Blog dla nauczycieli
Nauka i dydaktyka oraz pomoce…

Posts Tagged ‘Serwis Klimatyzacji’

Rodzina Spiri ll ac ea

Posted in Uncategorized  by admin
September 27th, 2018

Rodzina Spiri ll ac ea e b a k t e r i e Śrub o w a t e. Rodzaj Vibrio (przecinkowiec, ryc. 339, 4) ma kształt ułamka zwoju spirali; rodzaj Spirillum (ryc. 339, 5) tworzy jeden lub kilka zwojów spirali. W wodzie występują gatunki Vibrio i Spirillum nie wywołujące chorób, a w wodach zanieczyszczonych Żyje też Vibrio cholerae wywołujące cholerę. Prawie we wszystkich rodzinach występują bakterie z rzęskami i bez rzęsek. 2. Rząd Chlamydobacteriales — bakterie nitkowate. Ich nitki przyrośnięte do podłoża otoczone są delikatną po chwą, w której obrębie komórki mogą oddzielać sie od kolonii. Takie pojedyncze komórki lub połączone po kilka, nieruchliwe bądź w postaci orzęsionych pływek, rozsiewają gatunek (ryc. 342); osiadają one następnie i wyrastają w nowe nici. Nici te są nierozgałęzione lub rozgałęziają się po— zornie (ryc. 342, s. 89). Cladothric dichotoma (Sphaerotilus natans, ryc. 342) tworzy białe, kożuchowałe naloty w płynącej, zanieczyszczonej wodzie; Crenothric potyspora i Leptothria• ochracea, obie nierozgałęzione, żyją w torfowiskach i potokach. W pochwach swych magazynują rdzawy wodorotlenek zelaza (bakterie żelaziste: wytwarzanie rudy darniowej), 3. Rząd Mycobacteriales. Pałeczkowate, nieruchliwe komórki w pewnych warunkach hodowli tworzą p raw dziwe ro zg ał ęzienia występujące tylko w młodych kulturach Myco ba c t e r iu m, natomiast z reguły u Actino mu c e te s (promieniowce). Mycobacterium tuberculosis, „bakcyl gruźlicy”, wyrasta zwykle w postaci nierozgałęzionej smukłej, nieruchliwej, bezzarodnikowej pałeczki. Actinomucetes, które są w glebie prawie równie częste jak Eubacteriales, w sztucznych kulturach rozwijają się’ zwykle w organizmy o średnicy kilku centymetrów zbudowane z jednej jedynej, obficie rozgałęzionej, niezwykle delikatnej komórki pozbawionej błon poprzecznych, chityny i celulozy (średnia nici 0,5—1 u). [przypisy: , obróbka miedzi, Serwis Klimatyzacji, olejek kokosowy ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Serwis Klimatyzacji’

Rodzina Spiri ll ac ea

Posted in Uncategorized  by admin
September 27th, 2018

Zwycięstwo rewolucji socjalistycznej, ustanowienie spo- łecznej własności podstawowych środków produkcji, rozwój socjalistycznych stosunków produkcji, zapewnienie państwu monopolu w handlu zagranicznym oraz utworzenie central- nego ośrodka koordynacji działalności poszczególnych jedno- stek gospodarczych 2, stwarza obiektywne przesłanki umożli-: wiające celowe i świadome kierowanie procesami gospodar- czymi przez zorganizowane społeczeństwo. Koniecznym wa- runkiem skutecznego planowania centralnego jest zgodność interesów rozwoju gospodarczego i potrzeb indywidualnych poszczególnych członków społeczeństwa oraz zbiorowych po- 2 W Polsce pierwszym centralnym organem planowania był Cen- tralny Urząd Planowania, który istniał w latach 1945 – 1950. CUP ode- grał ważną rolę zwłaszcza w ‘przygotowaniu (koo~dynacji krótkookre- sowych planów bieżących oraz trzyletniego planu odbudowy gospodar- czej w latach 1947 – 1949. Rozbieżność między dyna- miką wzrostu i struktur.ą produkcji oraz wzrostem konsump- cji prowadzi do ograniczenia skuteczności planowania central- nego i pojawienia się elementów żywiołowości w rozwoju go- spodarki socjalistycznej. Socjalistyczne stosunki ekonomiczne stwarzają warunki przechodzenia od prywatnej do społecznej racjonalności dzia- łania, co wymaga jednak podporządkowania. celów, do jakich dążą poszczególne przedsiębiorstwa, celowi obejmującemu ca- łość społecznego procesu produkcji i podziału. Społeczna ra- cjonalność działalności gospodarczej wymaga koordynacji działalności poszczególnych przedsiębiorstw, integracji’ ich celów w ramach celu nadrzędnego, nadającego kierunek dzia- . łalności gospodarczej społeczeństwa. Cel społeczny zostaje ustalony, określony i wyrażony w planie gospodarki narodowej, po- zwalającym na zapewnienie. jedności działania poszczęgól- nych jednostek gospodarczych oraz’ prawidłowego ze społecz- nego punktu widzenia rozwoju gałęzi, regionów .gospodar- czych i przedsiębiorstw. Zagwarantowanie realizacji celów wytkniętych przez poli- tykę ekonomiczną wymaga określonej działalności organiza- torskiej ze strony państwa – zarządzania gospodarką. Za- -rządzanie jest to działalność państwa mająca na celu koor- dynację pracy zespołów ludzkich i. zasobów środków produk- cji w myśl założeń polityki społeczne] i gospodarczej. [hasła pokrewne: , Serwis Klimatyzacji, odzież bhp, szamba ekologiczne ]

Comments Off