Blog dla nauczycieli
Nauka i dydaktyka oraz pomoce…

Posts Tagged ‘Studnie głębinowe’

Nastepnie protoplasty potomne przekrecaja sie

Posted in Uncategorized  by admin
September 24th, 2018

Następnie protoplasty potomne przekręcają się aż do położenia popł”zecznego [B] i raz jeszcze dzielą się podłużnie, tak że 4 komórki potomne układają się w szeregu jedna za drugą po czym wytworzywszy wici wydostają się na zewnątrz. To uszeregowanie jest ważne dla zrozumienia powstawania glonów nitkowatych [s. 465] ). Poza tym Chlamydomonas rozmnaża się płciowo przez kopulację drobnych 2—wiciowych gamet, powstających zwykle w wielkich ilościach (2—64 i więcej) w komórce macierzystej. Zlewanie się ich parami w zygoty rozpoczyna się od przednich końców (ryc. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘Studnie głębinowe’

Nastepnie protoplasty potomne przekrecaja sie

Posted in Uncategorized  by admin
September 24th, 2018

Prawo wartości było regulatorem proporcji produkcyjnych w gospodarce towarowej poprzedzającej rozwinięty kapitalis- tyczny sposób produkcji. W rozwiniętej, nie zmonopolizowa- nej . gospodarce kapitalistycznej ośrodkiem, wokół którego oscylują ceny rynkowe towarów, są ceny produkcji. W ustroju socjalistycznym -spełniona jest jedynie część warunków, w których prawe wartości wpływa – przez mechanizm cen – na kształtowanie się proporcji podziału zasobów czasu -spo- łecznego. Istnieją mianowicie wyspecjalizowani producenci, , a ich produkty stają się prywatną własnością konsumentów, ma zatem miejsce produkcja -tuwarowa. Brak jednak swobody przepływu kapitału i pracy z jednej dziedziny do drugiej,’ brak też konkurencji między przedsiębiorstwami w walce o maksymalizację zysku, W socjalizmie.’ prawo wartości nie może więc pełnić roli regulatora proporcji podziału pracy społeczne]. Może jedynie sygnalizować istnienie dysproporcji . w podziale pracy przejawiających się w pewnych negatyw- nych zjawiskach ekonomicznych i społecznych (np. PI:ZY braku dostatecznej podaży jakiegoś produktu zaczynają się pojawiać ceny spekulacyjne.i a przy nadmiarze innego produktu – jego marnotrawstwo w wyniku nieoszczędnego zużycia). Sygnały te mogą być wykorzystane do planowego korygowania podzia- łu zasobów pracy społecznej. Nie może to- byc jednak ani jedyna, ani podstawowa przesłanka kształtowania proporcji wzrostu gospodarczego. Sygnały te powinny być wykorzy- stywane przy kształtowaniu bieżących proporcji produkcyj- nych, proporcje perspektywiczne natomiast muszą być usta- lane zgodnie z wymaganiami podstawowego prawa ekono- micznego socjalizmu. Wybierając w planowaniu działy de- cydujące o dynamice wzrostu całej gospodarki i stwarzając im warunki szybkiego. rozwoju trzeba zatem w pewnych przypadkach świadomie odstępować od wymagań prawa wartości. Wymagań obiektywnych praw ekonomicznych nie można jednak bezkarnie naruszać. Nierespektowanie prawa war- tości jest uzasadnione tylko wtedy, jeżeli korzyści takiego postępowania opłacają się, np. wtedy, gdy vi wyniku nie- przestrzegania wymagań prawa wartości część nakładów pra- cy wydatkowana jest niezgodnie z bieżącymi preferencjami . konsumentów, ale zapewnia korzystny wzrost zaspokojenia ich potrzeb w okresie przyszłym. [więcej w: , kawa do ekspresów, blaty granitowe, Studnie głębinowe ]

Comments Off