Blog dla nauczycieli
Nauka i dydaktyka oraz pomoce…

Posts Tagged ‘olej kokosowy’

Przyjmujac np. zalozenie, ze ludnosc

Posted in Uncategorized  by admin
November 10th, 2018

Przyjmując np. założenie, że ludność w następnych latach będzie wzrastała w takim samym tem- pie jak dotychczas, można w przybliżeniu określić, ile lud- nosci będzie liczyła Polska w roku 1980 czy 2000. Metoda ekstrapolacji, chociaż prosta w użyciu, jest jednak mało do- kładna. Nie uwzględnia ona zmian strukturalnych i dlatego można się nią posługiwać tylko jako pierwszym przybliże- niem. W praktyce planowania stosowano ją w Polsce naj- częściej przy określaniu globalnych rozmiarów inwestycji oraz wielkości nakładów inwestycyjnych w niektórych dzia- łach (np. w górnictwie węgla kamiennego),’ przy. ustalaniu przyrostów majątku narodowego i we wszystkich dziedzi- nach, w których nie następują szybkie zmiany struktural- ne 9. W dziedzinach, w których następują szybkie i daleko idące przekształcenia strukturalne (np. w konsumpcji indy- widualnej czy’ w handlu zagranicznym), metoda ta może być użyta jedynie jako orientacyjne przybliżenie niezbędne do ustalenia wstępnych założeń. Metody planowania w socjalizmie Metoda proporcji stałych opiera się na założeniu, że sto- sunek między danymi wielkościami w najbliższym czasie nie ulegnie zmianom. Można ją z powodzeniem stosować wszę- dzie tam, gdzie proporcje nie ulegają zmianom w badanym okresie. Jej szczególnym przypadkiem jest metoda stałych współczynników stosowana w transporcie. Przyjmuje się, że tzw. współczynnik przewozówości głównych grup towaro- wych pozostaje bez zmian w ciągu kilku lat 10. Znając współczynniki przewozowości towarów można łatwo ustalić wielkość przewozów i ilość potrzebnego taboru, a więc wskaź- niki istotne z punktu widzenia planowania centralnego. W• procesie planowania rozwoju społeczno-ekonomicznego używa się różnego rodzaju środków i metod w celu nadania temu procesowi pożądanej dynamiki i kierunku. Oprócz oce- ny związków i zależności o charakterze przyczynowym, jakie zachodzą w toku procesów rozwojowych między zjawiskami społecznymi i ekonomicznymi, konieczne jest naukowe, prze- widywanie przyszłości. [więcej w: , drzwi wewnętrzne Kraków, olej kokosowy, usługi sprzątania ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olej kokosowy’

Przyjmujac np. zalozenie, ze ludnosc

Posted in Uncategorized  by admin
November 10th, 2018

Z zakresu obrotu towarowo-pieniężnego, zgodnie – z zasadą ekwiwalentności wymiany, wyłączone są ~ socjalizmie prze- I de ‘wszystkim instytucje i urządzenia sfery usług niemate- riaihych. Zaliczymy tu – następujące działy li dziedziny go- spodarki narodowej: oświata i wychowanie, nauka, kultura i sztuka (z pewnymi poprzednio wymienionymi wyjątkami), ochrona zdrowia, opieka społeczna i kultura fizyczna, fi- nanse i ubezpieczenia społeczne, administracja państwowa i wymiar sprawiedliwości. Działy te większości usług na rzecz ludności dostarczają nieodpłatnie lub odpłatność nie pozostaje w żadnej pro- porcji do wartości świadczonej usługi. Nie jest więc speł- niony podstawowy warunek produkcji i wymiany towarów, zasada ekwiwalentności. Na. ogół nie kwestionuje się nie- towarowego charakteru tej grupy usług. Jednakże nie tylko usługi niematerialne są wyłączone ze sfery obrotu towarowo-pieniężnego: Również znaczna część dóbr materialnych, nie należy do towarów powszech- nie sprzedawanych i nabywanych przez ludność krajów socjalistycznych. Zaliczymy tu wszystkie bogactwa natural- ne; produkcyjny majątek trwały, trwały majątek niepro- dukcyjny (w zasadniczej masie). ‘Nie są więc towarami bo- gactwa mineralne, fabryki, elektrownie, huty, stocznie, ka- nały, podstawowy zasób budynków mieszkalnych, urządze- nia łączności, środki komunikacji itp. W większości krajów socjalistycznych nie jest towarem również ziemia. Towarem nie jest wreszcie siła robocza. Jest to twier- dzenie kontrowersyjne i różnie interpretowane przez eko- nomistów. Przypomnijmy więc, że siła robocza jest towa- rem wtedy, gdy spełnione są następujące warunki; a) właś- ciciel siły roboczej jest wolny osobiście, wolny w sensie prawnym, b) jest pozbawiony własności środków produk- cji oraz środków utrzymania, c) istnieje w społeczeństwie klasa, która ma monopol posiadania prywatnej własności środków produkcji i ż tego tytułu zawłaszcza produkty cu- dzej pracy. [przypisy: , hurtownia wólka kosowska, olej kokosowy, konstrukcje stalowe ]

Comments Off