowi obejmującemu ca- łość społecznego procesu produkcji i podziału. Społeczna ra- cjonalność działalności gospodarczej wymaga koordynacji działalności poszczególnych przedsiębiorstw, integracji’ ich celów w ramach celu nadrzędnego, nadającego kierunek dzia- . łalności gospodarczej społeczeństwa. Cel społeczny zostaje ustalony, określony i wyrażony w planie gospodarki narodowej, po- zwalającym na zapewnienie. jedności działania poszczęgól- nych jednostek gospodarczych oraz’ prawidłowego ze społecz- nego punktu widzenia rozwoju gałęzi, regionów .gospodar- czych i przedsiębiorstw. Zagwarantowanie realizacji celów wytkniętych przez poli- tykę ekonomiczną wymaga określonej działalności organiza- torskiej ze strony państwa – zarządzania gospodarką. Za- -rządzanie jest to działalność państwa mająca na celu koor- dynację pracy zespołów ludzkich i. zasobów środków produk- cji w myśl założeń polityki społeczne] i gospodarczej. [hasła pokrewne: , Serwis Klimatyzacji, odzież bhp, szamba ekologiczne ]

Comments Off