Blog dla nauczycieli
Nauka i dydaktyka oraz pomoce…

Posts Tagged ‘studia podyplomowe’

Chlorophyceae obejmuja mikroskopijnie drobne jednokomórkowce,

Posted in Uncategorized  by admin
November 18th, 2018

Chlorophyceae obejmują mikroskopijnie drobne jednokomórkowce, nierozgałęzione lub rozgałęzione nitkowate glony, tworzące grube kiści (ryc. 391), oł:az rośliny o bardziej skomplikowanej budowie i wykazujące zew n ę tr znie pewne podobieństwo do Cormophyta (ryc. 388; 398). Większość z nich żyje w planktonie lub w bentosie ód słod kich. Niektóre większe gatunki występują także w morzu, zwłaszcza u wybrzeży, nie stanowią natomiast ważnego składnika morskiego planktonu. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘studia podyplomowe’

Chlorophyceae obejmuja mikroskopijnie drobne jednokomórkowce,

Posted in Uncategorized  by admin
November 18th, 2018

Ważną rolę w tym zakresie może odegrać wzrost upraw- nień dyrektorów do przeznaczania zaoszczędzonych środków z funduszu płac na podwyżkę płac pracowników przedsię- biorstwa. Skłoni to kierownictwo i załogi przedsiębiorstw do dokonywania racjonalniejszego wyboru w zakresie metod technologicznych stosowanych w danym zakładzie, może się stać bodźcem do zastępowania, pracy żywej uprzedmiotowio- ną, a tym samym pobudzić popyt na postęp techniczny. Poza brakiem zainteresowania innowacjami do głównych wad systemu planowania istniejącego na początku lat sie- demdżiesiątych należały: nadmierny centralizm, sztywność planowania, biurokratyzacja stosunków gospodarczych” nie- prawidłowości systemów informacyjnych, braki systemu fi- nansowo-cenowo-bodźcowego. Zgodnie z ustaleniami VI Zjazdu PZPR podjęto działania rnające na celu likwidację istniejących barier rozwoju spo- łeczno-ekonomicznego. Dotyczy to przede wszystkim plano- wania i zarządzania gospodarką .natodówą. Read the rest of this entry »

Comments Off