Blog dla nauczycieli
Nauka i dydaktyka oraz pomoce…

Posts Tagged ‘tanie odbitki’

Jednakze w so-: cjalizmie istnieje

Posted in Uncategorized  by admin
November 15th, 2018

Jednakże w so-: cjalizmie istnieje również możliwość, a nieraz konieczność, naruszania praw reprodukcji i podziału pracy po to, aby być w zgodzie z wymaganiami podstawowego prawa socjalizmu. W celu zapewnienia szybkiego wzrostu gospodarki socja- listycznej w okresie startu do’ forsownej industrializacji (w Polsce był to począ-tek lat pięćdziesiątych) niektóre dzia- ły, gałęzie i dziedziny gospodarki narodowej rozwijano szyb- ciej, a inne wolniej. Najszybciej rozwijano wówczas te ga- łęzie przemysłu, które Wytwarzały dobra inwestycyjne, sto- sunkowo wolno’ natomiast przemysł lekki i spożywczy, Przy- jęto takie proporcje wzrostu produkcji .przemysłowej licząc się z ograniczonością środków na inwestycje. Jeżeli tego ro- dzaju dysproporcje mają charakter przejściowy, są koniecz- nym warunkiem wzrostu gospodarki i spożycia, niezbędnym do dokonania pozytywnych przemian strukturalnych. Jeżeli natomiast trwają zbyt długo, nabierają cech dysproporcji ab- solutnych o charakterze’ strukturalnym, a te są sprzeczne z za- sadami socjalistycznego planowania . Są też pozytywne przykłady zgodności interesów bieżą- cych i perspektywicznych. Na przykład przyrost liczby lud- ności zawodowo czynnej prowadzi do wzrostu bieżącego spo- życia i do jego wzrostu w przyszłości; zwiększenie liczby stu- dentów jest wyrazem wzrostu konsumpcji. bieżącej w zakresie spożycia zbiorowego oraz ważnym -czynnikiem wzrostu spoży-: cia w przyszłości. Kierunki zmian w istniejącej strukturze gospodarczej mu- szą być podporządkowane.-wymaganiom podstawowego pra- wa ekonomicznego socjalizmu, a więc nowo kształtowane proporcje muszą służyć perspektywom wzrostu spożycia dóbr materialnych i duchowych całego społeczeństwa. W okresie budowy społeczeństwa socjalistycznego w pro- cesie kształtowania nowej struktury danego układu spo- łeczno-ekonomicznego należy uwzględnić również wymaga- . nia innych praw ekonomicznyćh. Zalicza się -do nich przede wszystkim prawo wartości, prawo popytu i podaży, prawo podziału według ilości i jakości pracy świadczonej na rzecz społeczeństwa. [patrz też: , Obwody drukowane, tanie odbitki, skoki spadochronowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘tanie odbitki’

Jednakze w so-: cjalizmie istnieje

Posted in Uncategorized  by admin
November 15th, 2018

Zanikną wów- r czas przesłanki występowania produkcji towarowej. Przesłankami produkcji towarowej specyficznymi dla so- cjalizmu są: 1) wyodrębnienie ekonomiczno-prawne, na grun- cie społecznej własności środków produkcji, jednostek gospo- darczych realizujących zadania narodowego planu społecz- no-gospodarczego; 2) obiektywna konieczność powszechnego stosowania miary pracy jako podstawy podziału części fun- duszu konsumpcji; 3) indywidualny charakter konsumpcji oraz socjalistyczna zasada podziału według wkładu pracy, je- społecznej, zapew- niająca równocześnie bodźce wzrostu wydajności aż do osiąg- nięcia poziomu umożliwiającego zniesienie tych ograniczeń i przejścia do podziału według potrzeb 1. 2. Zakres i perspektywy stosunków towarowych w socjalizmie Socjalistyczne stosunki produkcji i po- działu zmieniają istotę i charakter gospodarki towarowej. Eliminują te ujemne jej cechy, które właściwe są kapitalis- tycznej gospodarce towarowej, takie jak pogoń za maksyma- lizacją zysku przez wyzysk pracy najemnej oraz żywiołowość ,. rozwoju gospodarki towarowo-pieniężnej. W socjalizmie go- spodarka towarowa jest dogodną formą organizacji produkcji i podziału wytworzonych dóbr .ekonomicznych. Stosunki to- warowo-pieniężne są świadomie i celowo wykorzystywane ‘przez państwo socjalistyczne do realizacji celów społecznych. Większość dóbr ekonomicznych wytwarzanych w gospo- darce socjalistycznej nadal jest towarami. Przede wszyst- kim towarami są wszystkie dobra i usługi. konsumpcyjne wytworzone w sferze produkcji materialnej. Tcwarami są również wszystkie środki produkcji.: Jedne i drugie sprze- dawane są nabywcom za ‘pośrednictwem rynku, za pomocą pieniądza. W trakcie tych operacji zmieniają właścicieli za- równo środki konsumpcji, jak i środki produkcji. Wymiana ta, ogólnie biorąc, odbywa się zgodnie z zasadą ekwiwalent- ności, Oznacza to, że relacje wymienne sąproporcjonalne do relacji nakładów pracy społecznie niezbędnej. Również część usług niematerialnych realizowana jest zgodnie z zasadą ekwiwalentności (np. usługi wydawnictw, kinematografii, radia i telewizji, turystyki zagranicznej, kabaretów oraz in- nych instytucji rozrywkowych). [patrz też: , pompy ciepła, tanie odbitki, przydomowe oczyszczalnie ]

Comments Off