Blog dla nauczycieli
Nauka i dydaktyka oraz pomoce…

Posts Tagged ‘Ogrzewanie podłogowe’

Moga to byc programy bardzo

Posted in Uncategorized  by admin
November 16th, 2018

Mogą to być programy bardzo ogólne (np. program industrializacji) lub szczegółowe, doty- .czące planowego rozwiązywania głównych celów społecz- nych oraz zadań produkcyjnych. -W latach siedemdziesiątych będą m.iń, realizowane następujące programy: poprawy sy- tuacji mieszkaniowej, poprawy wyżywienia ludności oraz kształtowanla struktury produkcji rynkowej i usług w celu unowocześnienia spożycia,- program skracania czasu pracy, program regulacji Wisły. Programy te wyluacz;ają poza za- kres poszczególnych resortów i regionów, mają charakter problemowy, służą realizacji celu nadrzędnego, jakim jest systematyczny wzrost poziomu życia ludności. Plany powinny też określać warunki, w jakich mają być zrealizowane cele działalności gospodarczej oraz kryteria wyboru rozwiązań optymalnych spośród możliwych dróg realizacji danego zadania gospodarczego. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘Ogrzewanie podłogowe’

Moga to byc programy bardzo

Posted in Uncategorized  by admin
November 16th, 2018

Oznaczamy tę część przez xl1, x22, … , Xnn Pozostała część produkcji danego działu prze-: kazana zostaje z reguły do innych działów, np. węgiel do hutnictwa czy przemysłu chemicznego, energia elektryczna do górnictwa, hutnictwa, chemii itd. Tę część produkcji, któ- ra przechodzi do innych działów i stanowi tzw. przepływy między działowe, oznaczymy odpowiednio X12′ X13, … , Xln Pozostała część produkcji (poza własnym zużyciem i prze- pływami mlędzydziałowymi) stanowi nadwyżkę przeznaczo- ną na zaspokojenie potrzeb konsumpcji, inwestycji, eksportu lub służy zwiększeniu zapasów i rezerw. Nadwyżka ta sta- riowi dochód narodowy i przeznaczona jest dla tzw. odbiorców końcowych. W poszczególnych działach oznaczymy tę nadwyżkę odpowiednio Xli xz, … , X. Ogólnie Xlj oznacza część produkcji działu i, która przechodzi do działu j, natomiast XII oznacza produkcję działu i, która zużywana jest w tymże dziale. Przez XI oznaczymy produkcję końcową, czyli nad- wyżkę ponad potrzeby własne oraz przepływy międzydzia- łowe; ZI oznacza więc ilość dobra nabywaną przez końcowych odbiorców. Używając omówionych oznaczeń -możemy bUans gospodarki narodowej schematycznie przedstawić tak jak w tablicy 15. Z punktu widzenia potrzeb gospodarki centralnie plano- wanej szczególnie ważny.m problemem jest ustalenie optymalnych warunków rozwoju gospodarki. Zasadniczym kry- terium optymalności rozwoju gospodarki narodowej jesf re- alizacja wymagań podstawowego prawa socjalizmu. Jak do- tychczas. zasadę wyboru rozwiązań optymalnych za pomocą analizy nakładów” i wyników oraz programowania linio- wego stosuje się głównie do rozwiązań szczegółowych, np. do ustalania optymalnych tras przewozu. Programowanie li- niowe może być- też zastosowane do ułożenia optymalnego planu produkcji różnego rodzaju artykułów i optymaln-ego wykorzystania zdolności produkcyjnej poszczególnych za- kładów danego przedsiębiorstwa itp. Stosując metody pro- gramowania w oparciu o analizę nakładów i wyników pro- dukcji możemy dążyć do ustalenia optymalnych kierunków inwestycji, ‘optymalnego podziału dochodu narodowego na konsumpcję i akumulację. Sposób postępowania polega za- wsze na: a) ustaleniu wewnętrznie z-godnych programów i b) wyborze rozwiązania optymalnego. [hasła pokrewne: , Ogrzewanie podłogowe, kamery monitoring, płyta warstwowa ]

Comments Off