Blog dla nauczycieli
Nauka i dydaktyka oraz pomoce…

Posts Tagged ‘sala szkoleniowa’

Zawsze jednak trzeba za- decydowac

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2018

Zawsze jednak trzeba za- decydować o tym, ile, gdzie i jak inwestować, od tego bowiem zależy rozwój’ gospodarczy i wzrost stopy życiowej ludności. Wyboru należy dokonywać uwzględniając prawa ekonomicz- ne zarÓwno ogólne, jak i specyficzne – a także prawa związane z pewnymi urządzeniami nadbudowy. Należy wziąć pod uwagę również to, że proces realizacji zaplanowanych za- dań uruchamia określone bodźce. Reakcję ludzi na te bodźce można jednak w zasadzie z góry przewidzieć. Z punktu wi- dzenia horyzontu czasowego wybór dotyczy bieżących i przy- szłych skutków wybranych rozwiązań. Oznacza to konieczność uwzględniania preferencji indywidualnych konsumentów (krótki okres) oraz preferencji ogólnospołecznych (długo- okresowe skutki dokonanych wyborów ekonomicznych). Prawidłowość procesu podejmowania decyzji (poza decy- zjami konsumentów opierającymi się w znacznym stopniu na decyzji subiektywnych kryteriach wyboru) zależy od zasobu infórrna- cji, jakim dysponuje dany szczebel podejmujący decyzje .. Jak wiadomo, przy braku informacji adekwatnie odzwierciedlających rzeczywistość można wprawdzie podejmować decyzje racjonalne w sensie metodologicznym, lecz nieracjonalne rze- czowo. Poza tym optymalność decyzji zależy także od prawi- dłowości rachunku ekonomicznego, od oceny hierarchii celów i środków ich realizacji; na optymalność decyzji ma również wpływ dobór kryteriów wyboru, a te ustalane są również w oparciu o przesłanki subiektywne. Powinno się więc dążyć do tego, aby wybór był zgodny z nadrzędnym celem gospo- darowania w socjalizmie. Decyzje podejmowane przez przedsiębiorstwa i zjednocze- nia: dotyczące np. zaopatrzenia w dobra inwestycyjne całej , gospodarki w okresie perspektywicznym, będą w mniejszym stopniu zgodne z rzeczywistością niż decyzje podjęte na szczeblu centralnym. Szczebel centralny ma bowiem lepsze informacje oraz może stosować wszechstronniejsze kryteria. Natomiast decyzje dotyczące zaopatrzenia rynku lokalnego l czy sposobu realizacji określonego bieżącego zadania gospo- . darczego mogą być z lepszym skutkiem podejmowane w przedsiębiorstwie. [więcej w: , siłowniki hydrauliczne, wywoływanie zdjęć, sala szkoleniowa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘sala szkoleniowa’

Zawsze jednak trzeba za- decydowac

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2018

Najwyraźniej system zdecentralizo- wany ukształtował się w latach pięćdziesiątych. w Jugosławii oraz pod koniec lat sześćdziesiątych na Węgrzech. W obu kra- jach, abstrahując -od istotnych różnic w systemie funkcjono- wania ich gospodarek, jedynie założenia strategiczne doty- czące rozwoju sił wytwórczych oraz poziomu i struktury konsumpcji ustalane są na szczeblu centralnym i realizację ich gwarantują nakazy administracyjne. Większość bieżących proporcji produkcji i podaży ustalana jest przez szczeble niż- sze przy aktywnym wykorzystaniu mechanizmu rynkowego. Zbyt wolne tempo unowocześniania systemu planowania i zarządzania gospodarką narodową, przy dużej dynamice zmian W rozwoju społeczno-ekonomicznym europejskich krajów w planowaniu socjal.istycznych pod koniec lat pięćdziesiątych oraz w latach sześćdziesiątych. Wyrazem tego był spadek dynamiki wzros- tu gospodarczego oraz niezadowalająca efektywność produk- cji społecznej. VI związku z tym: oczywista stała się koniecz- ność przyspieszenia zmian w systemach planowania i zarzą- dzania,. tzn. konieczność stałego doskonalenia i dostosowywa- nia struktur organizacyjnych poszczególnych gospodarek narodowych do poziomu sił’ wytV(órczych. -Ogólny kierunek’ zmian polegał na decentralizacji decyzji ekonomicznych, na zwiększaniu uprawnień. zjednoczeń i przedsiębiorstw i wy- dłużaniu horyzontu czasowego planowania. W praktyce ozna- czało to m.in. zwiększenie zakresu samodzielności jednostek niższych I szczebli i wzrost roli planów pięcioletnich W Polsce (oraz w innych. krajach RWPG) 5-letni narodowy plan gospodarczy uznano za podstawowy instrument planowej polityki rozwojowe]. ‘W Polsce plan ten (po uchwaleniu przez Sejm) stanowi dyrektywę obowiązującą gospodarkę jako całość oraz jej poszczególne ogniwa w zakresie’ celów działalności ekonomicznej i środków jej osiągania. Zmiana charakteru planu 5-letniego pociąga za sobą konieczność ściślejszej niż dotychczas integracji planów inwestycyjnych, płac, cen oraz obrotów w handlu zagranicznym. [hasła pokrewne: , klimatyzatory przenośne, deska tarasowa, sala szkoleniowa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘sala szkoleniowa’

Zawsze jednak trzeba za- decydowac

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2018

Ważną rolę w tym zakresie może odegrać wzrost upraw- nień dyrektorów do przeznaczania zaoszczędzonych środków z funduszu płac na podwyżkę płac pracowników przedsię- biorstwa. Skłoni to kierownictwo i załogi przedsiębiorstw do dokonywania racjonalniejszego wyboru w zakresie metod technologicznych stosowanych w danym zakładzie, może się stać bodźcem do zastępowania, pracy żywej uprzedmiotowio- ną, a tym samym pobudzić popyt na postęp techniczny. Poza brakiem zainteresowania innowacjami do głównych wad systemu planowania istniejącego na początku lat sie- demdżiesiątych należały: nadmierny centralizm, sztywność planowania, biurokratyzacja stosunków gospodarczych” nie- prawidłowości systemów informacyjnych, braki systemu fi- nansowo-cenowo-bodźcowego. Zgodnie z ustaleniami VI Zjazdu PZPR podjęto działania rnające na celu likwidację istniejących barier rozwoju spo- łeczno-ekonomicznego. Dotyczy to przede wszystkim plano- wania i zarządzania gospodarką .natodówą. Read the rest of this entry »

Comments Off