Blog dla nauczycieli
Nauka i dydaktyka oraz pomoce…

Posts Tagged ‘szamba ekologiczne’

W nowe rosliny. U niektórych

Posted in Uncategorized  by admin
September 25th, 2018

W nowe rośliny. U niektórych form (u Chamaesiphonales) treść komórki dzieli się na kuliste, nieruchliwe tzw. endospory, które po wydostaniu się Z komórki macierzystej wyrastają w nową roślinę. Dla przetrwania n i e korzys t ne go okresu tworzą sie u licznych gatunków komórki pr ze trwa lnik owe przez nagromadzenie materiałów zapasowych, powiększenie i silne zgrubienie błon poszczególnych komórek (ryc. 345 II kp). Naj p r y mi ty wn i ej s ze sinice (C h r o o Co c ca le s) mają niebieskozielone, okrągławe komórki. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘szamba ekologiczne’

W nowe rosliny. U niektórych

Posted in Uncategorized  by admin
September 25th, 2018

Zwycięstwo rewolucji socjalistycznej, ustanowienie spo- łecznej własności podstawowych środków produkcji, rozwój socjalistycznych stosunków produkcji, zapewnienie państwu monopolu w handlu zagranicznym oraz utworzenie central- nego ośrodka koordynacji działalności poszczególnych jedno- stek gospodarczych 2, stwarza obiektywne przesłanki umożli-: wiające celowe i świadome kierowanie procesami gospodar- czymi przez zorganizowane społeczeństwo. Koniecznym wa- runkiem skutecznego planowania centralnego jest zgodność interesów rozwoju gospodarczego i potrzeb indywidualnych poszczególnych członków społeczeństwa oraz zbiorowych po- 2 W Polsce pierwszym centralnym organem planowania był Cen- tralny Urząd Planowania, który istniał w latach 1945 – 1950. CUP ode- grał ważną rolę zwłaszcza w ‘przygotowaniu (koo~dynacji krótkookre- sowych planów bieżących oraz trzyletniego planu odbudowy gospodar- czej w latach 1947 – 1949. Rozbieżność między dyna- miką wzrostu i struktur.ą produkcji oraz wzrostem konsump- cji prowadzi do ograniczenia skuteczności planowania central- nego i pojawienia się elementów żywiołowości w rozwoju go- spodarki socjalistycznej. Socjalistyczne stosunki ekonomiczne stwarzają warunki przechodzenia od prywatnej do społecznej racjonalności dzia- łania, co wymaga jednak podporządkowania. celów, do jakich dążą poszczególne przedsiębiorstwa, celowi obejmującemu ca- łość społecznego procesu produkcji i podziału. Społeczna ra- cjonalność działalności gospodarczej wymaga koordynacji działalności poszczególnych przedsiębiorstw, integracji’ ich celów w ramach celu nadrzędnego, nadającego kierunek dzia- . łalności gospodarczej społeczeństwa. Cel społeczny zostaje ustalony, określony i wyrażony w planie gospodarki narodowej, po- zwalającym na zapewnienie. jedności działania poszczęgól- nych jednostek gospodarczych oraz’ prawidłowego ze społecz- nego punktu widzenia rozwoju gałęzi, regionów .gospodar- czych i przedsiębiorstw. Zagwarantowanie realizacji celów wytkniętych przez poli- tykę ekonomiczną wymaga określonej działalności organiza- torskiej ze strony państwa – zarządzania gospodarką. Za- -rządzanie jest to działalność państwa mająca na celu koor- dynację pracy zespołów ludzkich i. zasobów środków produk- cji w myśl założeń polityki społeczne] i gospodarczej. [hasła pokrewne: , Serwis Klimatyzacji, odzież bhp, szamba ekologiczne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘szamba ekologiczne’

W nowe rosliny. U niektórych

Posted in Uncategorized  by admin
September 25th, 2018

Planowanie w gospodarce socjallstycznej ‘Obecnie poszczególne jednostki równocześnie opracowują swoje plany roczne, przy czym wytycznymi dla zjednoczeń i przedsię- biorstw są wskaźniki resortów oparte na założeniach planu 5-letniego tych jednostek. Wytycznymi dla ministerstw i prezydiów woje- wódzkich rad narodowych są’ wskaźniki planu’ 5-letniego przewi- dziane do realizacji w danym roku. Ministerstwa muszą więc opie- rać się na własnych prognozach i ocenach oraz ściśle ze sobą współ- pracować, Prace planistyczne prowadzone w tym samym czasie przez zjed- noczenia i. przedsiębiorstwa służą głównie ich własnym celom. ‘In- for.macje od przedsiębiorstw i zjednoczeń nie mogą być jedyną PQd- stawą projektu planów resortowych. Res-orty powinny bowiem dążyć do wykorzystywania możliwości rozwoju szybszego niż założony w planie 5-letnim. Plany resortowe nie mogą więc być ani po prostu wycinkiem planu 5-letniego, ani zwykłym podsumo.waniem propozycji planów produkcji niższych szczebli. Tryb planowania wyznacza fazy gromadzenia i przetwarzania informacji. Technika planowania w istocie polega na przetwarzaniu informacji w decyzje wynikające z rachunku ekonomicznego lub wyboru, jakiego dokonuje planujący na podstawie przesłanek’ poli- tyki ekonomiczne]. Plariowanie oznacza wreszcie przekazanie decyzji wykonawcom. Sposób przekazywania decyzji planistycznych wyko- nawcom, organizacja całego procesu realizacji planów oraz kontrola ich wykonania należy do sfery działalności zwanej zarządzaniem. Teoretycznie możemy wyróżnić trzy typy zarządzania go- spodarczego: 1) bezpośrednie zarządzanie za pomocą obowią- zujących dyrektyw, 2) pośrednie kierowanie za pomocą dy- rektyw, 3) zarządzanie bez stosowania dyrektyw. Zarządzanie za pomocą dyrektyw polega na bezpośrednim wydawaniu poleceń kierowanej jednostce. Pośrednie zarzą- dzanie za pomocą dyrektyw polega natomiast na wykorzy- staniu własnych interesów jednostek kierowanych (podmio- tów gospodarczych) i na większym wykorzystaniu procesów przebiegających automatycznie. [przypisy: , kawa do ekspresów, bezpieczeństwo rzeczy, szamba ekologiczne ]

Comments Off