Blog dla nauczycieli
Nauka i dydaktyka oraz pomoce…

Posts Tagged ‘pompy hydrauliczne’

U Pennales nie ma oogamii,

Posted in Uncategorized  by admin
September 23rd, 2018

U Pennales nie ma oogamii, natomiast odbywa się kopulacja i Z O gam eł nie posiadających wiei. C e n t r a I e s. Komórki centryczne, bez szczeliny, nieruchome; tworzenie auksospor w połączeniu z oogamią; spermatozoidy z wiciami. P e n n I e s. Komórki bilateralne, częściowo szczeliną, wówczas ruchome: tworzenie auksospor w połączeniu z kopulacją stosunkowo dużych izogamet bez wici. Rośliny lecznicze i użytkowe; ziemia okrzemkowa [Terra silicea (FP 111), ma jąca także zastosowanie do celów technicznych]. III. Klasa Chlorophyceae — Zielenice Chloroplasty zielenic są czysto zielone (występują w nich chlorofil a i b oraz te same karotenoidy co u roślin wyższych). Często zawierają pirenoidy oraz wytwarzają skrobię jako produkt asymilacji i materiał zapasowy (częściowo też znaczne ilości tłuszczu). Sposób rozmnażania ich jest charakterystyczny. We wszystkich ty p o wy c h przypadkach następuje on b e z płc i ow o za pomocą na gi c h, gruszkowatych p ły w ek (zoo spo r), które na zaostrzonym końcu mają 2 lub 4 j e dnakowej długoś ci wici bez lśniących wło sk ó w, pulsujące wakuole (zwykle 2) i czerwoną plamkę oczną, a w dolnej części zgięte albo też kubkowate lub czarkowate chloroplasty (ryc. 381; 382; 387). Podczas rozmnażania płciowego kopulują 2 .gamety (ryc. 387; 389), które często są bardzo podobne do bezpłciowych pływek i pochodzą zawsze z jednokomórkowych gametangiów. Przynajmniej gamety są zawsze opatrzone wiciami, zaś mogą być niekiedy nieruchomyrni jajami (np. ryc. 400 E). Wzajemne przyciąganie się komórek płciowych następuje przy tym za pomocą ch emotaktycznie działających substancji płciowych (s. Ryc. 381. zoospora Stigeoclonium subspinosum (Ulotrichales,) Kubkowaty chloroplast z pirenoidem p; pl — plamka oczna, Q.’ pulsujące wakuole, (900 X ; wg Julle:ra) 369). Zygota, produkt kopulacji, jest zwykle grubościenną, okrągławą komórką przetrwalnikową, zabarwioną często na czerwono hematochromem (karotenoid). Błony komÓrkcwe zielenic są prawie zawsze zbudowane z celulozy z zewnętrzną zwykle pęczniejącą warstwą pektynową. [hasła pokrewne: , przydomowa oczyszczalnia ścieków, pompy hydrauliczne, hurtownia elektryczna ]

Comments Off

Posts Tagged ‘pompy hydrauliczne’

U Pennales nie ma oogamii,

Posted in Uncategorized  by admin
September 23rd, 2018

Planowanie ‘rozwoju społeczno-eko- nomicznego we wstępnej fazie ,to przede wszystkim wizja i modelowanie przyszłości. I tu właśnie trzeba się oprzeć na prognozach naukowych. Prognostyka jest tą częścią planowania, której zadaniem jest ukazanie najbardziej prawdopodobnych kierunków, stru- ktury oraz dynamiki rozwoju społeczno-ekonomicznego. Ce- lem prognostyk.i jest trafne przewidywanie’ procesów roz- wojowych oraz tworzenie opartych na naukowych podsta- wach prognoz prawdopodobnego biegu lub” obrazu zjawisk i procesów rozwojowych 11. Prognoza gospodarcza jest to przewidywanie stanu gospodarki w kolejnych etapach jej rozwoju. Spośród metod używanych w procesie opracowy- wania prognoz stosu.je się przede wszystkim metodę ekstra- polacji, metodę interpolacji oraz metody ankietowe, 10 Dla węgla np. współczynnik ten wynosi O-co oznacza, że na 10 ton wydobytego węgla 9 ton podlega przewiezieniu. Planowanie w gospodarce socjalistycznej Dążenie- do racjonalizacji gospodarowania wymaga stałego usprawniania metod planowania. Jednym z kierunków usprawnień w planowaniu jest opracowywanie alternatyw- nych wersji planu oraz wybór spośród nich wersji optymal- nej. Oprócz preferencji ogólnospołecznych podstawę wybo- ru powinien stanowić rachunek ekonomiczny: Poszukiwanie optymalnych rozwiązań wymaga ścisłego ustalania wielkości ekonomicznych. Dlatego zwiększa się stale konieczność wy- korzystywania metod matematycznych. Jedną z metod, z którą wiąże się duże nadzieje na usprawnienie planowania, jest metoda programowania. Program’owanie gospodarcZe jest w istocie tym samym co planowanie; polega na ustale- niu planu działań dla jednostki gospodarczej lub dla całej gospodarki narodowej. Programowanie stosuje się do usta- lania wewnętrznie zgodnych planów oraz wyboru spośród nich rozwiązania optymalnego. Procedura programowania składa się z dwóch części: Część pierwsza zajmuje się ustalaniem wewnętrznie zgodnych programów, tj. koordynacją poszczególnych, wzajemnie zależnych od siebie dzia- łań, które muszą być uzgodnione, aby program mógł być zrealizo- wany. Narzędziem umożliwiającym ustalenie wewnętrznej zgodności planów (programów) jest rachunek bilansowy; często bardzo skom- plikowany i wymagający stosowania specjalnych metod matematycz- nych. [patrz też: , maszyny budowlane, aranżacje wnętrz, pompy hydrauliczne ]

Comments Off