Blog dla nauczycieli
Nauka i dydaktyka oraz pomoce…

Posts Tagged ‘przydomowe oczyszczalnie ścieków’

Decyzje dlugookresowe dotyczace calej gospodarki

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2018

Decyzje długookresowe dotyczące całej gospodarki powinny być podejmowane centralnie, natomiast znaczna większość decyzji bieżących dotyczących rozmiarów produkcji, asortyment6w, jakości, itp. może być podejmo- wana na szczeblu średnim i najniższym w zjednoczeniach i przedsiębiorstwach. Centralne Niezależnie od stopnia centralizacji decyzji co najmniej trzy decyzje ekonomiczne sprawy muszą być zawsze rozstrzygane centralnie: 1) podział dochodu narodowego na konsumpcję i akumulację; 2) podział inwestycji między poszczególne działy gospodarki narodowej; 3) ustalenie struktury wykorzystania istniejących sił wy twór- I czych. W centralnie planowanej gospodarce socjalistycznej istnie-. i je możliwość ustalenia optymalnego stosunku pomiędzy fun- duszem spożycia l akumulacji, tj. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘przydomowe oczyszczalnie ścieków’

Decyzje dlugookresowe dotyczace calej gospodarki

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2018

Do drugiej grupy funkcji zaliczamy decyzje co do alokacji posiadanych aktualnie zasobów (majątku narodowego, mocy produkcyjnych, siły roboczej), ko- ‘ ordynacji bieżącej działalności jednostek gospodarki naro- dowej, kształtowania poziomu i struktury podaży dóbr i usług konsumpcyjnych. Funkcję koncepcyjno-strategiczną realizuje się w długich okresach za pomocą planów wieloletnich i perspektywicz- nych. W tym przypadku można się posługiwać jedynie me- chanizmem centralnego planowania. Tylko ten mechanizm . nadaje się do dokonywania celowego i racjonalnego wyboru ekonomicznego w skali ogólnospołecznej. Planowahie central- ne jest też jedynym mechanizmem zapewniającym zgodność interesów rozwoju sił wytwórczych i potrzeb konsumpcji in- dywidualnej i zbiorowej. Funkcja dyspozycyjno-koordynacyjna może być realizo- wana w oparciu o wykorzystanie obu mechanizmów funkcjo- nowania gospodarki socjalistycznej: planowania centralnego i rynku. Alokacja aktualnie posiadanych zasobów oraz ko- ordynacja działalności jednostek gospodarki narodowej od- bywa się przez planowanie krótkookresowe (roczne, kwar- talne) oraz wykorzystanie kategorii gospodarki towarowo- -pieniężnej. Kategorie rynkowe (ceny, procenty, zysk, koszty, kredyty itp.) używane są w celu wyznaczenia ram działania jednostek gospodarczych oraz postępowania indywidualnych konsumentów. Z istoty i celów ustrojowych socjalizmu wynika nadrzęd- ność planowania centralnego nad mechanizmem rynkowym. Taką relację obu mechanizmów określają też warunki okre- su industrializacji socjalistycznej będącej główną formą wzro- stu gospodarki. W miarę osiągania coraz wyższego poziomu rozwoju go- spodarczego, zwiększania się możliwości konsumpcyjnych społeczeństwa, postępów w rewolucji naukowo-technicznej, rośnie złożoność procesów ekonomicznych. W tych warun- kac h konieczne jest wykorzystywanie, obok mechanizmu pla- nowania centralnego opartego na dyrektywach bezpośrednich, zalet mecha’niźmu rynkowego. Wynika to również ze zmian w hierarchii czynników roz- woju społeczno-ekonormicznego w fazie intensywnego wzro- stu gospodarczego. Na pierwsze miejsce wysuwają się czyn-. niki związane z postępem nauki i techniki (osiągnięcia na- uki, rozwój systemu oświaty, zarządzanie gospodarką ‘naro- dową, poziom i struktura konsumpcji indywidualnej, świa- domie dokonywane przemiany strukturze społeczno-eko- nornicznej). [przypisy: , felgi stalowe, przydomowe oczyszczalnie ścieków, hale przemysłowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘przydomowe oczyszczalnie ścieków’

Decyzje dlugookresowe dotyczace calej gospodarki

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2018

Na decyzje kierowanych jed- nostek wpływa się regulując warunki (kredyty, ceny, płace, stopę procentową, podatki), na podstawie których jednostki te same podejmą decyzje. Zarządzanie bez stosowania dyrek- tyw polega na wysyłaniu podległym jednostkom informacji nie mających charakteru dyrektyw. W tym przypadku organ kierowniczy nie oddziałuje aktywnie ani na podmioty gospo- darcze, ani na warunki ich działania. Przy bezpośrednim zarządzaniu za pomocą dyrektyw ‘od kierowanych jednostek wymaga się jedynie tego, aby wy- konywały polecenia ośrodka dyspozycji. Przy pośrednim za- rządzaniu podmioty (zjednoczenia, przedsiębiorstwa) muszą same znaleźć optymalne rozwiązanie przy danych warunkach. Przy zarządzaniu bez dyrektyw podmioty gospodarujące mu- . szą być zdolne do samodzielnego wyboru racjonalnego postę- powania, a także wykazywać tendencję do realizacji celów całego układu ekonomicznego’ (gospodarki narodowej), jeżeli są informowane o.istniejącej sytuacji. W praktyce zarządzanie gospodarką socjalistyczną jest zawsze kombinacją trzech omówionych form. Która z tych form przeważa zależy od konkretnych warunków i potrzeb danego kraju. Zarządzanie gospodarką narodową nie jest czymś raz na zawsze danym, podlega ono zmianom wraz z rozwojem sił wytwórczych. Stały rozwój sił wytwórczych oraz złożoność procesów ekonomicznych wymaga ciągłego do- skonalenia planowania i zarządzania Sposób działania gospodarki narodowej w procesie realiźa- CJl za oz en rozwoju spo eczno-gospo arczego nazywamy funkcjonowaniem. W ustroju socjalistycznym, aż do zbudowania społeczeństwa komunistycznego, funkcjonowanie go- spodarki narodowej opiera się. na wykorzystaniu równocześ- nie dwóch mechanizmów. Podstawowym mechanizmem fun- kcjonowania gospodarki socjalistycznej jest nakazowe plano- wanie centralne. Mechanizmem wspomagającym jest me- chanizm rynkowy. W procesie kierowania. gospodarką socjalistyczną organa centralne spełniają funkcje: 1) koncepcyjno-strategiczne oraz 2) dyspozycyjno-koordynacyjne. Do pierwszego ro- dzaju funkcji zaliczarny przede wszystkim: ustalanie strategii rozwoju, społeczno-ekonomicznego, wybór kierunków i tempa rozwoju’ gospodarki narodowej: dynamiki przemian struk- tury produkcji, zatrudnienia, poziomu i struktury konsump-. cji, głównych kierunków rozwoju nauki i techniki, podziału dochodu narodowego. [patrz też: , przydomowe oczyszczalnie ścieków, maszyny budowlane, elewacje drewniane ]

Comments Off