Blog dla nauczycieli
Nauka i dydaktyka oraz pomoce…

Posts Tagged ‘producent maszyn budowlanych’

W krajach socjalistycznych obserwu- jemy

Posted in Uncategorized  by admin
November 10th, 2018

W krajach socjalistycznych obserwu- jemy stały postęp w rozwoju społecznego podziału pracy. Ten ogólny warunek istnienia’ produkcji towarowej jest więc spełniony również .w socjalizmie. Natomiast odosobnienie producentów w socjalizmie nie występuje, gdyż więź pro- dukcyjna między wytwórcami organizowana jęst świadomie przez państwo. Podstawowe proporcje produkcyjne ustalane są W gospodarce socjalistycznej w sposób ŚWiadomy i ce- lowy w procesie planowania i już na tym etapie określa się wzajemne stosunki między producentami, realizowane póź- niej w trakcie wykonywania planów poszczególnych jed- nostek gospodarczych. Producenci nie wytwarzają tu w od- osobnieniu, na własny rachunek, lecz świadomie realizują przypadającą . na nich. cząstkę ogólnego zadania gospodarcze- go, wynikającą z narodowego planu gospodarczego. Tak jest przy silnej centralizacji decyzji oraz w systemie para- metrycznym. . To, że w ustroju socjalistycznym o gospodarce planowanej centralnie nie występuje odosobnienie producentów, nie oznacza wcale, że, istnieje jedno wielkie super przedsiębior- stwo. Społeczny podział pracy i oparta na nim specjalizacja producentów wymaga powołania do realizacji konkretnych zadań gospodarczych jednostek wyodrębnionych majątkowo i organizacyjnie oraz posiadających osobowość prawną (przedsiębiorstwa, kombinaty, zjednoczenia, wielkie organi- zacje gospodarcze) i mających prawo podejmowania decyzji ekonomicznych. Niemożność zorganizowania gospodarki w postaci jednego superprzedsiębiorstwa zarządzanego centralnie w sposób bez- pośredni wynika z istniejącego poziomu rozwoju sił wytwór- czych. Na razie istnieją tysiące wyodrębnionych jednostek gospodarczych, między którymi więzi można efektywnie or- ganizować pośrednio, tzn. za pośrednictwem cynku. Tak więc wyodrębnienie ekonomiczno-prawne jako wynik aktu- alnie istniejącego poziomu sił wytwórczych jest istotną prze- słanką występowania produkcji towarowej w sOcjalizmie. Podział i wymiana wytworzonych dóbr ekonomicznych odbywają się w gospodarce socjalistycznej za pośrednictwem kategorii towarowo-pieniężnych. [przypisy: , blacha trapezowa, producent maszyn budowlanych, felgi stalowe ]

Comments Off