Blog dla nauczycieli
Nauka i dydaktyka oraz pomoce…

Posts Tagged ‘pompy ciepła’

K o p a In

Posted in Uncategorized  by admin
September 26th, 2018

K o p a In e bakterie znane są już z ery paleozoicznej, a prawdopodobnie już nawet z prekambrium (bakterie nitkowate w rudach Żelaza). Przegląd rzędów bakterii: E u b a c t e i a I e s. Jednokomórkowe, nierozgałęzione. Ch lam ud O bacte ria l es. Komórki połączone w nierozgałęzione lub pozornie rozgałęzione nici. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘pompy ciepła’

K o p a In

Posted in Uncategorized  by admin
September 26th, 2018

Zanikną wów- r czas przesłanki występowania produkcji towarowej. Przesłankami produkcji towarowej specyficznymi dla so- cjalizmu są: 1) wyodrębnienie ekonomiczno-prawne, na grun- cie społecznej własności środków produkcji, jednostek gospo- darczych realizujących zadania narodowego planu społecz- no-gospodarczego; 2) obiektywna konieczność powszechnego stosowania miary pracy jako podstawy podziału części fun- duszu konsumpcji; 3) indywidualny charakter konsumpcji oraz socjalistyczna zasada podziału według wkładu pracy, je- społecznej, zapew- niająca równocześnie bodźce wzrostu wydajności aż do osiąg- nięcia poziomu umożliwiającego zniesienie tych ograniczeń i przejścia do podziału według potrzeb 1. 2. Zakres i perspektywy stosunków towarowych w socjalizmie Socjalistyczne stosunki produkcji i po- działu zmieniają istotę i charakter gospodarki towarowej. Eliminują te ujemne jej cechy, które właściwe są kapitalis- tycznej gospodarce towarowej, takie jak pogoń za maksyma- lizacją zysku przez wyzysk pracy najemnej oraz żywiołowość ,. rozwoju gospodarki towarowo-pieniężnej. W socjalizmie go- spodarka towarowa jest dogodną formą organizacji produkcji i podziału wytworzonych dóbr .ekonomicznych. Stosunki to- warowo-pieniężne są świadomie i celowo wykorzystywane ‘przez państwo socjalistyczne do realizacji celów społecznych. Większość dóbr ekonomicznych wytwarzanych w gospo- darce socjalistycznej nadal jest towarami. Przede wszyst- kim towarami są wszystkie dobra i usługi. konsumpcyjne wytworzone w sferze produkcji materialnej. Tcwarami są również wszystkie środki produkcji.: Jedne i drugie sprze- dawane są nabywcom za ‘pośrednictwem rynku, za pomocą pieniądza. W trakcie tych operacji zmieniają właścicieli za- równo środki konsumpcji, jak i środki produkcji. Wymiana ta, ogólnie biorąc, odbywa się zgodnie z zasadą ekwiwalent- ności, Oznacza to, że relacje wymienne sąproporcjonalne do relacji nakładów pracy społecznie niezbędnej. Również część usług niematerialnych realizowana jest zgodnie z zasadą ekwiwalentności (np. usługi wydawnictw, kinematografii, radia i telewizji, turystyki zagranicznej, kabaretów oraz in- nych instytucji rozrywkowych). [patrz też: , pompy ciepła, tanie odbitki, przydomowe oczyszczalnie ]

Comments Off