Blog dla nauczycieli
Nauka i dydaktyka oraz pomoce…

Posts Tagged ‘skoki spadochronowe’

Jednakze w so-: cjalizmie istnieje

Posted in Uncategorized  by admin
November 15th, 2018

Jednakże w so-: cjalizmie istnieje również możliwość, a nieraz konieczność, naruszania praw reprodukcji i podziału pracy po to, aby być w zgodzie z wymaganiami podstawowego prawa socjalizmu. W celu zapewnienia szybkiego wzrostu gospodarki socja- listycznej w okresie startu do’ forsownej industrializacji (w Polsce był to począ-tek lat pięćdziesiątych) niektóre dzia- ły, gałęzie i dziedziny gospodarki narodowej rozwijano szyb- ciej, a inne wolniej. Najszybciej rozwijano wówczas te ga- łęzie przemysłu, które Wytwarzały dobra inwestycyjne, sto- sunkowo wolno’ natomiast przemysł lekki i spożywczy, Przy- jęto takie proporcje wzrostu produkcji .przemysłowej licząc się z ograniczonością środków na inwestycje. Jeżeli tego ro- dzaju dysproporcje mają charakter przejściowy, są koniecz- nym warunkiem wzrostu gospodarki i spożycia, niezbędnym do dokonania pozytywnych przemian strukturalnych. Jeżeli natomiast trwają zbyt długo, nabierają cech dysproporcji ab- solutnych o charakterze’ strukturalnym, a te są sprzeczne z za- sadami socjalistycznego planowania . Są też pozytywne przykłady zgodności interesów bieżą- cych i perspektywicznych. Na przykład przyrost liczby lud- ności zawodowo czynnej prowadzi do wzrostu bieżącego spo- życia i do jego wzrostu w przyszłości; zwiększenie liczby stu- dentów jest wyrazem wzrostu konsumpcji. bieżącej w zakresie spożycia zbiorowego oraz ważnym -czynnikiem wzrostu spoży-: cia w przyszłości. Kierunki zmian w istniejącej strukturze gospodarczej mu- szą być podporządkowane.-wymaganiom podstawowego pra- wa ekonomicznego socjalizmu, a więc nowo kształtowane proporcje muszą służyć perspektywom wzrostu spożycia dóbr materialnych i duchowych całego społeczeństwa. W okresie budowy społeczeństwa socjalistycznego w pro- cesie kształtowania nowej struktury danego układu spo- łeczno-ekonomicznego należy uwzględnić również wymaga- . nia innych praw ekonomicznyćh. Zalicza się -do nich przede wszystkim prawo wartości, prawo popytu i podaży, prawo podziału według ilości i jakości pracy świadczonej na rzecz społeczeństwa. [patrz też: , Obwody drukowane, tanie odbitki, skoki spadochronowe ]

Comments Off