Blog dla nauczycieli
Nauka i dydaktyka oraz pomoce…

Posts Tagged ‘okapy kuchenne’

Posunie- cia te, zwiekszajace

Posted in Uncategorized  by admin
November 12th, 2018

Posunię- cia te, zwiększające swobodą.datałanią resortów oraz organizacji han- dlu zagraniczego. ułatwiają niewątpliwie racjonalność gospodarowa- nia (np. przez zmniejszenie. zapasów maszyn i urządzeń, co miało miejsce przy blokowaniu nie wykohystanych w danym roku przy-zna- nych limitów dewiz). W procesie rozwoju gospodarki polskiej coraz większą rolę odgrywają zjednoczenia” Ich kompetencje ukształtowane.w la- tach sześćdziesiątych wzrosły w wyniku zmian w systemie planowania i zarządzania gospodarką narodową, jakie mi~ły miejsce na początku lat siedemdziesiątych. W dziedzinie pla- nowania zjednoczenia ustalają w pełnym lub zmniejszonym zakresie wskaźniki dyrektywne planów rocznych a, w zależ- ności od programu gospodarczego zjednoczenia, normy fina n- sowe wynikające z obowiązującego systemu finansowego (np. wysokość wpłat z zysku przedsiębiorstwa na rzecz zjednocz e- nia), zmiany wskaźników dyrektywnych planów rocz- . nych przedsiębiorstw, tworzenie rezerw zadań i środków. W zakresie inwestycji zjednoczenia akceptują wieloletnie programy rozwoju branży opracowane na podstawie wytycz- nych ministra; zatwierdzają i zmieniają założenia techniczno- -ekonomiczne inwestycji branżowych. Poza tym zjednoczę- nia mają znaczne kompetencje w zakresie organizacji pro- cesu inwestycyjnego, finansowania postępu technicznego oraz zatwierdzania niektórych cen (surowców, półfabryka- tów i wyrobów w obrocie wewnętrznym zjednoczenia). Na początku lat siedemdziesiątych rozszerzono uprawnienia zjednoczeń w zakresie rachunkowości, handlu zagranicznego, jakości produkcji oraz czasu pracy i płac. W tej ostatniej ‘dziedzinie zjednoczenia w porozumieniu z właściwym bran- żowo związkiem. zawodowym mogą wprowadzać różne formy skróconego czasu pracy (system czterobrygadowy, praca w sobotę bez trzeciej zmiany itd.), Zwiększono również uprawnienia dyrektorów przedsię- biorstw, chociaż w znacznie mniejszym zakresie niż dyrek- torów zjednoczeń. W dziedzinie planowania dyrektor przed- siębiorstwa ma prawo i obowiązek ustalenia takiego projek- tu planu rocznej działalności przedsiębiorstwa, aby zapewniał on wykonanie ustalonych przez zjednoczenie wskaźników dyrektywnych i norm finansowych. [przypisy: , szkoła jazdy Lublin, druk kalendarzy, okapy kuchenne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘okapy kuchenne’

Posunie- cia te, zwiekszajace

Posted in Uncategorized  by admin
November 12th, 2018

Punktem wyj- ścia było ułożenie bilansu gospodarki narodowej, w którym podano ilości produkcji i jej przydział do poszczególnych działów gospodarki narodowej. Programowanie liniowe jest jednym z modeli zastosowań ma- tematyki do zagadnień wymagających podejmowania decyzji opty- malnych .Podstawę programowania liniowego stanowią dwa zasad- nicze .założenia: a) wyniki (outputs) są proporcjonalne do nakładów (inputs), b) skuteczność decyzji może być scharakteryzowana war- tościami funkcji f(X),X2, ..,Xn) zmiennych X),X2, .. ,Xn określonej wzo- rem f(X)X2, … ,Xn) = PIX2+P,x2+ … +Pnxn i mającej w każdym przy- padku naturalną interpretację, np. ekonomiczną. Oznacza to, że pro- gramowanie liniowe może być zastosowane zawsze wtedy, gdy wa- runki działania dają się opisać układem nierówności liniowych, a właściwe decyzje dadzą się scharakteryzować wartościami funkcji liniowej (por. T. Czechowski Programowanie, w Mała Encllklopedia Ekonomiczna, Warszawa 1961, s. 539 i 540). Planowanie w gospodarce socjalistycznej Wstępnym warunkiem opracowania dobrego planu jest spełnienie warunków zbilansowania. Do ustalenia wewnę- trznie zgodnego bilansu możliwości i potrzeb .można dojść w sposób następujący. Załóżmy, że chcemy opracować bilans, w którym będą podane ilości produkcji i ich przydział do poszczególnych działów gospodarki. Wówczas należy podzie- lić całą gospodarkę narodową na szereg działów i gałęzi (np. górnictwo, hutnictwo, przemysł chemiczny, energety- ka, rolnictwo). Szczegółowość podziału zależy’ od potrzeb analizy. Zakładamy, że gospodarka narodowa została podzielona mi n dział6w. Produkcję globalną każdego z tych działów w jednostce czasu, np. w ciągu roku o;znaczamy odpowied- nio X” X… , X” (XI może oznaczać górnictwo, X2 hutnictwo, X~ przemysł chemiczny itd.). Część produkcji każdego działu czy gałęzi produkcji może być i jest z reguły zużywana w da- nym dziale na zaspokojenie własnych potrzeb (np. część wę- gla w górnictwie, część stali w hutnictwie; energii elektrycz– nej w gospodarce energetycznej). [hasła pokrewne: , dmuchańce, okapy kuchenne, serwis niszczarek ]

Comments Off