Blog dla nauczycieli
Nauka i dydaktyka oraz pomoce…

Posts Tagged ‘szkoła paralotniowa’

Rozmn a Za n i

Posted in Uncategorized  by admin
September 25th, 2018

Rozmn a Ża n i e płc i o M” e następuje przeważnie przez izogamety; obserwowano je jednak zaledwie u kilku rzędów (Volvocales, Dinoflagellatae), ale rozwinęlo się tu już ono aż do oogamii (ryc. 363—365). Pewne gatunki mogą zaokrąglać się po wydzieleniu śluzu i zrzuceniu wici, a mimo to dzielić się dalej (stadium Palme l la lub Capsa le s, ryc. 358 B). Niektóre z nich w takim stanie istnieją przez większą część swego Życia; tworzą one często wielkie i makroskopowo widoczne złoża galarety (ryc. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘szkoła paralotniowa’

Rozmn a Za n i

Posted in Uncategorized  by admin
September 25th, 2018

Heterotrichowa plecha zróżnicowana na podeszwę i odstające od podłoża nici unoszone w wodzie jest rzadko jeszcze wyżej zróżnicowana, może np. mieć budowę parenchymatyczną. Prymitywny, kubkowaty chl orop I a s t zostaje u wyższych form podzielony na sieci i pojedyncze płytki. Postępujące zróżnicowanie zachodzi również pod względem seksualn y m. Płciowość zaczyna się Od Ryc. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘szkoła paralotniowa’

Rozmn a Za n i

Posted in Uncategorized  by admin
September 25th, 2018

Druga część procedury programowania obejmuje zagadnienia związane z ustalaniem i wyborem planu optymalnego. Plan optymal- ny, tj. najlepszy, wybiera się spośród programów alternatywnych wewnętrznie zgodnych. Jest to szczególnie ważny problem w gospo darce planowanej centralnie, gdzie celem planowania jest ustalenie takiego planu, który w sposób maksymalnie najpełniejszy, a więc optymalny, zaspokoi potrzeby społeczeństwa. Optymalność programu jest pojęciem względnym, zdeterminowa- nym przez cel przyjęty przy opracowywaniu i wyborze programu, Według określenia Oskara Langego problem polega w tym przypad- ku na zastosowaniu w procesie programowania znanej zasady gos– podarności. Read the rest of this entry »

Comments Off